DZIEJE SZTUKI I.ITOGRAFICZNEJ W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

sek D pozwoOlenie na .otwarcie w PoznanIU instytutu litograficznego, połą,ez.onego ze składem sf.tuki i antykwariatem 2D). Na. amym wstępie swego wniosku nadmimlia, że wzrastające co raz hardziej w Poznaniu i na prowinlji zaintl'eSoOWanie się sztukami pięknymi skłoniło go do poOpierania sztuki, i d.a,lej, że zarówno herlii1ski instytut litoOgraficZllY L. Sachsego jako też lIiektórz' artYHei obieeali mu swą wspólpraeę. \\'ładza jednak zwlekała z odpowiedzią na ten wniosek, wohec l'zego Kurnatowski skiei'.:}wal lIa początku czerwca te'oż roOku pismo do rejencji pozllallskiej z prośbą, o przyśpieszenie załatwienia swego wniosku D koOnl'esję. 'linutoli, Ówezesny prezydent policji 1"0znai1skiej, zaopiniowal wniosek Kurnatowskiego przychylnie, )!iszą,e 111. in., że o dostatecznym wyks7.tałceniu petenta świadczą dołąl'zone świadectwoO komisji departamelltu dla egzaminu jednorol'znYl'h z dnia:!. stycznia r. 1837 oraz poświadczeni!' władz wojskowych z dnia 28 marca r. 1839, dotyczą.ce jego kwalifikacji na ofil'era landwery, z których to dokumentów, zwłaszcza z pierwszego, zdaniel}}; Minutoliego, niezhicie wynika, że petent musiał posiadać świa:dectwo dla sekundy jakiegoOś gimnazjum. Kilka dni później, dnia 12 czerwca, otrzymał Kurnatowski pozwolenie na otwareie warsztatu litograficznego i natychmiast przystą,pił do zrealiL:owania swych planów artystTcznych. \Varsztat swój za].ożył I{urnatow,.;ki w dum u lacieja hr. :VlielżyiIskiego, który mu też poOżyezył starych zhroi i rYl1ztullków do przystrojenia nowegoO przybytku sztuki. O ohvar(,in umieścił następl1ją,ce ogłoszenie w "Gazecie \\T. Xięstwa Por.nai1skiego" (r. 1841, nr. 152, str. 928): ,.:Vliłośni]wm rzeczy swojskich oglaszam, że dnia dzisiejszego w mieszkaniu przy ulicy Wilhelma Nr. 17 otworzy lem litografię, oraz sklad staI'oOŻ'tnośei i sztuk pięlmych, zawie'ają.cy ()hraz \VańkoOwicza, ryciny, zbroje, medale itp. PoznalI, dnia 1 lipca 1841. W. Kurnatowski". \V roku lIastępnym umieścił l1astępują(T insera't: "W litografii i składzip podpisanego znajdują się: P o m n i k i b l' () n z o w e królów polskich, przedstawiające ich nagrobki w Kra,kowie. - ł. a 6 e u c b \' Ż e I a z n e rozmaitej grubości do gospodarstwa

2") P. Archiwum w Pozl\:i.niu: Poznali C. XXI. B. 3.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry