KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

\vany W latach 1860-64, którego użyto później .za podstawę map katastra]nyeh. Niezbędne będą oczywiście powa,żlle korektury, mniejsze w samym mi('ście, a wiksze w okoli'r, według dwu planów KO'11isji DollI'ego Porzą-dku z r. 17805) ; ,,-edług planu Spa]dinga i Knuppe]na, l'ysowanego llajpóżniej w r. 1 i'95, szczegÓlnie ważnego dla stosunków hydrogaficznych f). Pomocą hędzie również plan nieznanego autora z r. 1824, sporządzony w celu obliczenia -opłat za oświetlenie uliczne, pobieranych ,od bzerokości frontu domów, który podaje tę szerokość w prętach reńskich cyframi na każdym domu 7). Przy korzystaniu z tych p].anów dobrą kontrolą hędą akta pOl1liarów PozlIauia i pl"Zedmieść z r. 1780 8). \Vybra\Vszy z zasobu ogólnych planów dawnego Poznania te właśnie jako podstawę odtworzenia naszego planu, kierowaliśmy się ich ,naj]ep"zą przydatnością do naszych ee]ó\v. Oczy\viście nie zaniecha ,się skontrolowall1ia pracy pozostalymi wezesnYl11i planami ogólnymi, tym bardziej, że wielki pożar w r. 1803 nakazuje dużl> o.,trożność w poslugiwaniu się naj

5) "Mappa Generalna... Poznania i Przel!mie:;.:iów II!; niL30 nalpżących tudzież l\1iasteezków i Jurisdykcyów Jemu przyleglych. iakoteż \Vsjów Miasta.. .n; oba plany, lekko różniące się w szczegółach, ale w tej samej podziałce 1 : 6830 rysował K. Grum1- Archiwum Państwowe w Poznaniu, nr, G2 i 1310, 1)01'. tamże opis inż. \Vł. Czarneckiego. 6) "Plan von der... .Stadt Pu:;en und... Vorstacdtell \ermessen durch Spalding und Knliplpeln, copiert dUl'ch Herrmann jun. Knlip peIn; podzialka 1 : 2,5UO. Arch. Państw. w Pozn., nr. 70 (pod m'. 240 bl'ulion lub 2-gi egz. części tego planu), pDr. Itamże> opis inż. WI. Czar. neckiego, gdzie ustalono datę. 7) Nie obejmuje nirstety całej okolicy miasta. jPdynic dzisil'j szy plac \Volnośei, Aleje :\larcinkowskie.go, plac Sapipżyi1ski, daki w. MaI cin, Hybaki, (;roblę i częf;ć ChwH liszewa; pof!zia Ika 1 : 14,O. Arch. Państw. \V Puz,n, nr. 178, 1)01'. tamże opis inż. ',VI.. CzaJ'l II'cld ego.

8) Arch. Państw, \V Pozn., w fac;eykulr pod sygn. C IX. Ca. 15, \Vypożyczone obecnie do I\:rakowa; tytul wedIug katalogu "Vermessungs-Regis,ter der Stadt POisen und deren siimtliche Vorstiidten unit \Vlisten Pliitze, sowie dcl' Acker, \Viescn, Giirten uml IHitungen auf (llnen zur Posencr l\:ammerei gehorigen DUl'fern i. J. 1780". Dd nip spalonej w 1'. 1803 cz:;ci miasta można też użyć ,.Acta betreffcnd die Fcuer SorietBets Catastros łR01-", podające szerokość frontu domów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry