KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

"Albumie :stępowskiego" w Bib]iotece Raczyńskich w Poznaniu), l\{ in. rysował Sarneckl na kamieniu widok zamku w Jankowi(;aeh, również (lł'ukow.alY u Kurnatowskiego 3ft).

. \V tym to. czasie ukazało się u KUl'natowskiego sporo. lito.

gm.fii dużpgo fromatu, prze\\ ażnip pDrtrety, jak: ł. portret generała bryg. \Vład'sława Jabłollow:"kiego zw. Murzynkiem 37) (31 X 45 cm), 2, portret Ignacego Potockiego 38 (26 X 25 cm), 3. portret Hugona Kołłątaja 38) (2G,2 X 25,5 cm), 5. portret Kościuszki (2(i,2 X 31 (m), li. portret Józefa Gajewskiego., pułkowuika wojsk pDbkich 38) (na chińskim papierze, 16 X18,5 em), 7. portret wiolinisty Samuela Kossowskiego. 30), 8. mały portret dl' Teofila Mateckiego (12,1 X 14.1 ('m), oraz 9. mały portret Karola Libelta. (Hyciny nr. 2, 3, 4, 5. H i 9 znajtlują, się ,... zbiorze gm!f. Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu). Niektóre z wyżej w'miellioll'ch litografii oraz kilka dalszych rycin w'mienia notatka w "Orędowniku Naukowym" z 1'. 1842, nr. 26, str. 208: "Z rycin wyszły w litografii p. Kurnatowskiego w Poznaniu: Mickiewicz w postawie opartej na skale z ohrazu \Va11kowicza. - \Vkrótre wyjdzie: Kościuszko. w dzie11 śmierci, rycina na m i e d z i z malowidla wykonanego z natury w SDlurze. Szpieg pojmany przez placówkę z ol)J'azu :\Iolillal'ego; pDrtret Jabłonowskiego 'lurzy"ka, dowódzcy I<'gionów, puległego w 81.

Do.mingo. Dawniej pokazał się Krakus lla szczudle opowiadający w karczmie, z rysunku Alex. lolinal'ego warszawiauina,". Dotąd nie odnaleziony zostal portret H. \V. Emsta, z podpisem "en facsimile", litografowany w 1'. 1fW u KUl'uatowskiego; portret ten hł na przedaż po 7 1 gr. u KUJ'natowskiego i w księgarniach poznańskich, jaJk gJ.osi iJl,sprat w ..(azel'i(' \V. Xięstwa PozllaJlskiego" z r. 1H42. W r. 1843 wysZP!H z drukarni litogmficznej łhll'llatDwskiego obrazek przeznaezollY dla mlo(lzipży jako upominpk przystą,pienia do sakrmnelltów św. Ohrazpk ten przedstawia z jed

36) Brasig, op. .cit, nr. 398.

37) Kat. księgo J. Jalowicza w Pvznalliu, nr. 173 (r. 11)10), nl'. it.

3) \Vitke-Jpżewski, op. cit., Ill'. H87- 1\89.

:iD) Kat. kięg. .r. Jalowicza Ill'. J,;'i (1910), 1l1'. lJli.

nej strony Anioła Stróża z napisem: Oto ja poślę :\uioła mego, któQ'by szedł przd tobą - etc, (Exodus 18;20), z drugiej stron godło wiary, nadziei i miloci \\ raz z rubrykami do zapisania nazwiska dziel'ka rlnia, w któn'm przystąpiłD do śpowiedzi i komunii św. ("Gazeta !(ośeielna", Poznań 1843 nr. I, str: 8). Okoio r. 1844 lJoląl'zył się KUl'l1atowski z niejakiem Fp!iksem GliSzczyi'lskim i założył skład sztuki, papieru, Q gar i herbaty ("Kunst-, Papier-, Zigal'ren- und Theehande]"), przenoszą!' się rówHDcześmc do Bazaru 'U). Tu ukaz,ała si niebawem mapa Wielkiego Księstwa Pozllali.sl,iego. własnoręcznie rysowana przez Kurnatowskiego, przeznHezona dla spiskowców jako podstawa do operacji wojskowych i ;.:trategicznyeh 41). \V toku przygotowań do. pow;.:tania roku 184G 70stał Kurnatowski w lut'm tego ro1{u arcszto\\ any. Podczas aresztu śledczego w Sonnellhergu POIWIllił Kuruatowski w chwi1i Zał8ol1lallia .się, rozgoryczony i ohul'zon' z powodu zeznałi. swych \\'SPÓłtOWHrzrszT więzienllTh. zwlaszl'za Iierosławskiego, amobójstwo, zadają,c sobie tęp'm nożem kilkanaście głębokjeh ran w okoliry serca. \Vspólnie z Sewprynem hl'. '\lielży1i.skim interesował się Kurnatows1{i także daguerotypem. \Vedług daguerotypu, wykonanego przez hr. Mielżyńskiego, litografowany został później portret !(uruatDwskiego. wielkiego al't st. i patriot. "RejtanDI1l J ł,ukasiI'lskim duchem pDkl'ewnego" ('Iott.).

\Y drukami ]itogmficzllej J(ul'lłatowskiego pracowal od l'. 1843 do 184/i jako. UCZ{'Ii. \V Ho l e n t y H e h a n o w s k i U), urodzony w Potnalliu 10 lutego 1'. 182fi, syn nauczyciela szkoły powszechllej (miejskiej) przy ul. \Vszystkich więtych, Po zan;lkllięf'iu zakładu litDgmfil'Zllego KUl'natowskiego pracował aż do r. 1847 u litDgrafa poznaI'lskiego ThDmasa, W r. 1850 udał się Hebanow<:ki do \Varszawy, by 1)0 powI"Dcie do Wielkop]ski zamip"zkać \\' Lwówku. dokąd wypl'O\\Tadzil się jego ojciec ,po

'''') \'" ,,\,"ohnungs-Anzeiger f. (L Pro'. inzial-Haupt-tadt POS('l)" h J'. 1841 wy»tr;puje J(urnatowski jalw "Ka\imalln Uil.:! Lithograph". U) :\Iapa ,ta wydana wstała później na nowo przez Żupai'lskiego, \2) P. A:,chiwum w Pozmmiu: Prez. Pol. J1. D. 1Z. .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry