KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

II. Szkic orientacyjny środka Rynku IIT. A. Sikol'i'ka).

Ul. Ak:;; a lU i.t n a (plateolh Sericea, Sci(lcnga::;::;e -- nr. 31 "lapidea quolldam Pl'sniewiczowska dieta... iu Furo CuronaJ'io. .

et porticum euisdcm lapidl'ac ex Institis Scricpis l'xacdificatum in I'latcol.t SCl'icca vocitata... (A. C. 1777-9, f. 293, r. 17'i9); "kamienica t lila... na \\ illczarskim Targu przy Uliczee Aksamitnej, llIqc z \Vl'oniecki!'j lllicy na tęż Uliczkę po lewey lęce" (Akta Hipot., t. 33. \'01. II, f. 13 -2i,.r. 1793); dom "auf der Se.idenga:<.so" (tamże, f. 12).

T a r g: \\" i!' 11 (' z a l' s k i (Forum Cvronariul1l, KI'anzgasse) - por.

ul. Aksamitna i ni'. 27 b ..I<amiellica zdawlla Palczyń"kich zwana.... na \Vinczarskim Tmgu między kamienicą Bractwa Szewskiego z iedney

R1'ełna,t

8N :t::J

R - I(...- 'I11it-l'\ I n I '1 I I 8 t9 30 J1.i I( d'y k'1'd.m /Lm i :J t'> 10 .t1b t-I 28 .Ra.uz ." ĄO '" ::>::' Ą(a l Tliczką poprze:czną z drugiej strony narOZl1le stoi:\cąj' (Acta Hip., t 8, f. 5, I'. 1780); nr. 26 "buda ślcdziow-a... w Rynku.,. narożnie 'J&przeciw Ratusza przy uliczce między tąż budą y Ratuszem na Win.

czarski targ ciągnące y się stoiąca ,,' (A. C, 1777-9, f. 230, r. 17i8) , nr. 34 "kamieniczka.,. na \Vięczarskim Targu narożnic w sąsiedz, twie Cekauzu :\/lieyskiego stoiąca" (Acta lUp. 35, vo1. I, f. 5v.). UL :\1 i ę d z y Kra m a m i (Tuchmacherga.sse) - nr. 29 "Teodor Dymzo czyli Żupanski zwany... kamieniczkę w Uliczce poprzecznej mię

58Qdzy knmJallli" ( \. C. ITi7 9, f.34,:3, l'. I 77H) ; nr. 28 ,.IapiLl'.'a.. illl'lalL'ola intcl' iutit:l ten'l'a>; \'ulgo łI1i<;dj'.' kl':Imallli 1I1I1I('ulJata" ,,\kla liiI'. :!9, f. ł,r. 1773); nr. 3IJ ..doili IW logu .,IH:lllj'. Ullo! Turlllllachl'l' (;:l,SI'" (Akta Tlip. ;31, f. :![J): nI'. 8 \\" "I'(h'l'il' o 11'11 dOili \\" l'. 17U!) j'.('l.najl' wiadpk IHlll1ięlaja.(') da\\ \Il' ewsr: "dips!'s lIaus I i "g-l allll<'l' IlIittpII auf dem l\ral'ktl" auf dpI' l'illCII Sl"itt' ist liiI' Seidl'll (,assl', auf dł'l' allllcrell abcl' (Ii!' T U e111 IIH cłH'I' (;as,;p" '\kT:1 !liV, , \01. l, L 1-'1\').

'"

..t.

lo __;"r , , " i; ..- ' , ""y' .l Iii

-ł--ri...

'. ,t tI ' t,'., 'f' t- ' . . ''-,i

.., ,

!t

,; ...' 'j,

. I '"1 J ' :: 'AfHłYLrk.Tff. .,... t ,.. ,1 ....." '-::! '!.""\l' . ł- ',' , I.'" I ' . if .' ..:;.;." , ] r ' ., ' . t -.. ł j ,

,01

.; ...,. -<

,,-'

Iiii

... -

:\Ta zdjęciu widoczny star'y mur Jednej ze ścLw da\\ Ilego eekIILI,uzu. Dom z uapi5ern "Gahl'Yl'I Rittpl'" zhudowa'no ol-.ulo l'. 1bi"iJ IW r.burzeniu części dawnego fl'khauzu, I'l'zcl'abiając go w jedl'l1 hudr. nck z domem Nr. 5, uwidocznivlIym lIa szkicu środka Byuku. Fol. r,fiarowala p. M. Pfitznero\\ a.

Szkic pll' podajp hudynku gipld). 1l0SZ:),C(,0 \\' spisach nr. 3.

który ,nip, jcst jeszcze dOI" ładnip mnJe]:sf'owioJl)'. Nr. 27 a \ "pi:-;i(! KomIsji Ooprego Porządku figuruje jako "liarnienica Brae.twa ::-;1\8\\ sidego" a X, to "za tąż kamienicą plac pusty, gdzie przecltym iatki szewskie były", Nr. 6 cekhaus miejski zajmo\\ał je>-zcw w czaach Sl',jmu Cztl'rołetnipgo tal, wielki obszar; dopiero od r. 17!J8 z;lcn;to sprzl'dawać i burzyć częściami arspnal. a na jcJ.o mil"J"ru "tawia" domy prywatne (poj'. POWYŻEZC zdjci('). Do J'. 1711 i nr. 5 był \da'inościq miejską; dopiero \V tym roku zpgarmistn FI', Hunn kupuj!' od mials'ta "kamieniczkI;' zda\'.'l1a postrzygalnia nazwaną, Lu \\ Rynk!l Poznańskim na mgu przy Cekaur.ic :\'1ieyskim :-toiącą nad przl'rzf'

12-1

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry