KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

\V Illiarę JlIożnnśl'i hędziemy się :-:bu'ali por(J\\ 1I'wać dane z 1'0lm H,ml z dan.mi z r. 1921.

Z a I u li n i e II i e d z i e I II i l' l1ł i a s t a Oprarowauie dan'cIJ spisu z r. 1931 ()pal'to lIa pudzialI' lilia "ta ua dzieluice \\' grallicach \\edlllg stallu z 1 sierpnia 1934 l'. ,\lianowil'ie Gló\\'n' Urząd Stat'stFzny ustal ił 5 wiQkz'ch Ilzielnil' stat'st-czn eh. '<tanowiąrych pewne lIIuiej luh I\"iQl'ej \\ TÓŻniająee sir: jedlIostki stat styrzno - geograficzne.

I tal, I - to śródmieście: II - dzieluiee \\Sl hodnip po pl'aWYIl1 hrzegu \"aJ t', tj.. lącznie Chwali'<zt'\\ 0, Śróllka, Glówna, I{{)IIIHPd01'iH. Rataje, Staroł!:,ka Mala i prL:'legle im ('zQśl'i; ni - Wilda i Dęhiec: IV - św. ł,Hzarz i Górcz'u; V - Jeżyce z Pl'ZYIrglośeiallli jak Solarz, \Vinian. Golęl'in. Solacz-d\\ór i NarHnlOwice-dwór. Dzit'llIice te rÓżnią się lIIiędz sohą znacznie zarówno co do ohszaJ-u. zaludllieuia jak i II aruukÓw l1łieszkauiDw'ch. Hóżuie I ównież uloż'Ja się \\ nil'h d'JHlllIika lH'ZTodu ludnośd międ'l I'. HI21 H, HI;,H, która uzalpżuioua ZUó\\ h-ła w dużym st-opniu od I'czmiaró\y zalnHlu\\T tych IhieJnir f:ipkawp to zagadnil>nie \\' sposób \\'-SO('P ('hHl'akll'ITst'l'Zn- Ulła{)I'Znia pOJliższe zesta\\ ieuie. [)O(lar JH'ZY tpn trzeha, że tak dam' za rok 1921 jak i za lok 19:n podane są \V tyrh !-'amreh granical'h miasta, t. j. wedlug' :-:tanu z dnia 1. VIII. 1934 r.

-, - - - -- - Obszar L u d n ość Przyrost Dzielnice miasta - I I ha 1921 1931 absol. % I Śródmieście 478,7 63 987 76 449 + 12462 19,5 II Dzielnice wschodnie po pr. brzegu Warty 1897,9 20 580 28 294 + 7 714 37,5 lU Wilda j Dębiec 1145,S 32844 43 590 +10746 32,7 IV ŚW, Łazarz i Górczyn 1034,5 30516 45 733 +15217 49,8 V Jeżyce, Sołacz, Winiary Naramowice, Golęcin 3130,7 37 820 52 4D4 +14584 3'ł,5

Ogółem

7687,611857471 243470 1+607231 32,7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry