KRONIKA MIASTA POZANIAdzo podeszłym wieku. _\ż do zgonu swego ho wiem wykollywał urząd kaznodziejski. Skoro od mlodDści l'ho\Val !'oię w Kmkowie, nasuwa się wniosek. że nie mÓgł ]lóno rozpoczą,ć nau1d szkolnej, a pny niepospolitYl'h zl!ollloś('iach, nie mogła iść trudno.. Pl'owadzi to do zdania, że 1'. 1 :-:'04, gdy otrzymywał magisterium, nie mógł być ehylJa stal'sz lliż w najwyżej lat 30. Zgon jego przypadłby w taldm razie około 60 r. ż'eia. narodzenie na dziesięciolecie 1470-80. O rodzinie "'rób]ów tyle wiadomo, że należała do mienniejszych mieszczan poznallskidl. \V a1ktach z drugiej połowy w. XV i z XVI CZęstD spotykalI1' rozmaitych jej członków 6), żadnego at,oli nie możemy połączyć z naszym \Vale'ntym. Słowa, że chował się od młodości \V Krakowie, mogą mieć dwojakie' znaczenie. A]bo mowa tylko (]o tym, że wcześnie oddany na nauki do Krakowa, tam spędził mlocloć. alho też, że rOllzice jego przenieśli się po narodzeniu syna do I{mkowa. Hoz!'trzy.!mę.l tych ewentualności nie potrafimy llrZY hl'aku :-zczególow:1zy:'h wiadomości. To jednak pewna. że jeżeli nawet ta gałąź 'Vn',hlń" przeniosła się do Krakowa', to zaellOwal i żywe z\\'iązki z 1"0dzimym Poznaniem, jak świadcz\ l'ałe' h-eie \Valenteg-,o, z Poznaniem właśnie związane. Uzyskaw!"zy stopień magistra Hl'tiulłł, \Va]pnty owo('zesnym zwyczajem przeszedl na fakultet teolog'iczn' i tutaj (loszedł do bakalaureatu Pisma Ś. Należy przez to rozumieć nie !Jihlistykę w naszym pojęl'iu. lel'z głÓw)) ie t('o]ogię (lugnlat'I'zllą; W'rażenie "Pisma ś." będzip uiezawodnie polskim przekładem terminu "sacraae paginae", a to \daśnie oznaczało dOgl11ht']{ę, co prawda w ba,rdzo szerokim zakl'e.,i('. ho 'Wraz z teologią hihlistyczną i moraluą genera]uą. Atoli wówczas magistrzy sztuk wyzwo!onych. sami będą" uczniami teologii, nauczali niższych Ilauk ..ad e;.; triviales et alias ]ibera.les", jak powiada sam \VróN w przedmowip dob) \Vyrnieniamy ł'. l!)()G Jana 'Vróhla z ŻOllą 1I,,]'ota (A1\ 1>V\ 106); 1518 krawca Jana 'Vl'óhla (czy tego samego?) ,\1' 1;)07 -2:1 :'::06 v: 1528 Jana Wróbla (AP 15-35 167 v); 1339 Jakoba \\'I'o1J1a (.\1' 15:!!J -42 53-5),

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry