PRZYCZYNKI DO DZIEJÓW BERNARD. POZNAŃSKICH. 109

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.06.30 R.4 Nr6

Czas czytania: ok. 3 min.

który mu poświęcił swoją picrwszą pracę p. t. Scrmones Ite regula Ś. Francisci, w rękopisie ongi Biblioteki Załuskich, teraz Uniwersyteckiej, sygnowanym LQI t/S. Ignacy z Wilkowa piastowa! czę?cipj urząd gwanljana.

Jakób z Rmirla bywal gwardjanem w wielkich klasztorach.

Jan zklarz (Yitreator, czy Vitreatorei), pochodził z Krakowa, byl magistrPIll sztuk i nader wymownym kaznodzieją. Urząd prowincjała piastował w latach 1493-DG i 1499-1502 6 ). Oprócz tego bywał często gwardjanem m. i w Krakowie. Pamięć o jego działalności długo zachowała siQ w za.konie, i jeszcze lata całe pll jego zgonie stawiano go za przyklad. W Radomiu miał wręczyć oznaki kardynalski£' Fryrlerykowi JagieIloilCzykowi. P.)dczas drugiego prowincjalstwa doprowadził do porządku dyscyplinę w prowincji, rozluźnioną przcz to, że r. 150U dużo- zakonników opuściło konwenty, każąc wojnę krzyżową z Tatarami 7). Umarł w Poznaniu r. 1515. Następujące o nim napisano wspomnienie: "Jako prowincjałowi, źli bracia na kapitule i indziej wyrządzali mu przykrości a apost:lci czyhali na drogach i ulicach, gotując mu zasadzki, alp wszędzie wysz'edł za łaską Boską jako zwycięzca. Nigdy nie za,przestał kazać. jakąkolwiek posiadł godnoŚĆ i wielu świe1ckich ludzi pobudził do postępowania we.dług jego kazali". Pogrzeb jego odbył bię z wielkim konkursem ludu wśród powszechnego płaczu i narzekania. Ale dla powodzi nie można był'.) pogrzebać zwłok w klasztorze, lecz złożono je u ś. l\farji Magdaleny. Przy gro'bie jego działy się cu(la, tak uzdrowił penitentkę swoją, od pół roku chromą. Ale potem kanonik i oficjał Górski wydał zakaz, żeuy nikt nie czynił ślubów do niego, wiQc cuda ustały. ' C'hryzant z Margonina ulllarł we 4 miesiące po powrocie z Ziemi św. .Jan z Stobnicy, krakowskiPj wszechnicy magister, był tylko 4 () lata w zakonie, umarł r. 1518 li). R. 1512 był lektorBlll w Poznaniu. Bonawentury Perlustrativ posiada po nim Biblioteka Diecezjalna Poznańska 9).

'Wawrzyniec z Pyzdr, zakrystjan, przyszedł od Francisz kan ów.

") Golichowsk o. 1. 153.

7) R. K. Bibljoteki Kra,sińs'kich 98. f. 1.

") Golichowski O. I. p. 202, podaje jakoby umarł w Krakowie r. 1520.

B) X. Kantak. Spis książek. p. 31. Nr. 78.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Anzdm .Tprozolimita był gwardjanem w wielki('h konwentach.

"'incenty pełnił obowi<lzl.i gwardjailskir po wiplkich i nlałych domach. Podwładni wspominali go z wielką w(lzięl'zmRrią, bo ullli;1ł floskonah stara e, się fJ pożywienie i uhranie. Bześć lat przed ?;miereią udar go raził. Mikołaj Sokolnicki, kaznodzi.>ja gorliwy, od IUllu chQtnie Rłu-.

chanT. l\liał ORohh,\ e nal,ożeństwo do ś. Anny, w każ,lpm kazaniu wzywał Rłnchaczy do nabożeilf'tW:l tIo niej. Rzczególne kazani.a ku jej czci mirwał co wtorek w jej kaplicy, net które ludzie się cisnQli, żp pomif'Rcić się nil' mogli. 1Tmarł ,..: r. 1 !}:2, w wtorpk także listopadowy, pogrzehiony 21 li8top\lla. Z całego miasta ludzip się zPRzli na to. bo mif'li go za święt-eg'o. .Jan z ORzrcina spowiednik RiÓRtr, t 1 ;}:Ij.

:-;iostry te, byly to Terc ja rki, prowadzące życie wRpóIne i micszkały w rl o 11111 opodal klasztoru. Kajflawnil'jszą wzmiankę o nich spotyl<:lmy w r. 1472 1 °). Urifl z l'onieca, uczony, hył ll'ktorem w konwencie. I zakonniey i ludzie Rwil'f',cy ud;t\\;tli ię w wątpliwych sprawach do niego, a on jp pomyślnie' rozwiązywal, -ł- I :i:2fi. StaniRhw, syn ksil'cia n!azowi('ekig()o KIHlrafła 11).

Cyrjak, fliakon, zakonnik gfJłQbiej prostoty, smucił się, że nie mógł otrzymać' święceli kapłall1:'kich, p1"7.ypisując: to grzechom swoim. (Tm:nł wraz z wiehl innymi na powietrzr r. 1517. J;t n Ruta, PO('Z;itko\\!) jakli człowiek świpeki, mieszczanin poznailski i prokurator konwentu. Pobudował znaczną częŚf> port.yku pru-d kociołplll i rdektarz. Równoczef:nie z jPgo wstąpieniem (In zakonu, żona jego" ł-'''\zhJ do TPrc jan-k. Hieronim pr7.YRzPllł (Id F'ranciH:t.kanów. 1'0 PIku prohacji, zm;tal infirmarzpm, który to Hnąrl s)włniał (lo f;mierci. Umarł na powietrze. Wojciech Litwin. Skoro odkrytJ, żP h,d to propiet.orius 12), pogrzl'1Jano go poza konwpntpm. 'Varto zapisać, że powyższą, i)t;łatnią notatkę ręka póżniejsza wykreśli hl.

'O) Kronika l\1iata Poznania UJ. :). P. 165.

") .Jest to zaprwne przedost:Jtni z Pia,stów mazowieckkh "t 154. Tutaj dost,lł się chyha jako l1ohJ\lIlzirj zakonu. (Bal7.er. Gmealogja Piastów 1\. Hi).

'2) Przez t,: nazwę oznaczono mnicha, ldóry mimo ślubu uhóstwa, zachowywał WłaSll'05Ć oobistą, a to najsmowiej karano.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.06.30 R.4 Nr6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry