PLAN M. POZNANIA Z CZASÓW SEJMU CZTEROLETNIEG\")

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Poiska _t\kademia Umiejętności w l{rakDwi!' ocl r. 1921 podjęła pra,cę nad Atlasem Historycznym Polski. Oglomne to pl'zedsięw.zięde, którego całkowite ukończenie ujrzy dopiero pokolenie naszych wnul,ów - uie może oczywiście być wykonywani' ty]kD w Knłkowie. Tam, pDd przewodnif'twem prof. \VI. Semkowicza, czuwa nad całości prac Komisja Centralna,. .a loka]na !\:{)misja Krakowska opracowuje mapy województw lI1ałopo-lskirh; poza tym, w większych {)ś)'odkach naukowych, kDl1lif'je lokalne pracują nad mapami innych województw. Program prac Iwwiem przewiduje wydanie map szczególow ch wszystkich województw dawnej Polski, zaczynajc - według przyjętej w geDgrafii historycznej llletody retrogresywnej - od cza:-,ów lIajnDwszych, tj. w tym wypadku hezpośrednio przedrozhiorowych. Obecnie więc SI}. na warszta!cie mapy \vojewództw z cza:-,ów Sejmu Czteroletniego, później opracuje się wieki wcześniejsze. Do każdej mapy ma być dodany plan miasta wojewódzkiego z tego samego czasu. PDznańska Komisja Atlasu Historycznego Polski czynna jest już pity rok) i w następnym roku spodziewa się wydal' mapę dawnego \yojewództwa poznalIskiego z Iloby Sejmu Czteroletniego. Zrazu, plan 1Il. Poznania z teg.o cza,!'u miał hyć opracowany analogicznie dD planu m. KrakoOwa przy wydanej w r.

) Zob. Sprawozdanie Poznańskiego T-wa PrzyjaeioI aul{ za rok 1931, str. 00; F, Pohorecki, 'V sprawie atlasu hi-.toryczncgo \VielkopoIski, .i za rok 1933, str. 75; M. \Vojcicchowska, Sprawozdal1ie z prac nad mapą wojewódzItwa pozmtń.skłcgO w dohic Sejmu Cziero letniego,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry