ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

.J <: :1 r . \ I (' k ... a n Ił p I' I \\ P {) Z I Ul I' i \l

W księgaeh meh''e:mFh kośeiola parafialnego św. )'Iarii ;\;Iagdalen' w Poznaniu 1\ ?najduje się hal'dzo ciekawa zapiska kronikarska, odnosząca się do jednodniowego pohrtu \\ PoznaIliu hnpel'ajora \Vz{'ch Hosji A I e k s a n d r a L Był to paździcrnik 1805 l'O'ku, tj. kilka t'godni przed klęską, jaką hył zadał Napoleon pod Aute)'litz (2 XII) polą,ezOllpł1 armiom: f fi ustJ'iacko-rosyjsk i ej. _ ad Europą za" isła wonczas ogól lUt, zawierucha. Pod egidą. Anglii przygotowuje si\, tzw. "trzecia. koalicja", w skłau której weszły prócz .\nglii - Austria i RosJa. Jesienią 1805 L rozpocząć '5ię ll1iał kroki zaczepne przeciwko Napo]eonowi. Prusy bll'ał," się zacho\\ ać neutralność, niech('c narażat( si obu potęgom, )Jrzeto do kualicji nie przrstępowały, \\'śród tej og-ólnpj sytuaeji ",,'stąpił ówcze'<ll) rosyj sld 111iIlister ;praw zagranieznych, Adam książę Czartol' ski, z planem odbu(lowy Pallstwu Polskiegu. \Ve.Jlug jego projektu koalicja pobić miała, cesarza Francji, a Hllsja wnJOwiedzieć wojnl,' Prui-'om za ieh In'zThylność dD Franeji. \V zaborze. pruskim l'zyuio.J1o Już przygotowania do powstania, fi przewodzić jemu miał książę Józef P{JoJliatow;;ki. .\leksander zrazu plan ten przyjmował, przrhył nawet jesienią 1805 r. do Puław w zamiarze wtaJ'gnięcia d<J Prus Polskich. Silne jednak w.płn\y pl'u8kie na dWOlZP rosyjskim zniwe(''Zyl' zamierzenia C7aJ.toryskiego, gdyż {)stl'zeżone Pru-;y o grożerm niebezpie('zeli.st\\ ic zdcn dowal." si Q \\Ttąpić przeci\\' Napo]eonowi. .\lpksandel' zrnieni] plan w ostatniej eh wili, otrzymał bowiem i przyjł zapl'ozenie króla Fryderyka \Vilhe]nw, III do Berlina. Tuhlj \V Poczdamie, u trUll111' Fn'lIeJ''ka \Vie]kiego, obaj rnlodzi monarchowie zaprzysięg]i odno-wion p-rzyjaźil pru'3ko] os jską, p-otwit"'J'dzonę formalnym traktatem tajnym poczdamskim (3 XI 1805 r.), warującym przystąpienie Prus do kDali.ji przeciw apo]eonowi.

1) I(. IH'ałatowi P. Stt'lJ1metzowi, prepozytowi bW. Marii Magdaleny za udostępnienie mi źródła składam na tej drcdze m-oje naj.serdecnie.isze podziękowanie.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry