KRONIKA \BASTA POZNANIAsku do władzy PDZllallSkiej, zawal'I już poprzednio kontrakty 7. drukarzami i kaligrafami her!iIlskimi. hy z dniem 1 kwietnia praeę rozpoeząć. Zakład jego mipśr-il się przy ul. Nowej pod nr 4, później używa] warsztatu litograficznego w suterenal'll Ziemstwa I\l'p.dytowego. a g'dy mu zahl'oniono tam drukować, przeniósł się do IJOtelu, polOźOIwg'O (HI drugiej :-tJ'ol1i(' ulicy. do

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

I!I

'"

. :K - " 'i.1fł';,- :" :;',;; jf......-' ,.. . ";f_ ..."{ ".

<. .."

"i \ ,\; ?"

1 *" "\ '}\ ;1 ;', JĄ I :".. " /:-..rł \.-, ,(.' .:"., ,,"'" '<III, i ( , ,', i

II ....

ł

..

\' J "łi c .. ...... 't\' ,) ..,',..... '>M" - f\r- :".r1'"' :... .f!Z,--",-t'u , . ł. \Ii.

.' ........"1.:, , """,'0 '.ł'r- -- ""':: -\"< f __ t ' ,{: " fa i "'... "",,"n

-.,AJ

,""ł ,

, ... ... ;I - /;f::"ł*:I ., , $ J , " ........-" I

....'

.......

"Tabacznik z Poznania", LitograHa JaroczYllskiego.

gmachu izhy handlowej (dzisiejszej '-'iedzihy gield' z!Jożowej 8'). Jako czeladników zatrudniał Jm'ocz 11ski litografa Gustawa BitI('ha i drukal'Za Jana Choyuackiego, poza tym dwóch uezniów drulwl's]drh, \ntoniego Choynackiego i Alhprta .Junga. .Tuż przed -otwarciem własnego warsztatu litogra.fil'zllego ukazały sil;' ryciny litografowane wzgl. rysowane przez Jaroczyńskiego. \Vplli{'niliśm' już litografiQ, pI"l;pdstawiającc,t I'hlopa rnielącpgo tahakę pL: "Tabacznik z Poznania". Litografia ta :pochodzi z r. HH2 tj. z czasu pierwszego poh'tu .Taroczyilskiego w }\:órniku i dnlkowanH zosta,ła u I{urnatowskiego, tak samo litografja dwutonO\Hl: ..Dziurka al ho Sy!Jerya w Poznaniu", i)lrzptlsta\\ iajc,tca starą, gospml<: przy Drodzp DQhi1iskiej. .:\Ioże z ezasów, kip(l' .Jaroczy1'lski przebywał w \Yarsz.a.wif', pol"1lOdzi litografO\van' portret ks. hiskupa Dą,hrowskiego (?); egzemplarz tej IitDgrafii avant la lettre w zhiOł'ach graficznych Tow. Przyjaciół Nauk w POZłlaniu jest oznanony: M. JaroczYlIski lit.

- Druk. w Lit. .T. Hpl'kl1cra w \Var. Trzecia litogl'afia, przed otwarciem własnego zakładu litograficznego powl"tała, to W'żej już \V'rnieniolla rycina, ratytułowana: "Pierwsz(' walne zehranie ligi Polskiej w J(órlliku w dniach 10, 11 i 12 Stycznia 1849 (Premierp assemblpp g'enerale de la ligup PDlonaise - etc.".

sygnowana: ITsował IW llliej.sm (!) i litografował M. JaroezYllski - w łitografii SachsegD i Spółki w DPI'lini" - Nakladem księgami J. K Żupal'lskiego w Poznaniu. Do najwcześniejszych litografii drukowanych \\ własnym zakładzie należy litografia kredą, zatytulowaJm: "Ra,(la wojenna i ohór Narzplnika partyrantów w Rogalinif' \V dniu 4-tym :Maja 1848 l'.", ()ZnaCZDlla: w Lit. -:VI. Jarorz lIskiego w PDznaniu, oraz litografia kredą, pl'zedsta\viająca uhiOl'' \\'ojska polskiego pL "Gwardya naro,lowa Lwowska z r. 1848", ostatnia, oznaczona: Litogr. Stpffens - Druk :\L J,a,l'Oczyilskiego w Poznaniu -. Nakladem księgarni J. K ŻupalIskiego w Poznaniu. Jak udało sic;> stwierdzić, ukazała się u Jaroczyilskiego takze litografia kredą, przedstawiają,ca sześl'iu włościan wielko

") Kl'onthal. nip NlrlP11I1C' Kun!';! in POSCll \'01' ;:'0 .J ahren (odbitha z PosC'nC'1' Tagehlatt ,. clllia 12 maja 1'. 191:2); P. Archiwum w Poznaniu: l'l'pz. Pol. n. D. 18.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry