DZIEJE SZTUKI LITOGHAFICZNE.J W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

\\ ięziellł1f'j, wystawionego w r. UH:? lIa w'sta wie paryskiej, następnie w Poznllaiu w Bazarze 32), Litografia ta, rozmiarów 46,2 X 39,1 cm, - egz£-m])larz a,vant la lettI'e znajduje się \V zhio, rze graf. Tow. Przyjaciół Nauk w Pozllaniu -- oznae7ona jpst: ll1alowal Roma,1I Pl;stem])ki w Paryżu 1841 - lit. Biiseler, u dołu: Litogmfia i naklad \\" Kurnatmvskiego w Poznaniu. Ostatnia: litogTafia ukazała sil;' w l'. 1843. Równocześnie wyszła z pod pm<;y litogra.ficznej I{urllatowskicgo druga rycina przedstawiająca "szpiega pojmanego przez placówkę", według obrazu lolinariego. (Nie udało. .sil; dotąd odnaleźć tej "ko.lorowym drukieI'n" \\ yk-oOlIallPj J itogl'afii. POJ'. .,Dziellnik noOmow" z r. 1843, 'nr. 10, str. 77; "Gazeta \V. Xięst\\ a Pozn." z r. 1843, nr. 89, str. 710). ZuppInie odmienn' charakter mają dalsze litografie Kll!'lIalow::;kiego, jak przypuszczać należy, utworj własnej inwencji tlrtysł,-czllej i D tyle ciekawsze, że należą m')że do jakiejś serii "t.pów ulicznych", 'Y:pnieniamy tu następujące ryciny, wszystkie zrobiono piÓrkiem i oznaczone: w IitogT. W. Kurnaitowskiego (w zhiorze Tow, P!'zvj. Nauk w Poznaniu): "Żehraczka" (lub ,,mieeiarka"), "D;'wa]", ..Powstaniec po,Jski", "Landwerzysta z' 18-go. pulku", ostatnie dwie z dużym zacięciem satyry politycznej. Tu musimy też wymienić najwcześniejszą litografię M. J. Jaroczyilkiego, wykonaną u Kurna:towo.;kiego. Jest to. rycina in folio, zatytulo,,"ana: "Tahaezllik z Poznania", rozmiarów 23,6 X 30,5 cm, oznaczona: rys. z natury M. Jaroczyński -, w ]itogr. W. KUl'lIatowskiego (w zbiorze Tow. Przyj, Nauk w Poznaniuj. \V roku 1841 planował Kurnatowski większe wydawnictwo., mianowieie wielki zhlór portretów hohaterów narodowyeh i legiolIistów polskIch, i umieścił \V "Gazecie ,Y. Xięstwa Poznailskiego" (nr. 2B2, str. 15gB) następującą, notatkę: ,,\V litografii mojej wydaję zł-.iór portretów sławnych mężów z wiarogodnych ws])ÓłczeEnych wzorów nipwyctanych dotąd, Z tych dwa pierwze Kościuszko i Potocki Ignacy już wyszły i sprze

32) Por. notatkę o obrazie PostC'mpskiC'go w "OJ'ędownku auk(l\\, Hl" Z r. I,'j.;?, lIJ'. 24, »t1". 191.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry