Z' ŻYCIA ARTYSTYCZNEGO POZNANIA XVI WUJKU. 105

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.06.30 R.4 Nr6

Czas czytania: ok. 3 min.

pu lGOO r. nie znamy już medali, którehr hyły mOllogralUPlll Ll'hmana 8ygnowanp, łnb ktÓrpby llJożna było tellln art.YHcie przypisalI. Z trzPl'iej ostatniej ppoki dzi;JłaIl\of'i tego mistrza, z ez.asów jPgo wileilskif'h nip znamy rĆlwlli,ż żadlwgo jl'gu (lzirla II wiQkszej wartoHei artystyc:lIH'j. .Mol\ogram jll-w widzimy wprawdzie na szelągach litewskich Hi:\ r. ak s;1 to rzpczy zb.t nikłp i lJlalo mówiące, hy do dzipl sztuki jł' z,diezać. Stują mniej więcPj na tym poziomie Co i dl'nary oraz t('['lwr' l1lil;jskie poznailskie z lat lGll.-17, kiedy to sam Lphl\l1m hyl IlziPrżawcą i nipwątpliwie rytownikiem I11l'nniey. Zdaje sic, że przellsiębiorstw:l i kierownictwo nwnniey zabiło w nim art.yst i ż'e od czasu osiągnięcia stanllwiska wardajna, a potenl administratora i dzierż:twcy, zaprzcst;lł na poln n\('dałi(>rskim pracować. :;\Jimo to dzida: ktÓrf' pozostawił, zwłaszcza jpg'o dzieła pIlznalIskil' stawiają go slnsznie \V swrl'g'u najlepszych mistrzów swojej I'poki i chlulmie wiadczą o wysokim poziomip sztllki Ówczesnpg"O l'oznania. Leillllan pieczętował się hl'rbom, w którj m tar('za piunowo podzielona miała w pif'nvszt'm poln 2 ukone pasy, w (!rugiem polu 3 gwiazdy jedl\a nad drngą 1).

Dr. lVL n u Jll o W ski.

PRZYCZYNKI DO DZI.EJ()W BERNAHDYNO\V POZN AŃSKICH.

Ll'Óźl1Pgo względnie poclHxlzenia, bo dopiero z początków w. XVIII. jest kronika poznailskich BernardynÓw w swojej Ilzisip,jszej postaci. Chociaż jej autor o. .Jan Kamipilski jako matprjał posiadal doknmpnty i zapiski dawno i cały szereg ich znżył w swojej kompilacji, tu jednak hardzo bzczupłe tyłko rn'zp,kazał nalll wiadomości o pierwotnych czasacll klasztoru; być może dlatego,

1) Literatura: Wal e w g k i, 'l re'jaki koronne. Km.ków 1884. p. 122.

Kir li i s, lIanliLuch d. poln. Mtinzkunde. Prolsen 1892, 38, 76, 94 etc.. Zeits('.hrift der HiHt. GesrIlHc,ha.ft POHen 11. 27;). - T Y m i e II i e c ki: Zal'ygy do dziPjĆlw melUlil' kol'. Kraków UH7. - F o r I' p r: Biographicał Didionary London 1906. - H a h r f p b d t: Da8 llinzwpgcn d. .Mark Bramlpllhurg. Bf'l'lin 1889, p. 298. - G u li D W s" i: :iIr!lnil'a wileliHka. Warf.\z. 1921. p. 128, t e n że: Mpda.le Zygmunta III-go. Kr1ków 1924. Nr. ;30, 31 etc.; t e n że: :Merlale polskie. Warsz. 1925.

KRONIKA MIASTA POZNANIA.

ze archiwum dawnej wielkiej pr0wiucji polskiej bernardyilskiej, po podziale przypadło prowincji małopolskiej; wielk.)polska za{; musiala so Lic założyć własne (od r. 16:28), i z dawniejszego czaSll szczupły tusunkowo posi;1dała zasób materjałów. Dużo jednak, nipwątpliwie więcej jeszcze zależało na nied..,{;ć wyczerpującem wyzyskaniu materjałów, jaki'e Archiwum prowincji wielkopolskiej zawierało. O. Kamierlski bHviem nie zldył hynajmniej najdawniejszego nekrologu Bernardynów polskiciL l';ekrolog ten znajdował się w Archiwum prowincji w jednym lub dwuch cgzemplarzach. Jedf'n z nich oryginalny, zdaje się, opisałem w Archivum Franciscanum Historicum l). Atoli Archiwum Kapitulne Włocławskie, d.ykąd dostało się po wymarciu Konwentu Bernardynów w Warcie Archiwum Prowincji Wielkopolskiej Bernardynów, tego egzemplarza już dzisiaj nie posiada, przynajnlllipj opracowywując na nowo jego r\ikupisy franeiszkailskie. w kwietniu h. r., nie moglem go odnaleźl. Na szczQście zachował się drugi egzcmplarz, raczej kopja tego nekrologu z r.' 1 G05. Kopja ta stanowi część r'ikopiRu p. L Notata Varia aC de<;ordinata fragmenta. Rękopis pc.wyższy sygl1L1Wany jPst liczbą 2 w obręhie działu n:kupisÓw Archiwum Kapituh1l'go Włocławskiego: Klasztory i Zgl'Ollladzenia Zakonne. Dawna sygnatura Archiwum hel"llardyllskieg'o brzmi: Liber 1 A.rehivi Signatns 1 litera A. Cal' nkopis liczy kart 51 n, z czPgo karty od 8 (== l) są foljowane do 511 (--= :104). Format jest 318X201, papier lIiały, oprawa z czarnej wyciskancj skóry. K 2--5 zawipl"ają Index. Rękopis zawim'a, kopjarz dckulllPntów dotyczących Eemardynl'w polskieh od koilca w. XV. pOC'ląwszy. Na k. J51 fol. 44:1) rozpuczyna się nasz nekrolog pod następującym tytulem, haruzo mało różniącym się tylko od nagłówka oryginalnegu: lncipit Cathalogus mortuorum f Ordinis l\finorum de observantia beatissimi Patris Francisci iil Provincia Pohma conscriptus inprimis a fundatione omniulll locurum 1 per RevereIH1uIII Patrem Illllucentiulll a Costen dictum f Cholisihilhu; socioque eius le'verf'ndo Patre JosepIw 1 a Poniec z'elatores animarum qui fecerunt omnes 1 fratres unlllium locurUlll colligi quotquot pote rant i inveniri pt iTI halle formam per modulII rpgestri rfdigi ac eun('i'ihi qnol1sqnp ad anllUIll dOlllini 11531, deinde ac anno pre'

1) IV. 1. pg. 143, 144.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.06.30 R.4 Nr6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry