KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

SPI:::; LITERATURY.

1. Klucz do oznaczania zwierzą1 kręgowych ziem polskich. KrakÓw 1909, 1933 (wydawnictwo KÓłka Przyrodnil<Ów. - U. J.).

\VI. Mierzejewski. Ptaki. - 1009E. Niezabitowski. Ssaki - 19'33.

2. E. J'\iezabitowski. Postacie żywych zwierząt. Poznań (zeszytÓw 3), 3. Przewodniki po Poznailskim Ugrodzie Zoologicznym.

Przewoclnil< po Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu 1924.

Przewodnik po Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu 1929.

Der Zoologiscl1e Garten in Posen - Poznail 1911.

4. A. Reichenow. Die Vogel. Handbuch der system. Ul'lllthologie (tomÓw 2), Stuttgart 1913.

.1. SI. Runge. Przypadki ChOI'o!Jowe śrÓd' zwierząt ogrodu zoologicznel-w w Poznaniu (\Viadomości weter. - Poznań-\Varszawa -Toruń. Nr. 101/1928, Nr. 152/1933.

H. SI. Runge. GO-lecie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu (18711931) (Kronika Miasta Poznania, 1932).

7. K. zczerkowski. Die Posencr \Vis"entc. - Der Aufbau d. Zoolog. Gartens in Posen (odb. "D. Zoolog. Garten" - p. niżej) 1930. 8. E. L. Trouessart. Catalogus Mammalium. Berolini 190'4-190':>.

9. K. \VrÓbIcwski. Żubr puszczy białowieskiej. - Monografia. - Nakł. Pozn. Ogrodu Zoolog. 1927.

10. Dcl' Zoologischc Garten. Zeitschrift fUr die gesam1e Tiergar1nerei. - Leipzig.

SPIS ZWIERZT W POZNAŃSKEVl OGRODZIE ZOOLOG.

z ostatnich 15 lat *). GROMADA.

Ssaki - Mamma]ia Podgromadal I. S t e k o- w c e - 1\'10 n o t l' e 111 l) t a (brak przedstawicieli).

Podgromada II, 'Torbacze - ,Marsu palia

Nazwa ssaka

I I C/y zacho- , I czyro I ";'"'" Ojczyzna d . P I ce Kto darował dzil w :;; Zł W o S niewoli .:c

Połanka Phalanger ufsinus Temm Celebes

Gerd Heinrich (Porn.)

Kangur jeleniowaty Macropus ce rvinus Thom. Australia *) Rzadsze oka.zy uwydatniono drukiem podkreślonym.

Przy układaniu zestawienia posługiwałem się spisem, dostarczonym mi przez p. dyr, Szczerkowskiego. 544

Naz'Na ssaka

I I Czy zacho- I I czyrO_ " 'E Ojczyzna d . P , I K-to darował dził w :;; Zł W o sce niewoli '!<oc

Kanl!ur czerwony Macropus rufus Desm.

Kangur Beneta Halmaturus benetti Wat,

Oposum amerykańskie Didelphys virginiana K.

Australiatakj.

Tasmaniapółn Ameryka

Podgromada III. Ł D ż y s k o w c e P l a c e n t a l i a Rząd I. Ow.adożerne - Insectivora

Jeż zachodni") Erinaceus europileus L.

Jeż wschodni Erinacf'u roumanicus Barr-Ham.

Rząd II,

Gacek wielkouch Plecotus auritus L.

Kalong Pteropn, celaeno Her,zach, Europa

Polska część zach,dary zwiedzj.

Wsch. częśf Polwsch-polud. Ski do granity Europa Wielkopolski

Nietoperze - Chiroptera dary zwiedz.

Europa

Polska

Bali, Sumatra, Jawa

Rząd III. GryzDnie - Rodentia

Dziki królik dary Oryctolagus cuniculus Europa Polska zwiedz, tak j, cuniculus L kilka odmian królilIa domowego hodowle hodowle " tak j, Zając szarak dary Lepus europaeus eur P Europa Polska nadleś Popielica LUbelskie. KarMyoxus glis L. Europa paty. Litwa I.

Chomik dary Cricetus cric cricetus L. Europa Polska zwiedz.

*) ptrz. 1. E. N. ssaki 1933.

54$

Nazwa ssaka

Mysz biała Mus musculus L. v. alba

Szczur wędrowny biały Epimys norvegicus Erxl.

v. alba

Wiewiórl< a Sciurus vulg, vulgaris L.

Suseł perełkowany Citellu, suślika Gueld.

Świstak Marmota marmota L.

Bobroszczur Myocaster coypU'i Mol.

I Ojczyznahodowle

Europa

Europa

Europa

Europapołudn, Ameryka

Aguti Dasyprocta aguti L. i I poludn.

Dasyprocta fuliginosa W, Ameryka Paka ' poludn.

Agouti paca L Ameryka

Jeżatka czubata Hystrix crista'a L

Jeżatka indyj,ka Hystrix leucura Syk.

Wikasza pampasowa Viscacia viscacia Mol

Wodoświnka kapibara Hydrochoerus capybaraL Świnka morska C:ivia cobaya Mar.

Kołczak kudłaty Coendu villosus F. Cuv.

S46

POł.-l ach.

Eur. półn, Afryk.

środk. Azja poludn. Amerykapóln. część Am. poludn.

Brazylia pol. Brazylia Paraguayi y to- I Ktodarował I ilr- I -'f: Zł W sce niewoli ,' hodowle I ,;XL 'ok I jhodowle

Poh,kawschodnia Polsk:\

Tatryhodowlehodowlatakdary nadleśndary zwiedz,jjtdk jtaktak jdary zwiedztak j.

Nazwa ssaka

I . ! Czy zacho- ! , czvro- I :i:' Ojczyzna d' P I Kto darował dzil w ., E Zł W o sce niewoli ''2

Rzd IV. Bezzębne - Edentata Nomarthra (brak przedstawicieli) .

Rząd V. Bezzębne - Edentata Xenarthra , p;:a I I I - I j, Rząd VI. Drapieżne Niedźwiedź polarny Okolice Ursus maritimus Erxl bieg, półn.

Pancernik białowłosy Da"ypus sexcinctus L

Carnivoraj,

Niedźwiedź brunatny Europa Polesie Ursu arctos L. zach. Azja wsch. Karp.

Niedźwiedź tybet<1ńsH Tybet, China Ursus thibetanus F. Cuv. Japonia Niedźwiedź malajski Sumaira, Borneo Ursus Malayanus Raf, India Zaga ug.

Ostonosy Brazylia Nasua narica L.

Nasua rufa Desm.

Nasu socialis W.

Szop pracz St. Zjedn Procyon lotor Desm póln. Amer, Borsuk dar.

Meles meles meles L. Europa Polska nadleśn.

Borsuk miodownik śr. i wsch.

Mellivora ratel Sp. Afryk..'! Skunki Afryka Zodlla striata L. centr. i śr.

Kuna leśna Zal b, Azja płn. dar.

Martes ma.tes martes L. frodk. Europa Polska nadleśn.

Kuna demowa zach. Azja, dar.

Martes foina foina Er. Europa Polska zwiedz.

Gronostaj półn. i śr.

Mustela erminea i'lestiva Europa, Azja Polska " Ker.

tak jjjj,jjj,j,

Nazwa ssaka

Łaska Mustela nivalis nivalis L.

1 2y cto I Kto darował 1 -I{: I Zł W o SC mewolI '_';: Polska I dary zwiedz.

Ojczyznapółn, Azja Europa

Tchórz półn. i śr.

Mustela putorius putor- ' Europa, Azja Polska ius L

Fretka Putorius furo.

Wilk Canis lupus lupus L Dingo Canis dingo Blum.

Canis fam, africanus

Owczarek węgierskihodowlepółn. i wsch. Europa, A7ja

Australia

Afrykahodowla

Lis Vulpes vulpes crucigeraL. Europa, Azja Lis srebrny Canh argentatus Geof.

Lis Azary Cedocyon azarae Wie<1.

Szakal cZi\[lrakowy Canis mesome]as Schreb.

Hiena centkowana Crocuta crocuta Erxl.

Hiena prążkowana Hyaena striata Zrmm.

Łasz -ł cyweta Viverra civdta Schr,

Łasza zibetha H.

Viverra zibetha L.

Łasza żeneta .Genetta genetta L.

Azjaśrodk. Amerykaśr. i połudn. Afrykapol. i wsch. Afryka póln. Afryka zach, AZJa

Afryka połud. Azja Chinypol. Europa półn. Afrykahodowle

Wsch, Polskahodowla

Polskahodowlejtakjdar wojska tak j,dar nadleśn. takt"kj. j, jjj,j,jjjj,j.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry