ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

)'roL 1., S/.ynwilsl<i Karol, zymai''<ki dl' Bonlan, TahczYlisld dr, lo, maszew<;ki dl' AlItoni. Tr:JjPIlski J. K., T,'zciński dl', Turski \Vincenty, Ulkow1'ki !a.]'celi, Umiń<.:ki, Prb3nowld Xapoleon, Vop:t A., WahlhoUl'' \YilJwJm, \\'aJkowski Fplicjan. \Vannowski \., \Vawrowski W.. 'Ya\\ro\\Ski I"l'anciszl.k, \V('gIUT Stanisław, \Vęgil'rski Emilian, 'Vi(]łl'l'kiC\\ icz dr Bolp-;Ia\\', \YilkoilSki August, \Vitko\\,,,,ki X. SebaslJHll, \\ itusld dr Leoll, \Vo,j:ht 1"::11 ol, "'olail..;;ki Stallislaw, "Ol<lński Ta dl'usz, \\'olfnllH .Ian, \\'oli}1,..ki :ulam, \\'olniewicz \Vlor}zimicl'z. \\'-',icki Józef, Za "Ol'o\\';<ki .Il1li:1 II, ;la luzewski Eulodusl., Zl'nktelcl', Zir.

I iiiski (; usta \\, Zil'lollacki .Jl17.afa t. Ziemięck i j pfnn, Ziołccki dl' Hoil'I, Z,\obJd P"l'f. ,J,', I'hnnn:ki \\',. Żl'gocki dł'. Żupdll"ld l":oll"lalll', Ż'l'h I i l"";!: i Tl'orJol',

O"ohlla łPI'zka II i f' \\ i a :- t fi i s z ł,! c y r h ohejmuje Hi naI\\ik:

Banmo\\'"ka .\gllil'szka, Bolewska :\laria., ł)zjaly}i,.,ka Cecylia, Ki('I'sl,n 'Jal'ia, 1":\\,ller];:a \Iada, KUl'owska Emma. 'I'uffke), Łubim'lsl,;a Konsf1ucja, :\ff'lilif<k" J uJ iv (\,,"oyko\\'ska), .\Im'a,'zl'wslw. Bibiall!In. Bonta, [{adońska Teofila Sierakowska bl', :\I:u'jn, SOIHulska Hóża 7. Łuhi£'I1skicb, 'l1ring'er \ral'in ('1m'in z (niezn,1). Pulfkl' (ahril'l:" 'Yilkoilska Paulina,

Cennem llopelnielliem je':t 00-;01>1l<\ "kronika żałohna", tj.

zhiór nak]pjonych starallllif' lIa duże kart.'" wYl'it ch z gazpt llekrologó\,", :\Iamy ich t utaj 311 - powtm'za i(' "'śród nkll (j5 nazwi,sk z tek wielkopolskich,

Obol,; tych mniejszych, a raczej zczuplejszy('h tek, za\\ ip]"Hją(,Th Ilod jednym inicjałem .- jak to \\'ylmzuje pow'ŻSZT spis - lIipJ'a,z kilkanaście naz" isk - każ(]p \\" specjalnej "koszulce", Sł,!, w t'111 1)I'acowitym zhiDrze jPsZl ze tekl oOohne, poświęcone c;\,le poszezególli.\"m wyhitniejszym -o:-:ohistoś('iolłl. PotI::łjrrny je tal,;że ::łlfaIJPł\'l'Znie:

Bel'wiilSki HYSZHHł. Bl'an<lo\\'ski _\Hl'('1l, Cpgil'lski Hipolit. e(L 1 idlO\\"S.ki Zygmuul., Cieszl<O\"ski :\ugu<;t, Fpl;JHlanowslii Hieronim.

Jarocho\\ ski 1..::17.., K}':lsze\H,ki ./. 1., ]":rólikowsld I. Franc., Libclt Karol Liski' K>-1I werv Łc.}).jń,.,l,i \\'Ialh słn\\', Łukaszewicz .Iózel, :\[ałcck,i A};toni, [arcjlll,;o\;ki I\.al'ol, lotty' :\lm'celi, Przybo)"o\V,,;],;i Józef, Rz\'l'e cl,; i Ludwik, Staszir Stanisław, Szulc r. .\., SzuJe dl K., \Varnka Stalli"ła\\'. \Yęelewscy Zynnunt. Stanisław i Józef, \"oyl{Owscy 1-\ntoni i .Julia, 'Vróbl "'alpnty '), Zakrzewski 1\... ZiPlewicz Ignacy, 7.ychliński Ludwil<.

Podobny zhiór, z doŚĆ obfitym materiałem w oso]mych teczkach, podarowany Bibliotece Racz'11Skich, poświęcony jest 73 wybitniejsz\ m osobi:-:tościom z pośród dUt'howieI1twa wielko110lskiegOo. Za.wiera on wyeiuki z gazet z artykuła.rni, prze/. tych księży pisanymi, wzgl. z rozpra,wkami Q nicll. Jak różnem jest stanowisko, jakie uwzglQlInione \V "tekach \\'ielkopolskkh" osohi:-:tości zajmuję w hierarchii Parnasu cz' Panteollu polkiego, tak j materia], pisHl'Z tych się tyczący, nie zawsze równomiernej jest wartośei i ohfitości. Ze w..;;zakż' \\' po:-:zuki\\ 1lnia't'h naukowych i najdro-hniejszy przyczynek jesl p()ożąllan', bo al ho może uzupelnić posiadane już zasoby, alho 1('ż WpI'O\\ adzić ha.dacza na wlaśei\Vą, niNłostrzeżoną, czy llOminiQtą clrogQ, uważaliśm' za wskazane z\\T(H'ić uwa'gQ na "teki wielkopolski(''' \\' gorącej chQl'i prz'służ('nia :-:ię dohl'zP pojQtemu regionalizmowi.

Hoża Erzepki.

4. P o z n a 11 7. I' n k 11 lR23, podług opisu pamiętllikarza nie'mieckieg1o

Niejaki Friedrich \Vilhelm Carl \Vi:-;elinck, odbp\'ając \\' r. 123 wra,7, z rodziną swoją podróż z Elhlą,ga do Szwajcarii, napisał -o podI'Uż' tej gruh t,om pamiętników p. t. .,l'h.i( htigA Bemel'kungpn auf cinel' Reise von Elhing ill Preusell na ch deJ' ch\Veiz", druko\\'any w Elhlągu \\' r. 1825, a zadedykowany "Der Fran CRlnmerherrin von Hosenhel'g' genol'nen von \\' eyhel' (!) Huf [(lOren ilI Pn-n:-:pn", Porlróż tę odbywał autor pa

*) {'waga Hedal<cji: '\' związku z pracą I<s. dr I(antaka, w tym nUInprzp "Kroniki-- druJmwan<1" przejrzeliśmy teczl<ę, dotyczącą \\'[1 Ir'ntego "'robl:>.. Z:nviera ona tylko rękopiśmif'lllle notatkI Ś. p. Ei'.r.ep!dcgo, pI'zeważllie skróty i eyfry, odsyl[1,jqcp prawdopodobnie rIo ll'OdeI arc.hiw[1ln'ch, co 7ashlgiwa.ło by lU>, rlolda.dnH:jsze zbadanie. Oprócz tego 7.lwleźlh'lllY powtarzającą d,j,: lull-.n lazy Zil]Jbk.:, Źl' "-rób! był prolJo>:zl"zeTII w XiepJ"uszewil' 1,17--:J-). o rzym X. Ki.lltak \\' pracy swej wca Ic nie \vpomina

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry