KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

w tej publik-alcji przedstawia się sprawa owych skrobań i WYCInall kart za całe 9 lat ("desunt novem anni") ? Otóż w księdze docJlGwały się zapiski z lat 1399-1408, czyli z O\vych 9 lat, które rzekomo, jak twierdzi autor przeróbki Tretera z r. 1747, zostały wycięte. Tylko pod r. 1403 strona zaKollczona jest luką, pozosta"vioną na zapiskę średnich rozmiarów. Na marginesie ręką z w.

XVII dopisano: "D e J u d a e o I' u 111 f u I' t o s a c I' a t i s s i m i s a c I' a ll1 e n t i h i c n o t a n d u 111". \Vynika stąd, ŻP w wieku XVII, zapewne po ogłoszeniu książki Tretera, zaczęto szukać śladów spraw \" księgach miejskich a nie zna]alzłszy ich, dopisallo n.a marginesie ową uwagę. W przypisku \Varschauel' przeciw Łukaszewiczowi i Perlesowi 7aznarza, że jednak istnieje źródło pnnvie współczesne, wspominające o znalezieniu Najśv..-iętszego Sakramentu na łąkach p{)d PDznaniem, mianowicie nadanie Jagielly na rzecz budującego się kDścioła Bożeg{) Ciała z r. 140fi. Dokument ten, znajdujący się w Archiwum PaI1StW., nie był jeszcze wówczas druk{)\vany U). \Varschauer przytoczył z niegO' na str. 47 i 48 następujący zwrot "i n s u b u r b i o c i v it a t i s n o s 1 r e P o z n a n i e i n lor o, u b i P s u fi r () l' P u s d o m i n i c u m m i I' a c u l -o s e o l i m i n v e 11 t u m e s s e d in -o s c i t u r", zaznaczając jako rzecz bardzo charakterystyczną, że nie ma tam mowy o żydach i ich zbr{)(lni, spełnionej na hostiach. Na str. 53 i 55 publikacji \Varschauera zJlajdujemy pod r. 1404 zapiskę -o tym, jak to o,d y a I d e S wo b i n n e S -o p h i aU i jakiś I-Ia:n]in zapisali pewną kwotę na budowę kościoła Bożego Ciała.

W tym samym roku, co "Stadtbueh" \Varschauera, zyli w r. 1892, ukazała się publikaeja Hermanna Ehrenberga p. t. "Urkunden und Aktenstiicke zur Gef'chichte der ill der heutigell Provinz Posen vereinigtell ehemals po]nischen Landesteile" (Leipzjg 1892). Tam na str. 1£1,-21 znajdujemy bullę papieża Sykstusa IV z 22 lipca 1472 1'.. nadającą odpusty tym, co :,ię przyczynią d-o budowy kościoła BożegD Ciała w PoznaJ1iu: "ccclesia et domus corp-oris Christi ordinis Carmelitarum eAtra

U) \Vydrukowal go Franciszek Piekosiński w tomie V Kodeksu Dyplomatycznego WiC'lkopolski (Poznań 1908), str, 8G-88,

muros Poznanienses, ad quos Christifideles partium illarum proptel' ]oci religionem ac veneratione'l11 sarratissimi corporis Christi . . . sil1g.ularem devotionis affectum gerere dicuntur", Ale i tu nie ma żadnej \vzmianki -o rzekomej zbrodni żydów. Nowe te dokumenty hyły znane Juliuszowi Kohtemu, piszącemu o kościele Bożego Ciała \\' r. 1896 w tomie II "Verzeichnis der Kunstdenkmaler der Pl'ovinz Posen" na str. 46-50. (Podobizna monstrancji jest na str. 51). \V r. 1899 na pDsiedzeniu I(omisji historii sztuki Akademii UmiejQtnośri dnia, 29 kwietnia (Sprawozdania Komisji clD badania historii sztuki w Polsce, tom VII, 1906, str. LIII-LIV) przedstawiDnD komunikat Klemensa Koehlera, usiłujący udowodnić, że koroOna nad monstrancją kościoła Bożego Ciala jest autentyczną, koroną królowej Ja,dwigi. Na tym samym posiedt:eniu Leo-nard Lepszy obalił hip-otezQ Koeh]era, stwierdzają,c, że korona nie pO\\ stala wcześniej jak na poOczątku wieku XVII (str. LIV--L V). \Vreszcie \'" r. 1905, w "Zeitschrift der Historischen Gesell!'chaft fur die Provillz Posen", ukazał,a. się ważna rozprawa Rodgera Prumersa p. t. "Der Hostiendiebstahl zu Posen im Jahre 1399" (str. 293-:-n6). Znajdujemy w niej najpierw dokładny niemiecki przekład przywileju Jagjełł z r. 1406. \V ciekawej analizie tego dokumentu Priimers wspomina o odpustach, nadanych przez Bonifacego IX d. 9 lipca 1401 i 18 sierpnia 1403 r. tym, co odbywali pielgrzymki do kościoła Boż(.go Ciala poOza murami miasta Poznania. \Vynika stąd, że kDściół ten, 'aJ przynajmniej kaplica istniała już w r. 1401. Z przywileju Jagiełly wynika, że kościół w r. 1406 był w hudowie i to "i n I o c o, u b i i P s u m corpus domini cum miraculoOse olim inventum e s s e d i n .o s c i t u r". \V analizie ",wojej Prumers słusznie zwraca uwagę na wyra'z ,,0 l i m". "niegdyś", podkreślając, że rok 1399, w którym hostie miały b'ć znalezione, nie był w r. 11:06, po 7 ]atach, aż tak bardzo odległy, żeby o nim mówić "oHm". AutOl'owi niemało trudności sprawil wyraz "dinoscitur"; tłumaczy to "wie bekallnt", "jak wiadomo". O wiele tra.fniej przetłumaczył to ks. Józ. Rogalil1ski w opisie wizytacji 10). "w tym miej

10) Ks, Kanty Kowalski, O kościele Bożego Ciała.,., str. 53; wizytacja odbyła się w r. 1779,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry