KRONIKA :\HAST A POZNANIAtych "kątem" lub najczęściej na prawach sublokatora. GDrzej natomiast, gdy w obrębie mieszkania małegG żyją po 2, 3 i więcej rodzin, prowadzfJcyth odrębny t'yb życia i żywienia się. \Vówczas nie trudnD o l'zeczy najgorszego gatunku, z którymi mozolną walkę podejmuje higiena społeczna czy nawet mm'a]ność publiczna. W każdym razie w stosunku do r. 1921 natąpiło znaezne pogorszenie w stosunkach mieszkaniowych Pozllania.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Ludność według płci i wieku Na ogólną liczbę badanej tu ludności: 246470 - mężczyzni stanowią 114541 osób, ezy]i 46,5%, a kobiety 131929, czyli !J3,5%. Zatem w Poznaniu jest 17 388 kabiet więcej, niż mężczyzn, czyli przeciętnie na 100 lllr;>żezyzn przypada 115 kabiet. \V r. 1921 5tasunek ten był nieco wyższy, gdyż na 100 mężczyzn było 118 kobiet. W poszczególnych dzielnicach statstyeznyeh miasta stosunek płci układa się w ten sposóh, że na 100 l11ężlzyzn przypada kobiet: 1931 129 126

II 113 107

III lOG 105

IV 1H 113 117 115przec. 118 115

Są więc dość różne proporcje, które dDpiero przeciętna niweluje. Największą przewagę kobiet \\ ykazuje śródmieście, a następnie Jeżyee z przyległościami. \Vedług grup wieku proporcje te układają się nabtępująeo: na 100 mężczyzn jest kohiet w grupie wieku 0-9 lat: 9G. 10--12: 98; 13--16: 103; 17--19: 107; 20--29: 115; 30--49: 126; 50-59: 118; oraz 60 i więcej ]at 163. \\"idzimy Ila podstawie tego szeregu, że dziewczęta do lat 12 są liczehnie słahsze ad chłopców, dapiero po t'm akreie hiorą przewagę nad chlapram,i, którzy \V mlodym ,deku silniej wymierają. Toteż liczha kohiet w dalszych grupach wieku stale się zwiększa. ahy \\. grupie powyżej sześćdziesiątki osiągnąć zastanawiającą proporcję" 163 na 100. Świadczyć to może w pewnym stopniu o Ippszej konserwacji kobiet na skutek większej naogól bieruDśei żTiowej, ale tutaj odbijają się również skutki wojnT światowej, która za

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry