PRZYCZYNKI DO DZ£EJÓW BERNARD. POZNAŃSKICH 111

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.06.30 R.4 Nr6

Czas czytania: ok. 3 min.

Przechodzimy do drugiej cz\ści. R. 1531 rozpoczyna się zapiskiem. że odbyła się kapituła w Pozllaniu na Świątki 13). Tegoż roku życie zakoiH'zył Florjan z Buku kwestarz, człowiek wielkiej wiątobliwości i gol\biej prostoty. Jego w habit był 'oblókł hl. Władysław z Gielniowa, a ten habit Florjan zachował do śmierci. R. 15;:m zmarł Franeiszek z K1"( sna, zwany Dioklecjanem.

Był on lat wie,l'e mif'trzem kleryków i gwanljallcm. Tudzież Paweł Nosal z Grodziska, doczekawszy pó7nego wieku, lubił rozważanie, surowo zachowywał regnlę, pracował dużo ręcznie i wiple miejsc prac rąk sw,)ich ozdobił. R. 1534 Bernard Za,krzewski. Piastował najwyższą po prowincjale godnoM kustosza kUSlOZY. Umarł powracając z kapituły generalnej w Austrji i tamie zasłynął cudami 14). R. 1 fJ36 Hipolit z Bydgoszczy, kalltor, potem spowiednik i gwardjan, oraz Chryzostom z POllieca. R. 11')41 Tymoteusz z Grodzika Motowidło co robił drewnialle zeg'ary i .Miehał z Rohipllia ślusarz, ale na rzecz klasztoru umiał się podją(; wszelkiego rzemiosła. \V t.ymżB rolUJ umarł także jedcn z wybitnych zakuullików InnceIlty z K.)RcianLt, 27 grudnia. Spotykamy go najpierw jako gwardjana warszawskiego w r. 15 15), W latach 132:-26 16) jako gwardjalla pozllmiskiego, i póżnipj w latach 1530-3,1 17 ). Gwardjan poznariski [J.Jdówczas hł kustoszem na całą kustodję poznallską, jeDną z trzech obok krak(,wskiej i lwowskiej, lla jakie dzieliła się prowincja. Jako taki objął po zgonie Rafała z Prollowic rządy nad prowincją, r. 1534, a brmalnie wkrótce potem został wybr:tny na kapitule w Tarnowie, 5 sierpnia. Następn'ego 'roku pojechał po kapitułę gelleralną do Nic'e'i. Jako prowincjał urzędował do r. 1537, gdy w tym roku jPgu następea ebastjan ze Lwowa. wybrany w Kole 8 wrze,nia, udał się do Rzymu, zastępowal go w rządach prowinf'ji. Pc,wtórnie prowincjałem został r. 1540, ale kiedy w nastpnyrn '. 1541 na kapitule w Bydgoszczy dał się pOllownie wybrać, spotkal si z niech\cią wielu braci.

13) 28 maja.

14) Por. M. P. H. V. 363.

'") M. P. H. V. p. 2%.

'8) Kron.ika Miasta Poznania HI. 10. p. 203 17) X. K. Kantak. Spi,s kjążek z XV. wieku Semina.rjulffi Duchownego w Pozmmiu. P. 1921. p. 58.

KRONIKA MIAST A POZNANI A

Niedługo wszakże rieszył się tą. godnością, bo podczas wizytacji z:tchorował w K04ciallip, a przewieziony do Poznallia, um:trł tu 27 grudllia 1541 r. 1 8 ).

Będąc gwardj:tnem w Poznaniu, wraz z wikarym konwelltu JózefellI z Poniec:t sporządził n:tf'Z ltekrolog. który jedllak krótko tylko wspomina jego ZgOli, dodając, że trokliwie opiekuwał się Tercjarkami. Pozostal po nim rękopis l\f:tlluale 111), zawierający podręczllik do wychowywania ncwicju:-;zó,y, pis:tllY żywym i b:trwllym st.ylem. z mllóstwem ciek:twyeh i m:tlowniczych szczc. gółów. Pod r. 1542 zapisano l\brcina Zclulla laik:t, co częściej apostalOwał 2(1), ale się n:twrac:tł. R. 1MB zgon przyniósł Zae!J;;1rj;szowi z 0p:ttowa" gwardjaII owi kolskipmu. Przyjecbał leczy{ się dl)' Pozllania, :tle tutaj śmiprć znalazł. R. 1548 Bartłomiej z Bydgoszczy w póżnym weku, doskonały pisarz 21). R. 154\1 Bernardyn Śliwka laik. Był to nmjętny mieszczanin poznallski; posiadał dwa domy, ale wszystko sprzedał i poszedł za P:tllem. Długie lata przebył w zakonie, l'uwsZfwhllie lulliany i aż do późllej starości pełnił obowiązki kwestarza. R 1551 l*rzegorz z Kościana, kantor doskonały.

R. 1552 srożyło się powietrze w Poznaniu. na którp umarło 21 mnichów, Ill. in. Berllardyn l Bronia, który bywał kilk:tkrotnie kustoszem i mistrzem kleryków. R. 1556 Michał z Rtollnicy, był pierwotnie świeckim ksiQclzem, przedniej prawości. wirlkiej uczciwości, posłu::;zny, dohrotliwy. 'Wstępując do zak011u, wyrzekł się swego belleficjum. W zakonie niestrudzenie spowiailał.

Józef z Ponieca, był wikarym w Poznaniu r. 15:30() 2 2 ), później gwardjanem, może tuż po posunięciu Dziaduskiego lla biskupstwo, 1539, a z pewnością r. 1 ;)4-2 23). W pod.Jbny sposób jak ongi Inocenty z Kościana, został rrowillcjałem po tegoż

1") M. P. H. V. 35t;, 362 sq.

19) mbljoteka ZamoY1';ki,cll 555.

20) Apostalzj:l nazywano ucieczkI( z zalwnu. nie odpaflnięcie od wiary.

21) Jest O!IJ zapewne. identyczny z autorem Słownika łacińsko-polskie.

gO' por. X. Kantak. Kronika Bernardynów bydgm,kich. Poz.nań 1907 p. 22. 22) X. Kantak Spis ł-8ią.żek p. 58. Xl'. 191.

23) M. P. H. V. 367.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.06.30 R.4 Nr6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry