KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

w tymże czasie, w latach walki na)'-odu polskipgo o woln-ość, odgrywała także litografia niemałą rolę jalw ś}'{Jdek walki politycznej. Zwłaszcza, działalnDść J al'oczYllskiegD zasluguje tu na specjalną uwagę. Jego karykatury i ryciny treści p{)lit'czno,satyrycznej, poza tym też druki o treści patrioty!:znej (np. nuty: "Marsz narDdDwy" i "Pieśll patryotyczna" Chopina) zwróciły li'.vagę władz policyjnych na nasta,wienie politrczne p-o. znań.skiego "nauczcie]a rysunków", ubiprającego jl.' Dstenta,cyjnie, "jakkolwiek czynny jest w publicznej szkole", \\' strój polski. Drukarnia Jaroczyi1skiego była pod stałym nadzo.rPIII policyjnym, gdyż często. zaszły wypadki nieprzestrzegal1ia rJł'"l:f" jej właściciela przepisów pOIiCyjllFh, wynikają,l'y!:h z pru-.;kiPj ustawy prasowej z dn. 12 maja r. 1851. W r. 1863 zostal Jaroczyński .aresztowany i osadzony w wic;>zieniu, najpierw w C'hdeli poznańskiej, później w berlińskiem wiQzieniu przy Ha lISvogteip]a,tz i w l\Ioabieie. Zarzucono mu wf'póludział przy organizowaniu powstania w Królestwie przez zakup hl'oui i amunicji Dra z werbowanie ochotników. \V końcu został jednak zwolniony z winy i kary.50) Wymieniamy tu po krótce t.tuły jego litografij o ehamkterze politycznD-satyrycznym: "Jelonek", "Linja dema,rkacyjna", ,Drang nach Osten", "Babel niemipl'kiej je(llI-f)ł w Erfurcie'., "Erinnprung an Po.sen", "Miasto. Poznail - :\lil'sldplllU patent na. zdrajcę Ojczyzny i \Yiary, 1843" i ..T(ronika 171 r." (ostatnia lit-ografia ozna,czona: Lit. Z. A. \\'ilda - w J(rakowie). Ma!'ian Jakób Jaroczyi1ski 611 ), Ul'OdZOllY (llli:l 2-1 lipca r. 1819 \V Toruniu, po opuszczeniu gimnazjum udał si!] jako 19-]ptni ł'łlłDpiet: do J(rólpstwa \\Yłof'ła\\ e]" Łęczyca, Piotrków Tryhunalski), gdzif' portretO\\"aniem i kopiowaniPIH portre*ów rodzinnych za'J'Obił tyle, że mógł się w r. 1842 zapisać £IQ

50) Anklageschrift JeB Ober-Staatf<-Allwalt:< IH'i dem Koniglichen l{ammer (erichte gegen dif' Bethpili;!ten - - - \\ rgen RochYmTats. Brrlin 18G,i, tr. 88--91; P. Archiwmn w l'oznal1iu: Prrz. Pol.

n. D. ł8. 611) Znany poznański zhieracz p, Franciszek ZygarIowski przygutował do druku monogTafię o Jaroczyils!dm, ("o z\\'alnia mnie od szczegóIowego {)mówienia życia i spuścizny artystycznej tego najwiGk8zego poznańskiego malarza XIX w,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry