- DZIEJE SZTUKI LITOGRAFICZNEJ W POZNANIUnazwiskami oraz napismIl z boku: LeDn Kapliński rys.. znaj1:1je się w zbiorach graficznych Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Egzemplarz w zbiorach XX. Cz,artory.skich w Gołuchowie nosi następujące na.pisy ołówkiem, u dDłu: Włościanie z Wielkigo Xię.stwa Poznańskiego należący do związku narodowego po]skiego stawiani przeli sąd pruski w Berlinie 1847 r., u gÓry: Paysans Po]onais devant la cour crimineUe de Berlin (Polish Pcasents arraigned for high treason Before the High .- Criminai Court of Berlin in 1847; egzemplarz goluchowski po!-iada poza tym nalepioną karteczką z powyższymi tekstami w języku angielskim i francuskim; tpkst francuski jest ręką .Jaeoezyii!-kiego pisany.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Z ]iczllych portrptó\V, które wyszły spod pl'asy litograficznej Jaroczyilskiego, wymieniamy tu kilka znajwcześniejszych, drukowan ch in folio, mianowicie portret gpnerała Bema (druga mniejsza litografia, przedstawiająca Bema w staa'szym już wieku, przeznaczona byla jako ilustracja do jakiejś książki, wielkość kartki 12,3 X 20,9 cm), generała Uenryka De:mhdlskiego, L. Koszuta, Ludwika oSczanieckiego, dr l\:arola ],'Iarcinkowkiego, ks. proboszcza Taszarskiego z Szamotuł (1858), dalej mniejsze portrety jak generała Tadeusza hr. Tyszkiewicza, A. Lehmailllla, dl'. Karola Neya (1809-1851) i in. (Portret księdza Józefa Sto]arczyka z r. 1887 drukowany został u T. Szulca w Poznaniu, gdyż Jaroczyilski wówczas już nie posiadał własnego warsztatu litograficznego). Po J aroczyilskim pozostało też kilka okazalszych litografii dwutonowych, jak "Hotel du Nord a posen place de GuiUaume No. 3 - tenu par. J. N. Pictrowski (1),63) lub bardzo udana reprodukcja obrazu olejnego w Niegolewie "Napoleon w rozmowie z pułkownikiem Niegolcwskim w I)"Oben dnia 14 października r, 1813"; pod ryciną znajduje się tekst w języku polskim i francuskim,obja1śniający przedstawioną scenę oraz treść rozmDWY.

63) Rycina ta przedstawia kamienicę Pl'ZY Placu '\VoIn{)ści, którą f'lzl'(l dwoma Jaiy zhurzono. by na jej miejscu wybudować nowy g-mach Pocztowej Kas Oszczl;dnościowcj. Właścideif'm dawnego hotelu był brat hydgoskiego ;nalarza Maksymiliana Piotrowskiego. - Zob. :\fot.t, op, cif" t. II., str. 87; t. łV, st!'. 51.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry