KRONIKA MIASTA POZNANIAskich, aby w eiągu okta,wy Bożego Ciała dla wynagrodzenia zniewagi, wyrządzonej w r, 1399 Panu Bogu, w miejsce 'Owego "stulehliego ,a'ktu pl'Ocesjonalnego" składali daninę w oliwie, wosku, łoju i pr'Odlu, "póki wyraźny o.ryginałny nie pokaże się d'Okument" to znaczy: dopóki nie odnajdą się oryginalne akta IWDcesowe, usunięte rzekomo. z ksiąg miejskich. Dekret tell z r.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

1724 oblatowany został nadto. w grodach kośl'iallsidm, WSdIOWkim i kcyńskim. Dlaczego zaś nie 111a w klasztorze karnlPlitów przy Boż'm Ciele oryginału a przynajmniej kopii owego. dekretu z 1'. 1399? Autor przeróbki tłumaczy to spaleniem klasztoru przej' B/'andenburczyków w r. 1657 pDwolując £ię na napis w kDśl:ip]e, 'I.achowany llo.tąd: "I ni micu s homos combussit anno 1657". Ocalały wówczas tylko owe trzy hostie, zawieziollp na Śląsk pr:zez ks. Teofila, przez lat 40 zakrystiana w kościele Bożego Ciała, oraz napis na ogorzałej niegdyś i pDpękanej płycie marmurowej, \\murowanej \\ ścimlę kościola. Fakt. że plyta była ogorzała i jest rlDtąd popękana, dowodzi, że była jui \V da,vnym, spa]o.nym w r. W5/' ko.ście]e.

Przeróbka z r. 1747 kOllCZY się następującą apostro.fą do.

miasta Poznania

"A zatem jest ci czego powinszować, wielkopolskich \vojewództw meAtropolio, miasto poznań,skic, które w rozwalinach i ruinie pra\vie oba](}nego szczęścia świeckiego zostając a innej olJrony nie mając, takim murem ,jesteś otoczona. Szczęśliweś, ma.iąc w sobic JrrozoI-imę now:1" ma;;z w sobie i I{alwarię, na której Chrystus \v Najciwiętszym Sakramencie (l rugi raz ukrzyż'Owany. Szczęśliweś, boś jest Krwi najrll'oższą niewinnego i czystego Baranka, w tobie przelaną, poświęcone. Szczęśliwsześ nad inne miasta chrześcijai1skie, szeroko się sława twoja rozciąga, bo masz przy sobie Grób chwalebny, w którym odpoczywa Monarcha nieba i ziemie". Inne mia<;ta słyną relikwiami sług Bożych. "W tobie zaś, zacne miasto poznailskie, cuda nad w,sz:rstkimi cudami i 11ajsławniej<;zy ożywiającego Ciah Chrystuf'owego 'osta.ic moniment.... Tu ukoronowane głowy czołem biją Królowi !{rółów. Tu książęta, hiskupi, senatorowie ,pierwszy w,stęp ,swój czynią i, nim do miasta samego wjadą. w cudownym sakramencie utaionerą.u Pa

nu niski oddają pokłon. Tu szlachetny magistrat poznailski, nowo obrany, corocznie wotywę !'woją solcnną miewa i IJicrzc bIog-o.sła wieństwo od Pana Bora dla ."zczęśliwego IW I})'7yszły rok powodzenia i rządu.. .. Także panny i inne służebnice mieszczek poznańskich dwa razy w rok na toż micj8cc gromadnie się schoc1zą, a wotywy wysłuchawszy, żebrzą błogosławieństwa Pańskiego".

BI'actwo ustawicznej adoracji zaprowadzone zostało w poznal-łskim kościele Bożego Ciała bullą Benedykta XIV z 22 kwietnia 1746 r. na prośbę przeora, Adriana od Ś. Jana Chrzciciela. i to "nic dla jednej ty]kD ludzi kondycji". Za!o:hono wówczas księgę Bractwa, przechowywaną do dziś w a'rchiwum parafii Bożego Ciała. 'V album tym, jak czytamy !la str. 47 "Prowiantu", wymakJ\vanD naprzód herby województw i rodów wie]kopolskich, ,.także prześwietnego duchowieństwa, zakDnów i miejskie"; "każdy tedy, czytamy dalej, wpisujący się w 10 święte Bractwo, pod herbem swoim niech każe wpisać imię swoje" z oznaczeniem dnia i godziny, w której adDrację zamierzał odprawić, Album to jest ciekaw) III zabytkiem, zasługującym na osobne omówienie.

Na]eży jeszcze postawić sohie pytanie, j:a,k w świetle dotychczasowych wyników ha dań historycznych przedstawiaję, się wywody autora przeróbki Tretera z r. 1747, dotyczą'ce zaginiDnych rzekomo dDkumentów procesu żydowskiego z r. 1399, Józef Łukaszewicz w swym, Obrazie historyczllo-statystyczuym miasta Poznanie!''' z r. 1838 w drugim tomie na stronie 140 pierwszy poddał krytyce opowieść kronikarzy i Toma,sza Tretera (I zwięzku erygowania kościoła BożegD Ciała przez \Vładysława Jagiełłl.' z kradzieżą trzech hostii w koście]e Dominikanów.

Stwierdzi! mianowicie, że ani w aktach miejskich, ani w kapitulnych nie ma żadnej wzmianki o pohudkach założenia kościDła i klasztoru BożegD Ciala. l"cieka siQ wobec tego do hipotezy, że Władysław Jagiełło, czując się po śmierci królowej Jadwigi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry