PROBA BIOGRAFII WALENTEGO WROBLAwraz z radą miejską powołali Stanisława Przybysławka 1540 34 ), ale kandydatura ta się nie utrzymała; biskup Branicki bowiem prZfprowadził swego kandydata smutnej pamięci Andrzeja Samuela. Nie do.szedł Hal' testament 35) Wróbla, ani zadlOwał się nagrobek, jaki mu wy:sta,wiono z składek 38), a niezawodnie na nim znajdowały się daty narodzenia i zgonu. Nie wiadomo również, co się stało z biblioteką poza kilku książkami, zapisanymi kościa11skim Bernardynom. Jeżeli coś przeznaczył poznal'1skim, jak łwcno mniemać, to. przepadło wraz z tych przebogatą książnil'ą; podohnie zmarniała książnica fary poznaI'lskiej 27). Dorobek piśmienl1iczy Wróh]a składa się z trzech dzieł drukowanych i jednego rękopisu. Są to. Pro.Pugnaculum Ecclesiae catho.licae adversus varias sectas huiu-s tempestatis, Lipsk 1536 u LDttera, Opusculull1 Quadragesima]e Lipsk 1537, I. II.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

też u Lottera, ŻoItarz Dawidów, Kraków 1539, 24. V. u Unglera, rękopis zaś Sprmones SUPH Esaiam. Dwa pierwsze ukazały !'ię jeszcze za życia auto.ra. Pierwszą z tych ksią.żek Wróhl dedykował Erazmowi Ciol.. kowi, opato.wi mo.gilskiemu. Powstała z wykladów, jakie miał dla duchowieństwa po.zl1aJIskiego latem r. 1535, a to ponieważ wielu księży się .skarżyło, że nie umieją sobie dać rady z zarzutami pn.ez 110wowiercó,,' podno.szo.nymi przeciw wierze ka toIickiej. Zważywszy krótki czas, jaki upłynął od prelekcji do. wydania -, dedykacja Il1:a datę 7 października L535 - należy przyjąć, że druk niewiele się różni od wykładu. O rok późniejsze jest Qudragesima]e, Dedykacja dla biskupa pozuańskiego Jana z książąt litewskich (1536-8) nosi datę 19 grudnia 1536. Dzieło to. składa się ze czterech części: O pokucie i jej częściach, o dziesięciorgu przykazalI Bożych, 3G) AP 1535-45 211/2. Por. Warmiński Igllacy X. Andrzej' Samue] i Jan Seklucyan, Poznań 19006 5. 35) O istnieniu tegoż dowiadujewy się z prowcnipllcji na książ, kach po Wróblu powstałych. 38) Mówi o tym G]abcr w ,przedmowic. O zniszczeniu nagrobków farnych, Łukaszewicz Józef, Krótki opis kościołów parochialnych. .. w dawnej dyecezyi poznanskiey, Poznań I 1858 81--3. 37) Ib. 83.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry