PROBA BIOGRAFII WALENTEGO WROBLAchoćby z spółzawodnictwa płynące. U Walentego uwydatnia się to choćby w takim znamiennym szczególe, kiedy dO\vodzi, że żydom nie wolno brać procentów od chrześcijan. Do naj sympatyczniejszych cech \Vróbla należy jego patriotyzm, któremu daje wyraz zwłaszcza w Przedmowie do Propugnaculum, patriotyzm związany z głębokim przywiązaniem do wiary katolickiej. Że Polka zdo-łała się oprzeć zarazie lwretyckiej, idącej z sąsiednich Niemiec, przypisuje to gorliwości duchowieI'lstwa i szlachty, najbardziej jednak królów, z przesławnej Jagiellonów rodziny, których zasługi w tej mierze i cnoty wylicza z lubością.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

4óJo CFDZIE TRZECH HOSTII I ZAPOMNIANYM PARTONIE MIASTA POZNANIA

W r, 1609 ukazała się ksią.żka o trzpch hostiach, pokłutych przez żydów w Poznaniu, napisana przez kanonika warmil1skiego, Tomasza Tretera, pochodzącego z naszego miasta '). Tłumaczenie polskie tej łacińskiej książki ukazało się, wed]ug Bibliografii Estreichera, dopiero w r. 1772 2 ). Niemiecki jej skrót wrdany z(}stał w r. 1799 3 ). Przedruki przekładu z r. 1772 wydano w r. 1886 w Poznaniu i w r. 1910 w Warsz.awie ). Polska przeróbka tego dzieła, pióra Franciszka POWSi11skiego ukazała się w r. 1(iG3 i 1722 '). Istnieje inna jeszcze przeróbka książki Tretera, nigdzie dotąd, o ile się nie mylimy, nie opisana 8), a umieszczona w książce, wydanej w r. 1747 p. t.:

1) T. Treter: Sacratis,simi Corporis Christi historia et miracuIa... Brunsberga 1609; zoib. Estreicher t. 31. str. 31{).

2) T. Treter: Trzy Święte Hostie w Pozmmiu 1399 roku nożami od żydów ukłute.., Pnznań 1772; zob. Estr. t. 31, str. 311. 3) T. Treter: Geschichte \lon den heiligen drey Hostien, weIche zu Poscn im Jahre 1399 von den Juden auf eine uncrhol'tc Art gr rnisshandeJt worden smd... Poznań 1799; zob. Estr. XXXI, 311. 4) Zob. Estr. t. 31 , str. 311.

fi) Fr. Powsiński, przeor klasztoru Bożego Ciala w Poznaniu: Depozyt Ciała i Krwi Jezusowej, powierzony i zosta\'dony Ojl'on\ wielebnym Karmelitom w t.ościeIe Bożego Ciała we trzech hostiach.... Poznań, 1663; drugie wydanie pod tytułem: Drogi depozyt CIała i Krwie Jezusowej... Poznań 1722; zob. Estreicher, tom 23, str. 19i'. 8) Książki tej nie mogłem w Bibliografii Estreichera odszukać.

PROWIANT ANIELSKIEGO CHLEBAdla Duszy y dahi, wy'starczający zawsze, SAKRAIENT PRZENAYSW: Teraz dla nowego Serc Chrześciallskich appetytu.

HERBOW1} N.\ Wl} .T:\nie \Vie]możnegD lf'g-omDści Pana P. WŁADYSŁAW:\ z SZOŁDTI SZOŁDRS!UEGO.

GENERAŁA W IELKOPOLS!UEGO.

R-ogozil1skiegD &c. STAROSTY.

{TtawieZllYl11 \cloratorol11 Trzech Przenayśw. HOSTYI \\ I{ościele Pozł1al1skill1 \Vielebnych Oyców I{annelitó\\ ściśleyszey Obsel'\\ ancyi, z osobli" szemi od Orca Ś. BENEDYKTA XIV Odpustami, przez Rzpnski Tyhel' do Polski ZPROW ADZONY.

RDku ktol'ego się Świat zgłodnial' odżywił, 1747.

w Poznaniu, w Drukarni Akademickiej.

Scns tego t) tułu. sfol'mułO\yanegD w guście epoki askiej.

jest ten, że Najświętszy Sakrament herbową, łodzią, Szoldrskich sprO\Hldzony został z Hzymu do Polski. Z 15 stronic-owej zaś dcdykacji g-eneralowi wielkopo]skiemu, \Vładysław-owi Szołdrskiemu, za.\\ ierają,!"ej gf'nealogię jCgD rodu. dowiadujemy się, że to właśnje Ł<1llziee Szoldrscy razel11 z lieszkiel11 I zapl'O\vadzili w Polsce ehrześcijal1stwo, CD w tytule książki wyrażono Dwym obrazem nawy hprhowej Szołdrskich, przywożącej z Rzymu do Polski Naljśw. SaJ\.rament, "teraz dla nowego :-:erc chrześcijal1:k ich apetytu".

Przyczyną og]oszenia tej książki \\' r. 1747 było ustanowienie przez papieża Benedykta XIV Bractwa nieustannej adoracji Najśw. Sakramentu w pDznmlskim kościele BożegD Ciała w roku poprzednim, 1746, A p-onieważ \Vładysław Szołdrski był pr<otektorem tej konfraterni, przeto jemu wydawca książkę tę p08wię

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry