DZIAŁ BIEŻCY.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

POBYT JANA !(ASPRO\VICZ"\. \V p()ZANnr HOlU' 11'!ł!) W WIETLF. PRAS'j" POZ"\JAKSl(IEJ

Z P Ol" zą t1\.i elB grudnia Hm!! roku poja" iły :o;il,) w eałej pDzllall:-:kiej IJl'a:-:ie I'oclziellllej kmnunikat', zapowiadajQce mniPj luh wil,)('ej :-:zerDko przyjazd do Pozllania Ja.ua Kapl'owicża z od('z tem na dziell R tegoż miesiQca. Konnl1likat te nada"alo nu'hl i\\ p !1m]{)wcza" w pracy (J,śu'iato\\ o-kulturalnej '1'0\\ Hrzy;two Czytelni dla Kobiet. które właśnie hylo poetę, mie,;zkającego we L\\owie, zaprosiło do Przellly:-:ła:wDwego grodu. Sl"Zegól]]ic gOI'liwi£' nkcje;> IJl'opaganłbwą lH'owadzil "Gonic(' \\'j<'lkopolf-ki", lJ,ozo:stajQ(T \\ ted' ]Jod rPllak('ją dra Dio1łiz£'go !\f\rci " Dw,;k i ego, szkolnego kolegi Kasprowi('za. Za nim dupier,) ]10lłQ7.ah D.7ipnnik PO?lIań:-kj - Ore;>clO\Ył 1 ik Polł.'p - I{ul'ip\, I'oznallski -- \Yip]kopolanin.

Pisma te reprezent'owal' I'Óżlle pmdąd i I'ozmaite tplI,If'I1ej£' sp'nł('cznupolityr'zlle. Na.przykła.fł "DzjeJlnik Pozllail:-ki" !tył organem sfpr lW'llE(\l'WatywllO - ziemiail"ki('h, ktÓre w stoslInku do Berlina llatawil}łJ(; hyły ugodowo. ..Post('p" ZilOWU i ..01'';'do\Vnik" wynlżały dJż('nia sfer lud-rmy,h, w llajzer:-:zym tef!"\ sJo'wa znaczeniu, Przytem ,.PostI.'P", m'o(lszy hrat "On;,dmnllku" - jak mówi dziejopis pOZ'JJallsld. Stauislaw I(an\'ow,:ki, - nil, jawiał od amego zaraz początku f,wego itnienia. ł. J. {Jd r. U9f). tendew'je ractykalistyeznE z mocną żyłką awanturniczą, prz,\'spaol'7ając nicjedną prz kroM wJadzom koś!'iplnym j intelig-pnlji. Dużo zwłaszcza kłopo.fu pra\Vił '<woimi II iPlW\HlżlJymi artykułami kt::. ar('yhiskuTIO\\ i Stahle\vskiemu, w któr£'gc ohroni!' wystąpić zmUSZ'ul1e hyły \V r. 18f13 fJhy.J\yje kał'jtu! IlJctl'op(}1itajne j napiętnować działalność llUhlil',"st'I'zlH ,.Po,.;lc;pu", 1'('

lIagowanego w tym dudlU przez drukarza !(nCl,pnwskiego :::;tauisława. Reszta pism codzienn eh ZaChmYllje poglądy Ullliarkowane, mając Drientacje hądź to. kleryka]ne, bądż to mieszczańsko-intpligpnckie. \y takt) ce walki politycznej z zaborcą id: nieraz lm komIH'nlllis i targi -- zwlaszcza U1ają,.'y poparl'ie tych pism posło\\ ic p.olscy ua. arcuie parlamelltaruej - co. oczywiścip było. dla "Postępu" pożą,(!aną wodą na hałaśliwy mlyn hezustannych polemicznych zaczcpek, ]J'odjndzaiI i wichrze!l. \v takQ' to atmosfer\, dzielłllikal'skh nie n-\tudzOouą jc-;zcze po ostHitnieh wyhornch z roku 1891'1 i po. wiecu generalnym z I'Zel'WCa 18P.9 do-"tal "ir: Jan Kaspro\\ icz, rjPf'hawszy Jo P\;TIlania w piątek, ti grudnia lh99 rolnI.

a powitani£' zna.l\Omitego g.ośeia "Goniec \Vielkopolski" zamieścil nastr;>pująl") kumunikat (nr 280): .fan !(a,spl'owicz, ,a,ll({II' "Buntu Napiprskiego", je(lcn z najdzi('lni('jo.;zych wyhraiH'Ów UIUZY poh.:kiPj, a obecnip zapewne uajpot\,żniejszy pieśniarz o prawdziwej iskrze hnżej, przybywa 8 h. m. raBO da naszego grodu. \Vleezorem -o godz. 8 wyg]oi !lam mkzyt w Ogradowej :::;aoli Lamhel'ta. Zachęcać do udzialu nie potneha, ho puhłicyilOŚĆ miasta Poznania c.hyha podąży pOosłuchać mistrza slowa., l<tór' nas da.rz) tylu ś,\ ietnymi perlami paetyckiej twórczości. Ponieważ Karrhowski był równof'ześnie redakWrem ilustroWa!iego tygodnika społeczno - literackiego "Pralca", ukazał się \v nim dluższ' aI-łyJ{uł z fotografią Kasprowicza, w którym tD artykule powitalnym (nr 50 na 10 XII) "świetne perły jego poetyekipj twÓITZOŚI'i" r'Oital- wymienione pokrótce omó\\ inne.

A wię(' przyjazd pOPl)' nastąpił w piątek rano. Piel'\" si.

którzy go powitali hyli jego gimnazjalni i uniwersyteccy koledzy, oddający sir;> na tpI"enie Poznania zawDdom umysłowo-wolllym. Poeta zamieszkał " ó\\ ezefi'JIym Hote]u Francuskim przy llzh,;jejszych Alejach :\rarrinko.wskiego. Pouieważ odczyt nazua('zono na godz, Wipl'zOlem, rlzieJ'J l"alT "pędzil w gronle podej, Il1UjQ,cyeh go nsoIJ z inteligencji. Ollczyt w)-głosil poeta ze swadę ol'atm\ską wohec licznie zgromadzonej publiezntOści na i"a:li La,mbena (gdzie dziś kino Ap,ollo.), Odczyt hvł litera('ki. Poeta llIó,dł hm\- iem !la temat: "Słowa,cki i pHezja llajn()lwsza,". Dlaczego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry