ZAPISKIli i I. I'j('.'i'I.'I' kości:,!a rara.fia!npp-o w Zdunach. l'i('cz(; 0\', alua, 'I ..r1nica 1JiUlW\\'R 3 mm. pozioma 27 111m. z wyubrażcuiem Ś\\. JallH Chrzciciela w ntlej potaci. \V ot{)l]{lI napi:-: IO])}"zf'dzOlł:; rięeiD}>1 Oll1iPlIłlą gwh\zdk

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

*" f-'HaLL: ECCL: PAHOCH: ZDl'NENSIS.

Pi('I'z«;>( do lakll i druga dO' tuszu ,;1)]'a\\ jOł1e zo",tal \\" I'.

18lili, jak \\i ,11 ika z li"tn k:-. 1>1'-01>. Beh;erta z dnia 20 lutego 186(j r., k t")j'', rlono:zł1C (). t' lU kous\stol'Zo\V i, llolącza odhitki ollU pieczęci. T I oJ.; piecz('ci (lo tuszu z sygnatUl"łj, BELO\v znajduje :-,i(' w arclli\\ lUli parafialnym \\ Zdunach; tlok pien:\'tlł' (lo la], 11 natomiast zaginął 3).

Na tpn lWIlCZY si<;, nie]iczll pnczet lTt'ch pl zez Bel()\\'a I'jfl'zęci kościelll ch dla archidiecezji gnieźnieńskiej, o- ktÓrych \\ jadolll()('i zaczerplliQtp zD"'tuh' z akt konsystorskich I). N-o\\ ('go, dl'olJllego :-:zrzegóh,1 o dzialalności tegoż poznailskiego I'rt 0\\ n i ku na teren ie gnieźnieńskim dostarclo-]o jf'szeze inne żródlo, jakim jc;;! i'j)i()1' tlo-ków piecz«;>tnych \\" .\rchi\\'u1l1 I\:apitll]n m " linie:-:nie. mi<;,dzy którymi przechowują Sl<;' trzy 7. \\'ar:-:/.tatu \Jelowsl;:iego p{)('lwdzącc pierz<;,cie. Oto- ich opis, przywiedziony w t m samym, co wyżPj p(}rząd]u hrzbo-\\'-m. R Pieczęć l\onsystorza Genera]nego GnieŹlIieilskiego.

Pif'ezęć okrągła, D śrpdnicy 3.1, mm. \\"yobl'a7a pod ]wpeluszcm z ]nltł-łsami i sznurami tł-ł1'czQ pi<;,ciop{}lową z hel'hem ś\\ \Vojciel'ha Poraj i herhem Kapituły gnieinieil<;kicj Trzr Lilie IHI III'z P l11iall, \\" I'urlku herh al'l'yhi...knpa Przyln"kiego Luhicz; w Idejlloci n infula, u dolu p\'].;toI'ł-łł 11ft wstędze, za tarczą krz)7.lIją. if,' kł7':i. .J)J.''młH'jaln z prawej z pastoralem z ]e\\"('j stro11.\', \\' oto]nl napis: CONSISTOHIl':\1 (;ENEH.\.LE ABCHJEPISCOPALE GNESNENSE.

Tłok Jliel'zQtl1' do tuszu, talo-wr, z sygnaturą BELOW, uż'waIlY h ł w kOllsytol''Zu gnieźnipi1skim zal rządów a]'c'hi...lolJ)H Przyluskiego (1845-1865).

n. Pieczęć konsystorza Geneł'8lnego Gnieźnieńskiego. (Fig,2), PiITZr;>Ć .okrągla o Hrednil'Y 32 mm, wyohraża na pa]udamencic pod kapeluszem z kutaami i sznurami tal'! zQ, ,pl'zedzie:») IlJfm'maeja ).s. l)roh. Pl'\\ niaka \V Z(łuna,ch '\) Ak1a Ko.nsystorza Generalnego A,'cybiskupiego Gnieźnie!) skiego, tyczące sil; sprawiania nowych pieczęci kościelnych. - Gmwralia. ;.\0.. 200, Vol. I-II.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry