POZNAŃ W ŚWIETLE PISU Z ROKU 1931.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

S t r U k t U }' a z a w o d o- wal u d n -o ś c i

Ludność m. Poznania dzieli sil;' na kilka głÓWllych grujJ zawodo,wyrh, które stanowią jej iródla utrz'll1al1ia: I rolnictwo j ogrodnictwo 31fj4 oso!1y. czyli 1,3% ogółu; II przem) sł 89085, t. j. 36,1,%; hawlpl i uhezpieczenia 1-2811 o:-;óh, L j. 17,4%; n komunikacja i tran:-;port 33674, czyli 13,7%; V s!użha dom ° \\"C\ 11 009, l'zyli 4,5%; VI służba pu!1!iczna (jak admillistracja itp.; 43039, t. j. 17,5%; oraz VII inni (jak emeryci, U30D)' w prz)'tulkalh, \Vięźniowie itp.) 23688, czyli 9,0%. Ha,zem 24(j 4,/'0, Z pośród t'ch grup zawodowych należy w)Tóżnić ludno:k zawodowo czynną od zawodowo hiernej, która wchodzi \V skład rodzin (żony, elzieei, starcy), będących na utrzYl11aniu pierwSZY!']1. I tak \\' grupie pierwszej za" odowo eZ)'lllIi stanowią 1705 osóh, ezyli 54%; \, drugiej 44 184, czli 50%; \V trzeciej 23452, czyli 55%; \V czwartej 10 m9, t. j. 3:! %; w pitej 10 (;35.

t j. 97%; w szóstej 21671, czyli 50% i w siódmej 9431, t. j. 't09" danej grupy. Najwięcej ludzi czerpie w Poznaniu utl'zymaollie z l)}'zenł)'słu. Handel i służha puhliczlla uzależniają od siebie równą liczhę ludności (po 17%). St(1sunki te w 1'. 1921 przedstmviały się wśród l'Z) JlIl)'ch zawodo"o !1ar-tępująco: I grupa stanowiła 0,1%; II - 26?: III -- 16%; IV - 11 'J{,; V - R%; VI - 19% i \'11 - ZO"I,,_ t\VłOrdza}uy więc poważny wzrost zatrudnienia w przemyśle. SPHdek naton1iast ohserwujemy tylko \V grupie otatniej. Najp-oważniejsza zatem grupa za\vodów przemysioOwych wymaga hliż. szego przyjrzenia sic: jej i podziału, OtÓŻ duże przcdsihion.,t\Va (t, j. wykupuję,ce świadectwa przemy:-;łG\ve od I -V kategorii) f,tanowiły źrÓdło utrzymania el]a 365R4 o,;óh, \V t In ezynni 16 532; średnie zaś (t j. kategorii VI-VII) - 5 :)3f; 0;,,(, h, w t m ezynni 3167. Reszta, 4fj5(5!) osób, utrzymuje :-;ię z rzemiosł, \\ t'm 2 485 stanowią, czynni rzemieślnic.\".

Na ogólną ilość 44184 osóh rzynnFh w prZClll) śle: samo, Ilzielnych, zatrudniających sił) lla.jemne, je:-'t l 86, pomagajeych im członkó\\' roclziu ;)4(;; samodzielłl-l"h, llie zatJ udlliająeyeh ohcrch sil łlajemuych, j' :!13 (rzemipśillic'!), pOnH1gajl;l(' im członkowie }odzin 361; pral'owlllków lIłi1y,sło\\"Th 3737, )'j,hotników 30 501.

1B

Wyżej pDdane grupy zawodów potrzeba rozbić jeszcze na mniejsze działy ze względu na niektóre bardzIej c,h!,akterystyczne skupienia zawodów. Np. wśród zajęć przemysłoworzemieślniczych ślusarstwo stanowi źródło utrzymania dla 2088 Qsób (w tym 1 670 czynnych), stolarstwo - 3 879 (1 GW czynnych), krawiectwo - 8243 (5132 czynnych), szewstwo -- 4088 (1 771 czynnych), piekarstwo - 2163 (1207 czynnych), i rzeźnictwo - 3868 (1885 czynnych). \V grupie komunikacyjnej wyr,drębnia się poczta, z której czerpi utrzymanie 4183 osoby, (1 (198 czynnych) i kolej - 23326 osób (6639 czynnych). \V slużbie publicznej wyodrębnia się administracja państwowa z 3 84li o.sobami (v,' tym 1 615 czynnych), administracJa samorządowa z 2 1;2 osobami (1 051 czynnych) oraz administracja innych związkó" puhl. z 2 816 osobami (1 339 czynnych). Służba bezpieczCllstw,ru zatrudniała czynnie 814 osób (razem z biernymi 2513), szkolnictwo - 227'2 (razem 4339), fryzjerstwo i kosmetyka - 1 262 (1 992). Plastycznie główne grupy zawodów i ich wzaJeumy do :siebie ,stosunek procentowy ujmuje poniżs.zy wykres:

,2

ROLNICTWO IOGROQr"łICTWO

3b:1

PRZEM!::ISŁ

-13.6

'// //////#'&/ /777/////// -17.3HRNDELI UBEZPIECZENIA r// //////////////////77 /// / // " /I fTTT I I KOMUNIKRC JA """"/IllIT 5.0 ---.---------:.. - R [) M INIS TR A C JA j:g ........... ... . of.) 4.4

LICZBA LUfJNOŚCI: 246,470

SŁUŻBA DOMOWR

. . . . . . . . . . . . . . . WIDOWIS"Fł £CZNICTwO

-18.4% 598

INNE

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry