KRONIKA MIASTA POZNANIAkołaja Ruczel, majętnego altarzysty. Testament spisany byl r. 1524. Buczel umarł około. Nowego Roku 1527. \Vyko.l1anie testamentu ciągnęło si jeszcze w l'. 1534 29 ). \Vtenczas \Vróbl oprócz altarii złączonej z amboną. polską, posiadał jeszeze dl Ug1.t Wniebowzięcia i Ś. Jana E\'\"angelisty. Do jednej lub drugiej należała kamienica na ulicy ś. Stanisława ezyli Koziej, wynajęta sukiennikowi BartDszowi z l{oźmina. Czynsz z niej otrzymany kwituje imieniem \Valentego. prokurator Stanisław Kno.bloch r. 1528 3 °). Dowi.adujemy sil,) dalej, że także krawiec SalomOll .Mrzygłód mia,ł jakąś pożyczkę z "suggestu PoloJl>orum" 1534 31 ). \V tyeh wszystkieh sprawal'h atoli \Vróbl osobiście nie bierze udziału, leez zawsze wyręcza się jakimś prokurato.rem. Ostatni ''\ire,szcie zapis na rzel'z \Valentego pochodzi z testamentu \Vojcieeha Grodziel'lsldego d. 25 kwietnia 15313 32). Według niego \Vróbl ma ,otrzymać pół grzywny z warunkiem, żeby po kazaniu w ogólnej llludlitwie prosił za duszę testato.ra, dalej dwie grzy\vny, które może ro.zdać na do.bre uczynki albo zużyć dla siebie z tym, żeby się pDmodlił za duszę Wojciecha, Jest to ostatnia wiadomość, jaką zapisano o \Vróblu jako żyjącym. Na okładce Quadragesimale, przechowywanego w Bibliotece Bernardynów w I{o] e, sygnowanego B 30, taki o zgonie jego znajdujemy zapisek: Compilator Indu!" operis vite sue periodum penultima aprilis solvit et prima May sepultus 1537, -,Zatem Wrób] umarł 2 kwietnia" a pogrzeb jego odbył się 1 maja 1537. Następna wiadomość z 19 maja 1537 mówi o prezencie na jego altał-ię po śmierci 33). Była to nie ambona po.lska, lecz inne beneficjum, pewnie Dwa altaria Wniebowzięcia i Ś. Jana Ewangelisty. Na następcę w kaznodziejstwie proboszcz Jakób

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

28) \V taki hipotetyczny sposób mówi o ewentualnej profesurze \Vl'óbla, I. \Yarmii1ski VI' nicdrukowanym dotychczas szkicu o początkach Akademii Lubrai1skiego. Szkic ten niebawem wydamy. 29) AA 1:->27 11; AP 1525-35 366, 30) AP 1525-35 180 v.

31) Ib. 419.

32) AA 1536 4--8.

33) AA 1537 51 v-Z. Sprawa się ciągnęła jeszcze długo; kandy.

datami byli altal'zysta \Vawrzyniec z Środy l Maciej Baranek, kanonik średz!d,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry