KRONIKA MIASTA POZNANIApotrzebne. - Prawdziwe haw.allskie cygara. \Y. l{urnatowski". \\'idać z tego, Żf' -;,vaJ'llllki. w których KUJ'natowski rozpocząl wą }Jiollierką pral'Q, hrI' cir;-żkie.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

. _ MIIIIIItM :IiIn:

"ł'

.r.

,"-"

'I

".; 11 11 .. ...: ił I II;: 1)

[.. .ii) .

""'-, ' ,:.

+ , t,.:"';' "i.

; I , ",t " Ił . ... ',''':'f.

H'lll'!' i Batusz \\' Poznaniu. Lif0i!rafia Baes!eł'tt

Pierwszą litog'mfią, która opuściła pl'asQ litograficzną l{U1"uatowskiegoO, IJrl portl'et I.ani Allll' Irł'lel.skiej primo voto GajewskiPj, w, k{)llal1' według- rrsuuku Stpffensa 30). "v. litografii pana Kurłlatowkiego", rodajf' Tygodnik Litpracki z r. 181) 3,1) Litog-rafia ta, ozna('zona: Lit. i r,v!'. Stcffcns - druk. \V. Kurnatowskiego w Poz!lauiu - nakladem .I. K Żupańskiego w Poznaniu, znajduje się \V }Josiadaniu Stanisława hl', l\Iycif'lskiego w Kobylemp()lu. POl'. katalog wystawy Powstania Listopado\V('go, Poznań 1931 (uakI.

WIkp. Muzeum Wojskowego w Poznaniu), nr, lJ:3,

(nr. 41), ..wyszedł 'wizerunek zmarłej w ,Vielk. 1(s. Poznańskiem znanej pani Myeieiskiej. Rysunek SteHensa zdjęty z ciała leżąl'Pgo \\' trumnie. Hysunek ten wyhornie jest wykonany i okazuje talent artysty. Pierw'3ze to dziplo z litografii p. 1(urnatowskiego, która od razu stanęła w:;żej nad inne krajowe litografie, zaua;wala każdego znawcę. ŻYl'zyćby llależało, ażeby ta ]Jral'ownia pOołączyła się ze znakomitszp11i oj'zystymi talentami w rysunku i wydawała kamienioeiski z hi:,toryi i zwyczai nar'odu naszego". Od wyżej w wieniollego malarza poznańskiego Steffellsa, ucznia akadpmii herlii1skiej i późniejszpgo nauczyciela rYSUllIlów w szkole im. ks, Ludwiki, pochodzą takżp dalsze litografie, drukowanp u Kurnatowskiego: p"H'tret Stallisława Żołki€'wskipgo in folio, z żółtym poddrukiem (31,8 X 37,1 cm), oZnaCZlJllY: Nakładem 1. K Żupal!skiego - Litografował Steffens podł. rysu 11ku K. W. Kiel . . . (se. 1(ielisillskiego) z ohrazu dawniej w Żółkwi, a teraz w Sipuiawie hędącego - w Litogr. \V ({m'natowskiego w PoOznaniu, portret \Vincentpgo Korwina Gosiewskiego. in folio, z żółtvm poddrukiel11 (30.7 X 37 cm), oznaczony: Nakładem L K. Żupailskiego -- litogr. Steffens -- pOlU. rysunku K \V. Kiel.

z ryciny współcz('o..:!lej w Inst. Ossol. we Lwowie; ohydwie ryciny w pOosiadanill Muzeum \VielkoOpOolskieg-o, Oprócz Steffen::-:a 31) udało się Kurnatowskiemu pozyskać tloO wspólpracy malarza i litografa drezdei1skiego \V. Baeslera. Tcmu malarzowi zawdzięczamy - rzec można - najpiękniejszy widok Rynku Poznańskiego, obraz mal<Jwany olejno na płótnie, wielkośei G9 X 70 cm, sygnowany: W. B., dopier,o nie dawno temu odnaleziony (ohecnie w posiadaniu p. Ascha w PoOznaniu). Według tegoż ohrazu "Tkonana u Kurnatowskiego litografia dwutOllOwa, zatytułowana: "Rnek i Ratusz \V Poznaniu w dzień

31) St!'ffens jest także au'torem portrptów generała Steinii,ckera i tefana Czal'llCckiego, litografowanych w zakładzie litogr. L. Sachsego i Sp. \V Berlinie, oraz rortretu dl' '''olfa, liio,,;-rafowanego na chi1'1skim papierz!' \\' Litografii Królewskiej w Berlinie; ostatnie dwie ry.. cmy wydane nLtklaLlem I K Żupańskiego w Poznaniu. - Por. Tygcdnik Literacki z r. 18iO (nr. 2, str. 22,4): Subskl'y!,cja na portrpl!; tdana CZill'ile('kipg"o, orlh;fy na papierze hi.dym i papierze chińskim.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry