POZNAŃ \\ Ś\VIETLE SPISU Z ROKU 1931.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

na terenie StaJ'eg-o :\liasta. Ludnośd wyznania ewangelickiego najmniej jest w dzielnicach wschodnich, ho za]ejwie 6% ()gólu ewangelików, gdy w śródmieściu znajduje się przeszlo 30%. Tak samo. ludności innych wyznał) skupia się na prawym brzegu \Varty tylko 8% ogółu tej grupy wyznail, Liczby stosunkowe wyznania l'zymkokat()olickiego rozkładają się naogól dość równomiernie na wS:i'ystkie dzielnice. I tak: I II III IV V ()gół.

mężczyźni 28,9 12,1 18,6 18,9 21,4 100 kobiety 31,9 11,3 17,0 18,3 21,4 100 \V roku l!J21 stosunki wyznaniowe w Poznaniu przedstawiały się nieco inaczej. Mianowicie na ogólną ilość ludności 185747 l'zymskokato]icy f'tanowili 93,6%, ewangelicy 5,0%, żydzi 1,1 % i inni 0,2%, co zresztą najwyrażniej uzmysławia poniższy wykres.

LudIlość według wyznania w r. HJ31 1921mm OIZ!oIM. KA CR'TH. RO lllilJ E 96,1 I I [ T 1\ I I '1931 --. _.........:::1"

TOLICKIE MAIN LICKlE LI'I!UE , o

1921 .'...:........... V; ................ ..... .J ....... ... ,T I , II 93.6% lilii MOŻESZO MOSFłlQUE D INNE-AU

0,3 >1.1 5:0

WE

TRE

Jako ściślejsze kryterium narodawości służył przy spIsIe język oj('zYStT. Tak więc na ogólną ilość 2qG 4.0 jęz'k ojn:ysty polski podało 9H.6% ludności, język ajczysty niemiecki 2,6%, język życlowski z hebrajskim 0,4 %, wreszcie inn' 0,4 %. \Vidzim, że w Poznaniu llarodowość ludności pokrywa się prawie-że zupełnie z wyznaniem. Stosullek płej ul,lada się tu podobnie jak przy wyznaniu. II Polaków i Niemców przewagę mają kobiety, u żydów i innych wyznał1 przewagę stanowią mężczyźni. I tak u ludności polskiPj na 100 mężczyzn jest lU: kobiet, u niemieckiej zaś na 100 nH:żczyzn 1G4 kobiety, u żydów znów na 100 mężczyzn f M, kobiety Ol"az u innych narodawośl'i 7f1 knhie1. l'derzająca przewaga kohiet u ludności niemiel'!wewangelickiej tlumaczy ię tym, że odpływ Niemców z Poznania i \Vie]kop()lski pD wojnie światowej ohjął w wiekszym stopniu mężczyzn. Ro.zsiedlenie dzielnicowe lJarodowm;ci odpowiada relacjami rozpI ze::,trzenielliu wyznanio,wemu.

Analfahetyzm Z pośród :202077 osób \V wieku 10 lat i w'zej umiała czytać i pisać (włąez,nie z osohami o. różllym stopniu wyksztalt'enia) 199171 czyli 98.6%; umiało tylko czytać GliO l'z li 0,3?,j; nip umiało czytać ani pisać 2088, t. j. 1,0%; ,,-reszcie umiejętność czytania i pisania hyła niewiacloma u 158 osób czy] i U,l %. A więc w Poznaniu jest 1 % analfabetów, gd' tymczasf'1I1 nl'w \Varszawie wynosi on 12%. Na 2088 zupełnych ana.]fahetów mężcz'zn jest (j38, a ]wbiet 1450. Zatem kobiety decydują o nasileuiu tego zjawi<.;ka. Także wśród półanalfahetów (t. j. umiejących tyllw cz'tać) na (JGO osóh kobiety stanowią 534.

Uwzględniając stan oświaty według c1ziełllic konstatujemy, iż w śródmieściu analfahetów jest 1527 i półanalfahetów 231. w dzielnicach wschodnich 37-1 i 106; na Wi]rtzie i Dęhcu 2M\ i 9?; na Łazarzu i Górczynie 347 i 77; oraz na Jeżycarh z przy]egłościami 492 i 154. W stDsUlku do r. 1921 nastąpiła nipwielka .lmialla. Bo oto wówczas analfaheci zupełni wyrażali się liczhą 2719, \V CZYIII kobiety 1809. Obraz ten jednak poważnie myli (łuzą, liczha niewiadomych, która wynosiła w r, 1921 aż 7590. Z tego łatwo sdzić, że i w tej liczbie sporą io-ść stanowić moglJ analfabeci.

5!J6

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry