KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

rYlmku Fretem, drukował M. G. Helmle]lller w Berlinie). '.V illnej firmie berliilkiej u \Vinekelma.nna i Synów, drukowana została litografia tey, \'" lonie niebios zrodone <;ztlHf', poświęell 1830 według ITSUllku Auguta Jana Hessego. nauezyeieła lTunków zkoły rzemipślni£'zej w Poznaniu 27),

Gdy przerbif:'hiOl'::o;two litogra.ficzne K A, Sil11011a przestało itnieć, nie było ,,- Poznaniu żadnej polskiej drukarni htagraficzneJ. Chcą" zal'adzie temu brakowi, któr' dawał się \,",'e ZI'Ilki, założył w r. 18H \Viktor Kurnatowld za radą i !HI pewno też z pomocą materialną \1.a 1 cieja hr. l\1iplżyńkiego w PO'znaniu drukarnię litograficzną, mianowlf'ie w domu \Helr.'ilkich przy uliey Wi]helmowskiej nr 14 (wzgl. 17). O osohie KurllatowskiegO', urodzonego na Litwie, kalwina, nie wiemy hyt wiele, a to, co o nim opowiada :\Iott., brzmi baJ'dzo tajemniLZo: "Pochodzenia (Sc. litewskiego), l,tórego ię lTesztą nie zapierał, poz:lał każdy z jego mowy; I zy zaś w istocie Kurnatowskim się nazywał, wątpiono dość powszechnie. a wiedzieli pewnie tylko pan Maciej (sc. hr. j\fielżyński) i Jardnkowski, których zreztę o to .nigdy uie pytałem". Studiował J'L'ekomo na uniwel's.teeie wiImlskim i. gdy w r. 1831 wojsko pO']skie wkroczyło na Litwę, przedarł "ię rio korpusu generała Chłapowskiego. W r. 1835 zjawił się w Choblenic'('h \\ pow. !3ahimoskim, majątku :\.Jacieja hr. Mielżyńskiego, potem w Poznaniu, gdzie jako hyły pow".taniee i uciekinier polityczny znalazł w domu Maeieja 111' Mielżyilkiego opiekę i d1\\ i]owe zajęcie jako wychowawca naj starszego syna hrabiego, Józefa 28), Z aktów poznallskiej rejencji dowiadujemy ,.;ię, że Kuruatowski, oia.dły w Poznaniu od r. 1837, uczył się u Beutha przez jeden rok litografii i eynkografii, potem kształcił się w Berlinip w zakładzie litograficznym L. Saehsego i w królewskim Instytucie Litografkznym. W l'. 1841 stawił dO' władz tutejszych wnio

27) Brosig, op cit., nr 1U6--12:1, 147-151; tI7; 190.

I)) Mofty, op. cif., f. I, str. 86, 123, l;Ji}-1fJ;). 207; f. III, str. 1,')4; t IV, stl'. 166; Woj,tkow!'Jd, Bibliografia Hist. Wielkop.. nr. 3883.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry