ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 5 min.

Teki te ZH\\ il'raJą lIotatki hihłio- i hiograficzne wzgl. wy('i liki Z gazpt, liot ną.ee \Viełkopolan, \\' vrzpważają.cej mierze z \\ iek li .x L\, któl'Z\' II ip]JoleJnią, ollpgl'al i rO!Q " życiu pul>I ieznYlł1, hąt1ź też pozostawił i po sobie spuściznę łiterarką o 00lIio"łTUl niem?: znaczeniu kułturahl'nL .Jest ich spory szereg, 1>0 pl'ZP,7ło 300, a mianowirie:

ArlUllwzcws]d ./aJHllt, J\{lam,.ki dr .\uwni, Adamski dl' \\'uJeiech.

A1I101lIC\\ kI: FpliJ,s, Autollil'wkz FranC'if(zl'J,;, .\uto,szc\\"icz .J(JZcf Ku';Isallt', An',>oz('\\',.;],i .\fikoJaj, ArllolcJ JCł'Zy, Au dl' Juliusz, Bal'a Iłowski Sin 11., Bl'IO\\ \YilheJm, BcntkO\\'!-;hi \\"Iadyslu\\'. Bpl'\\ iIiski TfofiJ, Biall'cki Antoni, Bia]kowski .\ _ Biegail"ki 'Via ci) sław, Bicl'naeki ,\Io,jzy, Bi('I,'tl:lcki ,Jal!. BililISki X_ JÓzcfat, Biskupski dl' 1.,'')11, 1':itll('I' X. P 1'0 f. dl, BUl'iallSld dl' FIOI'., Boho\\ski dl' :\Ilkolaj, Bo gu;.iaw;.,ki \\'ujei('{'h, Blijallo\\'ski Edmund, Bornemann Gustaw, Bran. l{lJvich 1., BI"dlll ,L Bl'aUII \lal,s'milian, Bn'dkrajcz Xorbert, Hm!'. L, II' ,\,' HroniJw\\ "ki ,\nllJni, Bropik'.",,,ki hilz,imi('I'Z, Bl'OlIIko\\'''ld Stanisiu\\', BJ'zPsld I.('OIl:Il'd, BJ'7.l'ski :\laJ'cdi. Bucho\\-skl I\a]l'tun, Bucho\\'ski I\IlZ ill li CI'Z, Buhowiccki Ludwik, Buszczyński BolesIa\\"- CallicI' Erlnwnd, Cal'(;\"!\ Clll:łI'O\H,ki Dez'dplT, qlłapow"ki I<i:Hz:mierz, ChJ;ro\\ ski {(.r FI'lIl1'l'isZl'k, Choeiszew"ki JOZf'f. Chasł()\\"ki ,JÓzef, <.hotl,O\',.sld X, \\"łncl., Chot ollłsl, i X, \\ L. Chudziń-.;ki Antoni. Ciellr,wicz Bourtłil, Cipsił'ls],i dl' Tl'ofiJ, Cie41iński X. T;Jmasz. ć.\\ ikilll"I,: 1\., Cyh'll"ki \\'oj('i{'('h, C \\ il-ł.,d;i ,\łlatal:v. z Czr <!I',i1J1U Bolp"ł..w, CzajJlieJd l.e';II, Cza'k()\\ski ''"iI., DahlmHnn Piotr, Daniclcwski Igl1a('', Dall "z rll .\uloni, Dccl:l'I' \\'. i Sp" Dmochowski l\azimicI z, D{,"IDWOJI, i FI n ueisZl'k, Dohl'o\\ nIski Tadeusz, Drobnil, (II' Tomasz, ()ryas 111' ,\n10ni, Dyllck Franc. KSllwcry, DystpI'low Jgnaey. DziaIyńsld Ilł'. 'J\lu,.;, DzialyilSl,j hr. Jan, Engestr6m hl'. \\'awrzyniee, t-:stkc\\'sl,i E\l";lr"I. FIf'i.;dwl' X. 1.., Ga.rc7yI'lsld Stefan, G4"iorow,'l,i .\., (,ąsiol'Owsl,i Ludwq" l;izl'vith (;uS'ta\\', pastor, filinkif'wicz 'ćze'i, 1;I<,dz \ Ił" (;J;ti,"w,,!,i _\ In1"u. COl,(ZTZC\\'iiki X. Jan, G6 lzcński Z'g-lIllIłlt, (;ł'auafkipwjcz rh' :\fal'l'in, GraszYli"ki Bona\\'entura, (;I'(;dzl,; III \Vn\\...zynip(', (;rud,zicJski K., Grtl"ZCZ-liski dr Slani"law, (;iiuthpl EI'I]('s1, (;ultl';\' .\lpk"Hlldcr, Jabczyilski X ,Tan. Jackl)\,,'ki .\Iaks Illiliull. .Jack{,\\'sld dl' Tadpusz, Jagielski Fortunat, Ja i{'lsI,i dl' ,Józd .\ntolli, .J"pil'ls],;i .\Ial,,.;nlłilian, Jnk()witi;i JJI"-'f. Teodor, ./akuho\\ski ./ozd hal., ,Jal'łlatowRld d,., JHI'ochowski \,,"oJcicch. ./lIrGcho\':sJ,j Ka7,iłJliIT7,. .Jal'ocld F('Uks l'awpł, Jal'oczYliski :\Iarian.

Jnskul::<I,i X, ,\IMUI"t'łI, .I""tl'z.;hski X" Jażrlżp\\'ski \Yłndysła\\. ,TI'1'1:'kip\\ it-z prof. Bolpsla\\'. Jl'l'Zykowski pl'of. .\ntOlli, ./f'!"I,;a .fall, .fu l"a"7 "1'01'. \"ł.. K;.II, .\ug't1",t'11. r\nJl,"lpin dl' rl'odol', Kalltnk Kazim., I\Hnt,'c1,j \. ,\I.tolli, I\antpcki (h' :\Iakl"ym,jJiall, 1\1l.'wO\\i':ki proC. tnlł.,

KnsiIiski K<1I'ol. l\aspJ'owiez .lali, Kaulfus,,; .lali Saltluel, h.n\\ zYI'lski jlJ'oi. :\1., Kazin:in:ld W" I\i"I'ski Emil, I\iHilski .Jan, hl,llccki Igllaq, KIC] aczpw,;ki Tn,j,alrl, I\lorliJ\\'..;ki Jml, hOCj]'I"'kl X, FI'<llleiszpk, 1";:01'1111.'1' dr h.lpmens, KoiJIl Alhitl !\:oUd;:: l\fidwl, Kolilh,k' .\111";11. 1\ Ol ilU l'{. \\ sld X. Fr., I\OlH,,',.;I,;i dl' ',"lad., I\osiJiski AmiIkar, Ko.sill..,ld \\'Ia(lyslm\, Kośnicki x., Kos.z'ul!-ki ?\csIG1', Kotecki Ignacy, Kozlo\\ ,.;ki Karol.

Koźmian Stanbh1\\, I\l'asicJu Kazimierz, Kranth()fpl', KI'óliko\\ "Id FI'.. Krysipwicz dl' Bol('>:law, I\J',Vnolillski Bl'Oll'isIaw, Krzyżanowski '\ntoni, l(l,rce\\'sl;:i ]'1;" Kuro\\'ski XeopOllJUCel1. Kurpillski Kal'ol, Kur! /Ualll1 Ludwik Karol, K\yialtliO\\ski Józef, Lel;:<:zycki JÓzd', Lewallcl')\\ ' ski Fralll',iszek, Liko\\'ski X d" Hellryk, Lindll(,1' pI'oL I\al'ol. Lipsld Ignnc), Łns,zcz) 11:,:ld Bol".:law, Laza I'cwicz dl' Bonifacy, Lphili..;ld Knzimierz, Ł!;::m\\'ski, ŁeJlł.pieki X, C) stpn;, Lojko FPlik'i, Lopiliski HoII1,Ul, Łoj'łiski dl' \Yojciech, Lukasz('wski X, F. A, K, Łysko\\ sl.i :\Iieezysław, J_yskO\\'ski Ignacy, Ma(OkO\n;ld .l nil Karol, :\(agdziil,,;h.i "1 eofi I, :\Talillow:,:ki 1'eoI:l, l\lmHiO\\'sld TeodoI', :\Ial'olu;ld clr Iall., :\lart) II')\\" :,-ki łIie1'onim, :\[a,,;IO\\ski \YaIcnly, :\brecki dl' Teofil, :\Tay I,' Rolua,n, [ellsl'h ,J., iirhalo\\"",ki dl' ,L. :\lielcrłrz('\\ icz J ozl'f, :\1 iL'I,YI1:-;k i SewC'ryn, :\Iiel'zyllsld Antoni, \lil('\\'ski \\'itdll, l\linbzC\\ I\i .r. \1.

:\Iitłtler J, K, l\[izer"ki 111' Ludwik, :\Iolsl;:i :\[arcin, ;\!orarz('wski ,h,r.lrzej, i\[onl\\ski Józl't, :\Iol'aw"ld l\<lzimi('ł'Z, :\Iol'<lwskl Francis..:ek. :\Iora\\ki \Vojeiel:h, :\[oshach .\ugusl, :\[ott), Jan, :\Iolły \\ 1.ldysl,l\\, :\[rozilI",ld dr :tan., :\Iurzlw\\"sl.i JÓ'zpf. Ne' dl' 1\:11'01. ;";l;dzył-13ki Alrk,), :'-Ji ep-ol e \\"sli i Alldnej, :\ikIl'wski Filip, Xo\\'akO\\'sld F. h Olszewski X.1\.., Orr.lon \Vł<Hly,ln\\', OrlO\\ ski SIl'fau, O..;sowidzki Il' :\[aeiej, Of"trowil'z dl' Aleks., Palus:kir\\'icz F., 1'asz]lli"ki Km'ol, PalI'li Konsa nt y, rall'od;;i X, l\rłzimiprz, 1'.>:-;11')'1'11 X., Pi <'traS7('\\ ski Ignacy. Pilaski Juliusz, P,ireh 0110, Pl('bnlk-ki Józef 1\ 'lZllll. I'olko\\ Sl,\ i X Ignary, POplilbki A1It0 1 1i; PcpliIisld .Tan, PO.ll'zegalski, PolwOl'owbki Gustaw, Prf)U)isz cl,' L, Preis, pufnie EUgf'Jlohl";Z, l 'uf1l,C' Ka71nil'l'z, Raa.hski Idzi, Habski 'Yłallyslaw, nacz lli"ki Er!war<l. HdCZYli:-.ki Hogier, Hakowicz dl' Franc., Raszewski 'Yarl.I\\", H\'II' ho\\ sl.i Xel';JnIU{en, ReJ1)hO\\ski B" npZłł'T l\alul. n(1!Jilh;d :-;"\\'('1',\ il, Hognli,'lski X, .róznf, RogalilJ.shi St31isla\\" Humanowski .J, 'ep., Hyeharsld L '1" Sar.lo\\ski ,L :\'p., Sa Jl1Cck,, Sal'no\\ki :\1., ';'lel'ako\\,;ld _\LIalu, ;-;i I\OJ'sld Bole"'hl\\', Sikol'ki Teofil, Sim()n \Vojl:it'rh, i\\ ieki X" I",l'zYlIski dr \\'" Skórze\\ski l-I..lindlll', SkÓIZ\,\yskl Bajllll'lHI. SkurzP\\' sld "'alellly. Skowl'0I1:,:ki (iI Lpopold, 'b\\'ski Sta:li"Ja\\, SIUl h 'ck i Jan :-.rep" Śniadecki .1:111, Śniadl'cki .!t;drzej, Ślłłc"ocki ,\., sos!łO\\;.d,j :\1. E" ,Ibl(ws('r, Slefall'ski 'Y., ..,toc \1.. Stł'zL'lrek,i Paweł E., SIW! nia rsI;:i ABton i, tlldłł ;arsld :\1 li ksymilian, SUI')\\ ie,k i \\-a \\TZ'IlH'C. SUl'zyilsld X. J., Ś\\"il;cicki dr rTeliodOł', S'pk()\\":.:ki, :Y]Jnip\\'ki .lu lian Szafarkie\\"icz dr Jl,zrf. Sz:-.frłrkir\\"icz .Julwl1, S'a..;lpcl.i .1., S',zPI'I, Ten:lor, !"zp('1'IiJiski, 7_um:JII Th'nryl;:, SzulIIfl,n l'<1nlal(,ol1. Szulł1ski

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry