DZIEJE SZTUKI LITOGRAFICZNEJ W POZNANIUużywana była jaku now- i hail'rłzo wygodny :',pOoóh urukDwania. zna]azla niebawem najszersze zastosD\Vanie jako najwłaściwszy i o wiele ta!'1szy od micdziorytuictwa śrDdek ilustracyjny ("PrzyjacipI Ludu") i repJ'i\dukcyjny. Litogra.fia stala się wte'dy gałęzią, sztuki graficznej. Wprawdzie nie można faktu tego z,apisać wyłą,cznie lla kDnto poznai1!,'kich IitDgrafów jak SimoOna, BussegD ]uh KUl'natDwskiego, gdyż współdzialały tu przede wszystkim prdy ogólne i zdobycze techniczne, idące ze zacho duo lecz wTżej wymieni cni IitDgrafDwie podnieśli bezsprzecznie do wysokiego poziomu wartość aTtystyczną poznai1skiej sztuki litDgraficznej, rywa.lizując, jak tylko mogli, z zakladami ]itograficznymi w Berlinie i \Varszawie, Dużo zasługi zaś mają, w tym również ci pDzllańscy malarze i rysDwnicy, którzy współpracowali z miej:o:cowymi zakladami. SpDtkaliśmy ich sporD, omawiają,c dorohpk art'styczny poszczególnych warsztatów. O il,., sami nie n'sowali na kamieniu, to przynajmniej dostarczali zakładom litograficznym dohrych rysunków, i może niejeden z tych malal'ZY nosił się z zamia;rem porzucenia zawodu malarskiego, hy przyszłość swą, budować na bodajże intratniejszym zawDdzie litografa ). SkDI'O tu mowa D malarzach, którzy próhowali swe siły w s7tuce litograficznej, godzi się wymienić malarza A d o I f a P e r ci i s c h a, ucznia bprli!'1skiej aka,demii i Franciszka Kruger.a. Perdisch wykonał piękną, ]itDgrafię, przedstawiającą, Ratusz Poznai1ski ;") wedlug I''sunku już wymieniDllf'gD miejskiego inspektora. hudm\"lanego Juliusza F'retem. Także pozuai1ski n1f'dalier i n'townik F. W. B e l D W próhował techuiki litograficznej, rysując na kamieniu jakąś hitw ze Szwedami, powstal1ca polskiego, klepiącego kosę oraz NapoIpona (odhitki prólHlc \V zbiorze graf. Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu). Nawet rysownikom - dyletantom przyp.adła technika ] itDgraficzuą, do gustu; uprawiali ją, gdy tylko mieli dD tegD oka'zjl.' luh kontakt z jakąś drukarnią litograficzną. Tak np. ry

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

I) .Jak .Jał'oczyilski (zob. tamże).

") llroHI!, op. ciL, Ul', 371. - R)'ciua ta powstala może w tym umym c.za"iŁ', w którym powstała litogrf1a EaesIera li KUl'natowskiego.

-435

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry