KRONIKA MIAST A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Jak dalece ()braz struktury wieku uległ zmianom od r. 1921 ilustruje pOl1iżzy \\'ykres, sporząrtzon' na podstawie danych spisu pierwszegu.

WIEK-!GE 60 I WięC E ET PLUS

MĘŻCZŹNI HOMMES ? ;7.3

50-59 6,1

7,4 HE

21,2

KOBIET FEMMES 92.1

30-'t9

23.4

138 £0-29 21.3 5.3 17-19 6,2 7.1 13-16 7,4 5.3 10-12 5.3 15.5 0-9 t 14,9 1921 Ludność według wyznania i narOdOW()bei

Na ()gólną liczbę 246470 spis ostatni wykazał rzymskokato]ików 23(j 829, co stanowi 96,1 % ogółu; ewangelików 65111, t. j. 2,6%; żydów 1604, t. j. O,fi% i innych oraz nieznanych wywal1 1521, czyli 0,6%. \Vśród rzymskokatolików mężczyźni :"tanDwię 46,5%, kobiety zaś 53,5%; wśród ewangelików mQżczyźni 40,5%, kobiety 59,5%, wśród żydów mężczyźni ;)0,2%, kobiety 49,8%; wreszcie wśród mnych wyznań mężczyźni 56.7% i kobiety 43,3%. A więc u ludności wyznania rzymskokatolickiego l ewangelickieg;:. przewagę mają kobiety, natomiat u ż-oów i innych przewa,g.; stanowię mężczyźni. Jeżeli idzie o dzielnicowe rozprzestrzenienie ludnD:5ci wodług wyznania, tO' przeoe wszystkim uderza szczególna rzecz, Żp żydzi koncentruję się tylko w samYl11 śródmieściu, a śl'iś]cj

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry