KRONIKA MIASTA POZ'UNIAloną. \\'zdłu7.; \\" poboczlJie pi awoj IIPrh kapituł gillezl1u'lbkipj Trzy Li]ie, \\' lewej herb diecezji \\ n'rmiilki{'j Baran(-'l, iloż, kęlł arcybiskup Dinder iI I rodem; lWZPZ czolo tarl'Z -]ll'le\\ i\' ZOI1 paliuz. \\ k]ejnolic illfula li dolu \\':-<tp1!-d z napi!'IIJ: SLTB TFI-:U PHAESIDlr;'ł; za taJ czą kr7.'Żl1ją. .;;il; l,,'7. Ż mrtrppolitalny z prawej z patoralel11 z le\\'(-'j tl nn. \\' otoku, uiętym \\ dwie linijne oh\\'6dki. llapi, popl'zf'(lzol1 krz ż'I;:jf'm kl.7.r7. kam i przedzie]ony: CON:-5ISTOHIPM t GENEHALE t .\HCIłIEł'It:Oł'.\LE "i' GNE:-5;\TENSK

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Tlol, pi(,Cł'tny do laInI, mosiężll}, z :-<ygnatun! \\. BELU\V II .\ POSEN, używan tył \\ kouy!'toJ'zu glliezlIIei\>okim za 171.!' dó\\ Hl'cybiskupa. Dinder<\. (1886-1890). 10. Pien.ęć Dozonl ł{ościelnego pal'afii św. Trójl \\" l,Jlil'i.nie. Pieczęć okrągla, -o średnic :i5 mm, z \\ yohraż!'llit'lIl Ś\\, I rójc. \V otoku d" uwiprszow !lapis; DOZÓH KOŚCIELrr PAH.\FII IL\TOL: \\" (;:'>JIEZNIE. ł'()\\.

G NIEŹN'Ir:ŃSłO 1/ KIRCHENVOHSTA:'>J]) D: KATHOL: PFAH<)EI; L: l;,"E:-:E;\.

KH :GNESEN.

Tluk pieczęl11Y Llo tW.iZU. l11osiężn, z gnatun} \\. BELu\\', .\ POSEN. Pieczęcie dla. dozorów lwśeielllyr11 pod zatorem pru, kim weszły " użycie na 1110Cy ustaW\ rządu pl'uslueg-o () zarządzie majQ-t.ku kościelnego z Ifllia ;20 rzenvct\ lR7 l'.

Fig. J,

l'ier7.ęt' kościoła 118rali:JJn(';to w SQkolllikarh, Fi. '!.. l'iccz('ć K('n!y!-t.orza l;pn.' l'alnego Al"rybiskulJW5W \\ GniC'Źlli.. za rz<\dó" nl'I' hiskt:pa niIHlpl':'l{. Leolł FOI'IIlH no\\ il"z.

4D4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry