POZNAŃ W WIETLE SPISU Z HOK(T L931.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Drugi pD\Vszechny pi ludności, połączony ze spisem Imdynkó\V i mie::;zkall, odbył ię 9 grudnia 1931 r. l\IimD jednak upływu od tej chwj]i 5 już lat, dotychczas nip posiadamy jeszcze szczegółowych i otatecznych \V'ników tego. bardzo ważnego spisu; a ważnegD ze względu choćby na to., iż pierwszy po\\szedmy pis z l.. L921 odhyl się w warunkach nieLupełl1ie narmalnych oraz uchwyci I moment po-cztko.wy l1aSzegD hytu państwowego; tymezaem ostatni spis miał stwierdzić i zohrazować aokonany w pierwszym lO--leciu rozwój w hadanych dziedzinach. Główny Frzd Statystyczny w Warszawie, który spisowe formularze opraeo.wuje, zdołał zaledwie dotąd oglosić: 1) \V odniesieniu do nierucho.mości i hudynków szczegółowe daJJ€ w kallcu rDku 1935, zawarte \V publikacji "Nierurhomości i hudynki w miastach" (Statystyka Polski, seria C, zeszyt 2ti, \Varszawa 1935). 2) w odniesieniu do ludności m. Poznania, jej struktury demograficznej oraz warunków mieszkaniowych pewne daty d,apiero 25 września 193G r., ja,ko d'adatek kartecrkowy do ,,\Viadomości Statystycznych" Główn. Urzędu Stat" nr. 2i". 'Wszystkie te dane razem znaleźć najłatwiej można w świeżo wydrukawanym "Roczniku Statystycznym m. Poznnaia" za lata 1935--3G, Opracowane i ,apuhlikDwane do tej chwili wymki ostatniego spisu nie ohejmują jeszcze ludności pod względem stanu cywi]negD ani też szczególowych danych wyznaniowo-narodowościowych oraz wieku według poszczególnych lat względnie jak llajmniejszych grup. Dotychczasowe wyniki ostatniego spisu nie uwzględniają także w wielu wypadkach ludności i mieszkań gospodarstw zakładowych (jak szpitali, więzień, przytułków itp,) oraz hezdomnych. Oczywiście nie objęte jest wogóle wojsko skoszarowane, Tutaj więc dokonamy analizy materiału spisowego w tych ramach i granicach, w jakich został narazie opublikowany.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry