PROBA BIOGRAFII W ALRNTEGO WROBLA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

"B'I rodzic z Poznania a dlOwal się od mlodości w [(rakf)wie, gdzie mi!'trzem zostawszy prze sławnoci nau],i swe:; dostał miesthcza miedzi uczonymi w l\luiejszilll Collegium. Gdzip hędę.cz żył niewinnie bez wszelkiey skand ludzkie', iakoż w tym trwa] y przez wszy tek cza żywota swego. Z tegn Ż<, lllipsthcza gdy zOostał bakałarzem w nauce s Pisma', \Vzit lIa kazllodzieyski stolec do Poznania. Tam iakim h I ]Ułzllorlzieil}. iako l)l'z'kladIlYI11, iako złm,ci karał, ia'ko IIJ'awd<;, mowi/y Ilikomu nie pr:epuszl'zał jako się o ludzie ucisniolle za,stawial, wiedzą to. dohrze, ktorzy iego kazania sludłfł!i, tak iż ipgo kazanie nic hyłać prm;ta nauka, ale lako by grom. rz-o tpz iapisanf) {} Pawle s. Każdy o nim dobrze trzimał - mowił nip t'lk-o ludzip dohrzy, ale tez nieprzial'iele ieg-o, kto.n'm dla }lrawd l'ięzek bywał, Ilłusili o nim dobrzc trzymać. Ostatecznie (Iohroć y '\Tiętobliwo.s!' ::'Pgo w t'm si ukazała iż g(ly umarł w doIH'e- starości, nie hył ieden \\ mipseie, ldorv lJY go nie żalo\\ al, ktol'! IIv też nip żądal hyć prz' jego pog'l'zpbie. Y OWSi:em pO:-Jl()lit, człowiek thak iego miłował, iż te:' uczyniwszy złożenie sumy pielliężne y l{ażdy według swego przemożenia dali iemu zhudowa( grób barzo sprawny, iako o thym powiedaią ktorzy teg-o świadomi". Powyższe elan e I1HJżem przede wszystkim zaopatrzyć w kilka dat. Pierwsza jp:"t to 1 grudnia 1;)01, Idedy zosta] magistrem sztuk wyzwolonych, magister artium. Liher prollłotionum zapisuje: "Mgr Va]entinus de Posnania Pa.ser dil'tw;, ihidem pl'aedirator H"I'eptissimw;, prius autem collegiatus, scrip-:it Propugnaruiulll fidei 5). I'l'opugnarulUI11 ukwzało się r. 1536: dopisek zatem w Lilie)' pochod.d zapewne z tegoż roku, -:koro nie wspomina ani {} rok potem ,\oydanYlll upu", ąuadJ'age:"imal(' ani o jego zgonie 1537, W jaki sposób należy rozumieć słowa Glahera, że pochodzi: z Po.zl1Rinia a chował się w Krakowie? CD się tyczy młodośl'i i ł'Odziny Wróbla, to nie wiemy nic prawie. Rok narodzenia nie jPst przekazany. Jeżeli umiel'al "w dohrpy stm'osci", a !J lo to r. 1537, to jednak nie sąuzimy, aby InDŻna to rozumier o l1ar

5) Mu(;zhowski J(>zef, tatut:J nec Ilon Li.IJer promotionUIIl itd., Kraków 1849 l. 138j9.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry