KRONIKA MIASTA POZNANIAzdDbionej, najtroskliwiej zachowane" i że w 1'. 1756 dał królowej polskiej cząstkę korporału, w którym hostie przechowywano, jako relikwię (str. 27-28);

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

3. wypis z "Liber seeretorum", eytowanegD już, wiadomości o tym, że wojewoda malborski, Jakób Dzialyński, sprawił nową monstrancję, w której hostie przez szklo wypukłe widzialne hyły, że w r. 1779 opatrzył ją, pieczęcią ks. Józef RDgaliński, wizytator kościołów poznal1skit'h. Bok sprawienia tej Iłowej monstrancji nie jest podan'. \Viemr jednak, że Jakób Działyilski zo:ttal \\o1ewodą, malhm'skim w r. 17:'>5, a w następnym roku już umad, że bTI w PDznaniu razem z królową, czyli w r. 1756; wohec tego nowa monstrancja pochDdzi z tegoż r. 1750 (EncyklopeIHa Powszechna Orgelhranda t. VII, 1861, str. 863);

4. "dokument na marmurze w kaplicy" w przekładzie polskim, wydrukowanr już raz w roku 1747 w przeróbce Tretera w oryginale łacińskim i "T przekładzie polskim (str. 38--39);

5. wypis z ksiąg arehiwum trzemeszeńskiego z wiadomościę. o cudzie trzech hostii w Poznaniu. Kiedy zapiskę tę do aktÓw trzemeszeńskich weiągniętD, nie wiadomo; jest ona wYI1aźIłym skrótem wywodów Tretera; nie stanowi więc żadnego no\'I>'ego dokumentu, mogącegD poprzeć Tretera. I(s. Kowalski wypis ten ma nie z księgi odnośnej trzemeszeilskiej, lecz z odpisu, udzielonego przeoroOwi karmelitów kcyńskich, ks. Ubaldowi od Ś, Józefa w 1". 1780 przez opata trzemeszeń<;]dego, Miehała Kosmowskiego (str. 41-44); 6. ,,\\' yciąg z aktów wizyt. jeneralnej Rogalińskiego, ZRsZłej w r. 1779 kościola Bożego Ciała". Ks. Roga]ii1ski, wspDminając o znieważeniu hostii przez żydów, powołuje się na "rznięte w marmurze dowody, w tym kościele zostają,ce w ścianie w kaplicy tego kośeioła, oraz różne malatury w tym kościele"; na.. stępnie na Długosza księgę X, Miechowitę, KrolUera księgę XVI, Kwiatkiewicz,a dzieje kościelne, NDwowiejskiego "Phoenix" redivivus", a wreszcie na Treter.a (str. 44-i5): 7. \Vypi!', "Z aktów magistratu poznańskiego", dotyczący procesji z 30 września 1620 r., w której przeniesiono znalezionyw kamienicy Świd\vów :,.tół do kościoła Bożego Ciała, stół, na I{tórym żydzi mieli kłuć hostie (;;;tr. 46-48); 8. \Vypisy uwóch dekretów, mianowicie kurii rzymskiej i biskupa pozna.Ilskiego, ,Mikołaja Święcickiego, przyznających kamienicę Świrlwó\v km melitom, oba bez daty, oraz oświadczenie karmelitów w aktach konsystorskich, że kamienicę uzyskaną. przeznaczają na kapllcę (str. .:8-52); 9. \Vypis z cytowanej już tlwukrotme wizyty ks. Józefa Hoga]ii1skiegD kaplicy przy ul. Ż'dowskiej (str. 52-54), ze \vzmia.nkami o przywilejadl Jagiełły 1406 i 1428, nadanych kościołowi Bożego Ciała i \\ 'pisem z przywileju Jana Kazimierza z 1668 r., mianowicie ez<:,ści, wspominającej D znieważeniu hostii przez żydów; 10. Odpis ugody. zawartej w r. 1724 pOluiędzy I\:armelitami a żyd.ami w sprawie dalliuy w miejsce udzialu żydów w procesji Bożego CHa wokoło StaregD Rynku m sto lat (str. 54-62); 11. 'Wyjątek z opisu erekcji kaplicy lIa ulicy żydowskiej, bez daty (str, 62-63). Łukaszewicz zignorował wywody ks. Kowalskiego zupełme.

To też w 20 lat później, \"" "l{rótkim opisie historycznym kościołów parochialnych", wydanym w Poznaniu r. 1858, powtórzył dosłownie wywouy swoje z dzieła o mieście Poznaniu (tom I, str. 159-1(1). Partie przeciwne pozostały nadal Ba swoich stanowiskach. Jedni szli za Łukaszewiczem, jak n. p. J. Perles w swej "Ges chich te der Judcn in Posen" (Wrocław 1864, str. 8-10), inni wierzyli Treterowi, ostatllio i ks. pralat Leon Rankmvski w "Opisie I\:ośrio-ła Bożego Ciała w Poznaniu", wydalnym w r. 1930 (str. 10-12). Pprles dodał tylko powód, dla którego żydzi w r. 1774 zostali zwolnieni z zobowiązail, przyjętych dobrowolnie \V r. 1724. mimlO\\ ide nadmiar dlugów. ciążących na synagodze poznRl1skiej. Sami tylko karmelil'i, jakD prowincja polska, pożyczyli im hy!i razem 79333 złp. którp rozporządzeniem z tegoż roku 1774 został' zredukowa,ne do wysokości 65536 złp. Dopiero ogłoHenie drukiem naj starszej księgi miejskiej przez \Varschauera p. t. "StadtlJUch von Posen" w r. 1892 przyniosło nowe materia/y do historii kościola Bożego Ciala. Jakżeż

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry