KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

otrzymaniu el11erytury. \V r, 151 otl'z'l11ał HehaIl-owski pozwolenie na otworzenie drukarni ]itografieznej w Poznaniu i mieszkał tu przy ui. \VilhellllDwsJdej nr. 17 (r. 185:1), PÓŹll iC'j przy Placu Wi]helm,owskim nr. 4 (r. 1858). Bratem litografa hył budoWlliczy (,,Hih]enbaumeister") HehanDw.ki. mieszkający przy ul. Berlińskiej pod nr 15. Wyżej wymieniollY litograf T h o m a s, jak]wlwiek hQ'dzo dobry fa(]lowiec, nip posiadał z początku ani pl'as' (]rukaJ'skiej ani warsztatu; pracował dla zakładów litografiezllych (m. in. jest jego dziełem mapa \VieJkiego Kięstwa P07łJaI1skipgo, opracowana przez emerytowa,nego pruskiego porunmika von jVli.inchowa), Trafnem zdaje się bć llasze p1'Z'puszczenip, że współpracował także z J(urnatowskim, zwłazc7a przy drukDwaniu mapy \V. K:,.,iQstwa P{)znai'lskipgo. Zaraz po przymusowym zamknięciu zakładu (jtDgraficzl1ego Kurnatowskiego zwrócił się Thorna,s (w r. nam do władz pozJ1al1skieh z prośhą o zgodę Ha przejęcie tego zakładu. \Vładzp jednak J){)traktowaly wniosek ten odmowlIie z uzasadnieniem, że Thoma!-o nie poOsiada zgody Kurnatowskiego, lecz tylko jego zastępey, Gliszczyńskiego, Tu dowiadujemy "'ię rÓ\'inież, że aresztowanie .,politTznie podejl'zanegD" KurnatowskiegD nastąpiło z powodów, stojący{'h \\' najściślejszym związku z jego in<;h'tutem lito.g"raficzłlynl (--"die in gen.alUestcm Zusamrnenhange mit seinem Geschiiftl stehendpn Griinde"). Nie pomogła też interwencja Prowinl'jona]nego Ziemstwa Kredytowego, które chcąr. poprzeć wniospk Thomasa, wysunęło pretensje o niewykonanie prac zJeconyeh, t. j. pilnie potrzebnych listów zasta\vnych i hlankietów kuponowych, których I{urnatowski mial według umow' dostarcz'ć. Przeciwko nO'wemu otwarciu inst'tutu Kurnatowskiego w,\"powiedziało się ostatecznie pruskie ministerstw( 43 ). Thomas, ]\tón' mieszka:! na Śródce ("auf der k]einen Ga.sse Dei dpI' \Vassel'miih]e"), później przy ul. Półwiejskiej \V domu Gellslpl'a, wqll'l)wadził się \\' r, 1848 na Śląsk. Działalność Kurnatowskiego oznaCza okres rozkwitu litografii w Poznaniu. Technika litogra.filzna, która tu z początku

U) p, Archiwum w Poznaniu: Poznall C. XXI. B. ,i. vo1. r i 11; Prez. PoJ. II, D, 12.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry