ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 6 min.

L l' l' Z \ (' Z \ II P k d (; li z i a I :I I II (J I' I I' ,\ t I) \\ i ł i (' z p .i F J' l' d e I' y I{ a ,\' i I h e Im a B e I o \\' a

On,'dzie ,IIT,\ lJl]nLlm PJ'Z'ł lIskiego z dnia 10 -;I'cznia 11'1:J;! 1', r.apr(J\Yadzctj.!-cf' 1100\\ e pieczęcie knśeiellle lIa obszarze oh,\ dwu al'( hidiCl'€zji g'lIir7lłil.'il"kicj i pDzllal'u,kiej, lIastl'l.'czyło F. \\ Belo\\ 0\\ i malo okazji do pnpi>-u \Y ":ttllce n'tm\ niczej na tel'e!lit' tU'('hidiecpzj, gniC'źłI:pI1"I{iej, d!a tego, że tutaj całkowitCl Ilie(:l11al dnsta \\ a. pl(f'zci ko.ście 1 !ln'h znajdmHIIH !-ię \\ lękach J('go pozłlail:-li:iEga \\':,;póJzawodllika Ff'likłl Dmocho\l :-:kiego, I,tóleg.(} \vp\z z BelmH'I1I arcybi".ku]J jako z(lolll,nh n'towni\,6\\ swoim kOIl"'tytorzolll poleeil. To też zaledwit. kilkh pie.

!'Zl.'ci dla uIThidif'u'zji gllirźllieilkie,j z o\\'egG okl'c::,.u, D któn'ch Iliżej lJOmÓ\\ illl. \\ yszlo z warsztatu Helowa, podczas gd- 1. góre} :<to (!\nHlzieścia :-taLG\\'i l)ogat' Ll,o'ł'ohek DmGcho\\':-kiego. ¥,tóJ'ego lIiez\\klf' p()\\OdZellie hyłn oWO'Cf'm nie t'lkD jegO' rozg-Iośłlcj już pod{)\\ I'za:- hieglmiej n-towlliezej, ale pJ'zede WZr!;tk i III \\' da t!lf'g-o popal'eia, okazanego 11111 pl'7.<'Z sft'J'' mia.roc1a.jnl' \\ Glłipźnip '). Po('zątkowo \\']JJ'Hwrlzif' mieli pl'ol)Qzt7.owje \\ \\ yhOJ7r> !' tłl\\ !lika zupe:łlą ::'\\ Óho(\(', Ipl'z z dl\vilą. kie.ly poja\\ il' si!,' w kOIl t()J'ZII pip!,\\ ze pl'ze/. prOIJDSZCZÓW n różnych pl'7.-godllyl'll l',\ townikó" zamó\\ inlle pie('zde. świadezą,ce nieI'az o \\ j(>lkir.j ili('udohID,('i rylca. kI6I'ą('C' sit,' z plementarnymi \\ ,\ lłlHgalliallli f',..tf't'ki, (I z\\'hl:<z('u\ ikonografii kDśeielnej, ar

1\ .,'pJj I,s \ 1111' Fł'anti"ck) DUlOcho\\ sl,i rnowal pró<:z pieczęci t"kzl' Obl'ąC7hi i lIIapy. np, 111'1[1a dołączona <lo dzieła: ,Jalla Laskiego Libr:]" Heł1Pfirim'uTII, \\TYII. k,.;, .Jan ł,lIkowski, Gnif'7.Jlo 1880,-1881, przł'Z nif'llm jf'C!I, li'tolu'l1fowl1na,

(''hi",kup iJat,\('hl\lia""t IHJ\\"'tl'z',\"IlIal zakmtlają('1' "I\, partad\\o.

Xapiętno\\'H\\ szy tpd lila pl'z Idadll kilka taki"h Ili{'zgł'a,lJiI'('/1 pic'('z/i'ci. \\ 'I'-t« h dla h(I('iol{l\' " SZlIhilliI'. llIil'I(I-\\'it'. (;I)I'Z" pod ŻlIillPllI. ),ozpol'Z<!d'l,il dllia t\ł gl'lulllia. IKn I'" podaJ..!(' jl',d. IIOl'Z(,lIip 7H:-,adui('zp 711H1lliolla popl'a" Ill'.i pie"z'.'( 1 kOSI jplllpj.

a:i:('h kou,, tUI'Z !!;\lif'źuip:'\,..Ii.i IHI p"/.\ "'7Iol; hpZIHlśl'pdllin ul.olo il'h oh:-otHlullku :-:11..' za.kl'zt}taL \\' 111,\::'1 "il..l' pl)'\\''Ż"Z 1'11 "',.1\<1zó\\'ek, :-:knpiłljQ(' ,,(' "łfl:-:IITI1 1'I..'''al'l1 7allll'J\\-ipl,ia i ftllllhb,/.P, k"'II:-<,' :-:101'1': \\ :-'/.('111 \\ 111.1<11" " do"t;I\\ (: pip"z\,('j z IHIZIHIII'ddlll, \\ BtWal7P Iilie:-,zkaj<..u'\ III, 1' to" IIikiPIII Fplik1'l1l IhIlOI'hH\\"kilII, "tÓI'ego- 7. ł)(JUliuil..'('iPIII Hplo,nl dl) ",,'o.idl I'plli" ....,lllil.

H\lat)'z'ł. \Ii(:d/, IIllłl II'Y z jpdlll'j ",tl'lJlI, a IJI'/.{'lbIH\\ il'i,'lnll I<(J-llsystorza, k:-o. l.a\lllllikil'11l i l ad(',! Tl'odul'('lłl D nip\\ iP('1I1 z dl'ugiej :<lI'OIl, 7,1\\ aria zn"tala '!llia ti lipca I):) /'. piŚlIli"llIla \1111/1\\ a, IW 1111)('\ ki {ll'l'j la"pnkojellip ntl('go zapoll'zplHI\\<\llia piecz«;'I'i kośl'iełll ('h \\ ollll..'hip :IITllidil'('pz.li glliPZllif'lI"kif'j 1'0,,'ip/,zow' zo:-,talu PUlo,'ho" ,.;kil'lIlll. I'!pr\\ "za parli.. prZP7 lIipf!.1I I' to" all:-Il pj('('zl,'('i IIJd/. lo do lakII. IJ<Jdź .lu tuI.U, Olll'jlllll i;!('a I "Z,\ dzipśd d\\ ił' :-</.tuki, \\ p/ 11'.'/<1 do kO'II,' ....tnna dllia I gł'lltllIin legoż /'oku. Odtęd Imdl'llodzih ,,' mian: zamÓ" i,,1"1 dabz,' d(].,hł\",\, t!'\\,aj:'II'\' " lI'łlil'j""/'dl luh "i.:k",,>: I h (1III-"I..'pa('1I ('za""ll do IIIalTa 1 HI; l'. Tak ,,,ie lala lPrm III pipl'll'('i "LJ'I'it'III.-1I \\ HlTIIi,lil'('p/.ji gil if'Ź II iel'l:-:kipj lir 1,\ ':opf':l\Hla lIu:-ot!' dla 1>III-fI'I'lIlm:-ł-ipgo, alI' ('hudp dla BC'IO\ul. \\'!'t II i1)('pgo :-<nhi!' z'.f'...zl<J z Ila \\'i,,lZk..,L lIa II 1'Ihirlip('pzjj /)()Zllhlll,ipj ()!'I'\\ld'. 1,I«'o)'a " glliI'ZlIidł"k,,'.1 z I'łk 11111 "ię ".\ Il1kl1l.'ła, \tpli po uiPjal.illl c'a"'\(' d 0",,,1 o pl'z\'l'ic:i: B"III"'a ZalllO\\ ił' IIle, al'J'koh, iel, lIa IIfH'dzo :;1\1 011111<..1 :-<kall.... lal.:i:\' z ;!rl'llldip('p/Ji glli£źllipll.:-<kiej. li:icII,\" IHI\\ i\'III ) IIlalTa 1i"(j;J 1'. al'( biskup l'j'Z,\_ lu:-ol\i zaJ'zl;l.Llzil. aŻf'h' l,ol1" tlll'l łli('r.lIil'I'I"I,i z o-kazji o'dbiol'u k Ol'P"':pOil d 1'11 l'ji II l'ZęrlIJ\\ P.I ",IHHłłJ'1I10\\ a' " IIz'('ill III:dąl'I' pil' I'z/i',('ie i " I'Hzif' potr;'eh kOl'zv:-'tnl z u"'lug Hl'lowa, okazalo ""iI,'.

yp kilku Ill'oho:-,z('/.Ó\\ "]II H\\ I' za"'ptl lo. ('Z Ii'ż ('lUJIIOS( \\ lad/..\ 7myliło i 110\\ f'ij pi!'('z'.'('j kHŚI'jphll'j liiI' "p.....,,, ilo, T., dl led.\ PJ'OhOHZ'('ZÓW kom: :-<tOI'Z kif')'OWH ł pO 110" ą pipI'z!;.'l' już liiI' .liI Dm ()('ho" "'kiego, alp" I>d/ug ż'('zelliH al'l' hi"kupa do Bpl!nnl.

Dzi<;>ki \yil,'r \YsJlomlliall 111 okoliczłłoś('ioll1 \\,' ..;z/ spod .i(go I'ylca nieldóJ'(, pierz<;,'l'ie kośeiell1p dla aJ'ehidieccz.1i gllieźl1 lCIIskiej, któn dl \\ 'Iulz je:-t l al\i , jak oto lIat\'lJuje. I i :L l'it'('z!,'(' koścIOla VaJ afialllew \\" C:z'>l"lIicjc\\'it'.

Pierzl:(' 0\\ allia, śł-ellllica pi.Jl1o\\'a ;'H, ml11, pozinma () mB!.

\\ ,\'obraża. w. Jana Chl'i',l'ieif'la w ndej pota,,"le, li do/u 1'01, 1li3; \\ ot{)kll, lIj<;>t llł \\ dwie li!lJjne obwÓdki, !lapIs: SIGH.L: ECCL: P,\HOCH: CZEHXIEJO (!) HEl\"S/S.

Jcdlla pil'('/.I.' do lal\ll, dl'uga do tUSZlI. .\Hto.rhnJ B("'J\Ul, za'ś\\'iallezolle pislllem pl'OIJ{)'ZI'7:1 I"zel'lIil'je\\'sklego k:- Zul;dJde\yi('za, ktÓI' ;) gJ'udnia Uf;: 1'. pI'zp..;la/ do k"n'p,tlJrz;t odhitId oh dwu piel'Zęri.

3 i 4,. Pipcz('(; kc('iola paJ'afiallll'g-n \Y Spkolllikadl, (FI'. I Piel'Z!,'I' okJ'ag-/a o sJ'ptlllil' 32 111111. \\ 'ohnlz<l św. Sla lIi/a\\ a, \\"sJq 7('zającego l "('erza Piotl'a. lIa tle ('melltarza ; IHI dal:-z'11ł p1anie s']wetka I{{)ci(j.la, \\ otoku, uj<;>tym \\ dwie li, lIijne OI)\\'(')(lk i. Iwpis, pl'zLlziel()n d\\'icll1H sześeiopl'ollliellll'mi gwiazdl\allli : -ł'k SJ(TILL: ECCL: l'.\HOUII.\Lls -Jlf OCOLNIC:ENSIS.

JP.dIW pil'('''QI' 110' laku, druga da tlISZlI. .\lIlon-t\\o Belowa slwierdza pl'nho:,;zez '>OkDlrlil'ki ki', lwicki, kfÓlT Hi maja lG, I', pl'ze:-/a/ kOIl"'"to1'Zowi I'al'hune-k Bcl(JwH i (HlhitJd Dhu pieczęei, Z piłlIa ks. Iwiekipgo \\''lJil\a, p'o.Jlilll to. że UelO\\ IIH żYl'zpuil' p"Dh(}'Z(,ZH \\ T towa/ wyohl'ażenie piel'ztlle podług n't1l1kll IHI1I('Z I iela g'lłi\'źlłiell'kif'gu \Villl'f'lltpgo Krz milli\'w!-;kie'n ).

;) Pie.':'.('l' kościoła pa ra.fi<:\,1 r\ego \\ Śmielo\\'ic.

Pifl'z<;,l' okl'ę,{da, o śrec1nil'Y 39 )lun, przedstawia l\IatkQ B(J.sklol \\' km'ulli!' \\ IHł/ osohy z Dzif'ciątkiem hez korony !la lewej )'I,'('e, \V oto,k u, uj<;,t'Ill w dwie ohwódki, perelkową, i linijłlą, Havis, pO'PJ'zcdzoll' pi!.'elopromiellł1ą {n"iazJlo;\:

. SIGILL: ECCL: PAHOCHIALIS IN SMIEŁOWO

Piel'z,-,ć do laku. Autorstwo Be]owa zaświadcza prohoszcz ślI1iełowski k:-, (;iłI, który 24 kwiehlia lS63 I', IlI'zEs/ał k011sy!-;l1JI w\\'i odbitkę nwwa,nej IH':tez BeloOwa pieczęci.

") Zlllarl \\ i;ł1il'źnie fI listopada 1917 t'., mając lat 89.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry