I\ROI1L\ MIASTA POZANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Zapiska In,p,oll1!1iana dot ('zy \\"aśllie lJodl'Óż' cara "\Ieksanctra do Ber]ina '), " Po-z II a II i u z a t r z ,I' In a I "i ę d n i a :!: p a ź d z i (' r II j k a lR05 l' oku. Notatkę tr: poctzieJh' Il1DŻPll1' na l cz<'ś('i. W pipl'\l'szl'J dowiadujemy ił:' o p,obyci£' cara II" grodzi\' Pl'z('m'"lawa, Do Poznania prz'IJ J Alf'ł,:-;allll£'r w godzina('h IHll'allll,ITh (godz, .) IV zwykJf'j lwrecip. TowHrz':-z'li mu książl.' .\dam CzartOl',n;kl.

marsza lek hl'. Tolsto i gpueral Lilltncl', adiutu'lt ('esaJ'za, a z HłJlliellia króla pnIskiego hr. KalJo'puth i iti'. HeJlI' k )I;;pthen. Zamieszkał w kolegium pojezuickim. PI'7ed posilkiPIII uda I :-;i<: car lJa plac ĆII i!"ZeI1, zllajdują('' sir;- ollok Ioś('iola I{al'melitÓw p. II". śW. Józefa, ktÓIT wtenczas h,\'l kościolem \\ ojsko\\''ll1 dla kal\\il!ów. Pod osohit'1II kipl"lI\lllif'twem geJl,erala 1 J OZ I1 . von Za:-tl'u\\'a odhywaly :-;ię ćwiczenia \\'ojsko\\'(' i nnwztry, tI'l\"ające okolo 1 godził1, IdÓI''m z zaintere..,o\\"1\. 1iiem przypah')'lnll sil.' Ale],sandel'. Po skoill'zO'l1)Th ćwiczelIiadl wróci I du kolegiull1, ho\\,iąc \\' nim do g'o(lzill :!, a llllająe się następnie IW posilpk do gcnpJ'ala Zatro\\a. O !wdz. ) p'O południu dro!!'ą przez :-'w. Mard II J'us'z,\-'I ('al' II dabz<} pod rÓż do Berlina. P" tej rclacji zapmłJajc !W., autoJ' II I,astępuej I'ZęŚ('l ZHpbki z celem tpj 110drÓży cara 110 Berlina, nOI\"iadujcn'' "i<'. że powodem rozrnów cara Rosji z królem pl'usl<im \\'ilhplUlcm III, ]1ozstajęc m \\' BeJ'linip z ]>-O\\"odu ("]IOI'O/)y, ,kst \\'-ojlIa koalicji ]Jl'Zcri\\' Napole0l1Owi "",,klitek pl'Z jr,'''ia przel tego ostatniego korony cesarskiej. - Da]ej }(l'eśli !HJJll autol' S) 1wetkę mlodego w1adcy. Z tej czr;śri 7Qpid\i otl'Z Iłłujem,\- mlkiem dokładną charakterystykę I'ara: jaki h'1 JPgo wipl\. wzrost, twal'z Ol'az jego wrg]td ze\\'l)('t1'Z!i, nrll:-ujQI' l(a1.d szczegół jego uhioru. \V k0l1CU mówi lian! autol' o. IVrażf'lIiu. ,ial,ie 11<1 mieszkaileach miasta uczyniła osoha cara, <>raz o jego l1ojllf'j n.'<'e dla żołnifl'7Y, którz' twoJ'zlj prz0\oczllą, straż cara,

2) .\skl'nazy: apoJI'Oll a Polska, tom III. !-<tr. l!I, pl'Z:vpi"'.

Do Puław przybyI {'Ol' nocil 29-30. IX.; Hi. X. PI'zPI\TÓI J)IIJa.'ii: Alelu;andel' przl'jazdf'JlI \\ '\'arszllwic '?l,1'o:lIlaniu '!:;, do ikl'llll:t -!I października.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry