PRZYCZYNKI DO DZIEJÓW B I<;RNARD. POZNAŃSKICH 107

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.06.30 R.4 Nr6

Czas czytania: ok. 3 min.

flicto con:<eiptns I fllit ppr HpverclIdum Patrem Franciscum a Le\)poli dictum Cornus vsquP ad ;U1llum 15/73, postea a prefatn ann,) vsque ad annnm 15/87 per HpvnrpllIlum Patrem Reraphinum eon.fesf)urpm a rhrzanow est annot.atus, portrpmo ab anno supranominato ad annum domini Hi/OO et ultra per Fratrem Val'Pntinu m P Jsnaniensem I sa cerdotplll indignuIll, pst collectus summa cum f diligentia quantum fieri potest, annotatus et f in isto libro ex mandato Heverendi I'atris Hieronimi I Przybinii pro tUllC actu .Ministri Provincialis I scriptns anno domini lfi04: quorum animabus / Deus optimus dignetur misci'eri dareque eis I requiem sempiternam. Amen. Nf'krolog ten powstał niewątpliwif' w PO:lJlanin. \V r. 1530 Lowiem lnocenty z Kościana był gwardjanem poznailskim, a JÓzef z Ponieca wikarym i mistrzf'111 nowiejuszów 2). Pracę swuj:l prowadzili w tpn sposób, że postarali siQ ze wszystkich konwentÓw o f,pisy zmarłych braei. Takie spisy na tablicaeh posiadał każdy konwent, a służyly do ollprawiania nabożelitw i Illodlitpw za zmarlyl'-iL Nie mieli jednak spisów z konwentów litewskich, wileiiskiego, kowieilskipg'o, tykociJ'lskieg,) i połockre'go, ponipważ te stanowiły wówezal> ofln;Lmą prowincję litewską, wskutek czego zapiski o tamtf'jszych zmarłych posiadamy dopiero od r. 137:3, t. j. od wcielenia k0nwentów litewskieh do polskiej prowincji. Nekrolog powyższy, składa się z dWllch dość wyraźnie oc1różniając'eh si<; czę:,:ci, których pl zedział właśnie stanowi r. 15:11. Aż do tej dat.y zmarli spisani są WP(Hug konwent.ów, od krakowskiego począwszy, z douanemi tylko zrzadka datami rocznemi. Każdą rubrykę poprzedza krótk<l notat.ka o samym konweneip, mówiąca głównie' o założeniu i rzadko tylk(\ pouaw<ljąc szczegi"} ]lOlllillite II Komorowskiego :!). Od r. 16:31 l)ol'ządek ściśk jest chronologiczny. Kulumny uporządkowano według lat, a w obrębie każdego roku znajduje'my także chronolJgicznie listę zmarlych z podaniem 'konwpntu, bardzo rzadko tylko ż datą dzienną, niekiedy jednak z kilku slowami wspOmniPllia pośmiertnego, Cu do Poznania nekrolog zawiera następujące dane, nieznane skądiną.d: 2) X. K. Kant.ak. Rpir.< kią,7.ek z wieku XV. Książni0Y eminarjum Duchownego w Pozna,niu. P. lD21. p. bK 3) 111. Pol. Hist. V. .MemOliale Ordini-s Fr. Minomm a fr. Joanne de KOJllorowo compilatum p. 1--418.

KRONIKA MIASTA POZNANI.\.

Przy 0PlSlC fumIac ji poznalu:;kiej znajill1jemy narzpkania lla przykrości, jakich Bernardyni doznawali od mieszczan poznańgkich. Odzwiereipdla to 'JtOSIlllki z r. 15;-H, oezywiście i tego roku "idocznic dotyczy nastJlująca o grodzip Przemysława opinja: "Ale gdy taIlI b:vła wszelkiego złego droga: niezliczonych podstępów i bardzo \vielu zarzntÓw biedni hracia doznali od miebzcz;m za podllszczpniem szatana, najcierpliwi-ej to znosząc". Z pośrÓd zakonników zmarłych w Poznaniu, na uwagę załugują: l\likołaj z Koila, odznaczał się wielką mąllrością. Pogrzehano go w ogroclzi( początkowo 1'o(11p starpgo k,)ściółka św. Anny. ,\11' gdy na grohie jPgo zaczęły ;,;i( dzia{' cuda, przeniesiono zwłoki dJ kościoła kl;u:;ztornego i pocbowa!]() na poc'z"('snPIII mipjscn. BellPdykt, spowiednik. Był on początkowo Franciszkanem Konwentualnym w klasztorzt' gnieżniplhddm. Chcąc przej Hl', do ostrzrjRzej regHły hernardYJ-łRldC'j nie mÓgł dosta( puzwolpnia od !n\ tljPgo kllstoza i clopipro, gdy ten po 10 latach umarł, dopełnił Bpl1Pflykt prag'nienia. Sam ulllarl w l'. 1483.

?\'Iacieja z Kościana przyjął do zakonu sam ś. Jan Kapistrana w Krakowie. Był Oli kilkakrotnir gwardjanen l (ale czy w Poznaniu, czy wog'Me, nekrolog nie mówi), poważnych obyczajów, w radzie znamienity. Chorował la t ?O. .\mhroży l'rnsak hyl spowictlnikiem poli"kim i ni'emieckim.

13C'neclvkt Pampowski, syn kasztelamI, później wojewody, t 1:>00. "Vincenty z ()poezna pi,lstował czśeiej nrząd gwanljana.

Klimak, za{()nnik niezwyldpj świętości także bywal często g\\"ardjaJwm. emarł, l)rzybywzy z Kobylina na kapitułQ r. 1(08 4 ). l'awcl z Kiezkowa, znakumity :-5powicdnik. dojrzały w oby czajach. hywal gwardjanem, upokarzał się, bo wolał raczej podlegać niż rządzil'. przez co widu bakałarzów wsjpowało do zakonu. Chryzostom z Żeber, gwarcJjan warszawsli zmarł, na kapitllJc IJrzyjechawzy. Lukasz z Hydz'ny, początkowI) ksiądz świecki. Był on kilkakrotnie prowincjałmn (1608-(-j i 150tl-ll 1i). Umarł 15 sierpnia 1511. Dal iniejatywQ rIo prac kronikar!3kich Komorowskiego, ') ZachO!b:i p tanit>, czy nie jCj-,t to znany KI-imek KobyliiJski, por.

M. I'. II. V. [I. 48 itd.

5) Oolichowski Norbert. Przed nową epoką. Kraków lS!)!), p. 153, 154.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.06.30 R.4 Nr6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry