KRONIKA MIASTA POZNANIAnp. "Orzeł Biał"', "K{Js'nipl''', ,,(;'\"aJ'(I'a Narodowa" i ..\-Volni Strzelcy", należąee (to jednej prii i IH'ze,,-a.żnie oznaCZOllC u dołu: U Miell'arzewicza ]I. ul. Jezuil'kiej 1'\0. 2W. Dwie wil;'ksze litogra.fie fielearzewieza, 7. któr,\"eh jedlla podpisana jeł-t: ..\-Volni Strzelcy", 19 X 21.2 cnI. a druga: "Gwardya Narodowa", 19,5 X 20,ł cm, llalpżącp może do zaczl.'tego przez :\Iielcarzewieza albumu wojska polskiego, drukowane zostały u Simona (wszystkie rydllr w zhioJ'Ze graf. Tow. Przyjaeiół Nau], \V Poznaniu). Do. wl'ześliejsz'eh rycin należl jednak te, które w\'konal, hędąe w naur'e u Simona. jak np. duża litogl'afia (22,2 X 32,r> nn) pr7edstawiająra św. Ce('y liii', jJOIlpi!':ana: "S. Caeejl ia" i OZllaezona: Iie]carzewicz fe. - Lith. apud C. A. Simon I'osnalliae, luh arkusz papieru z najrÓŻniej!':z'mi odhitkami próiHl'mi. Wśl'ó.d nirh rydlla kozaka, podpiana: l\Iielca. 1820 StH'z. L (ostatnie pra('e również w zhiorze graf Tow. Przyj. l\"auk w Poznaniu) luh wreszrie I,arta tytułowa, może d{J HUt. ]lrzedstawiająca grupę zabitych i raJlllTh legionistów polskieh z podpisem: "L'ahando.l1nć" (23,GX14 cm) oznaezona: Chez C. _'\.. Simon - T. \Iielcarzewicz rys. i !it.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Do najlcpszTh prac' litogTafiezll\"ch Iiell'arzewicza zaliCZ3(- hęLlziemy jego pDł'trety, wykonane dla "Zbioru wizerunków wsławionych - Polaków", z któn'ch znamy osiem, mianowicie: T. Rejtana, L U. Niemeewieza, I. l\L hr. Ossoliilskiego. Jalla Skrzyneekiego, Józefa k,;. Poniatow,;kieg{J, Stallisła\\'a hl'. Potockiego, Kazimierza Puławskiego i l\Iiclmła Soko]niekiego. \V zbior3eh graficZll,\ ch Tow. Przyjaciół Nauk znajdują sil;' poza tym inne jeszcze litografie, np. duży polJrtrct radcy rejencyjnego Jana P]ichty, litografowany wedlug r'sunku lub ohrazu malarza po.zllaliskiego GilInera, oznaezony: Po;;en & HCJ'lin chez C. A. Simon - T. :!\Iiell'al'zewic.z d'aprps Gillerłł, luh dwie ilutl'acje do książki dla dziel'i, ]it{Jgrafo\'\'ane piórkiem, jedna zatytulowana: "Zł' }{ostuś", druga: "Dohr' Frauus". Teofi I :\Tiell'arzewicz próhował także tcch niki miellziOi,,tJJoiezej; cz. jednak wy kOlia ł w.,zy!:;tkie akwafOl.ty, I,tóre przechowuje gabinet graficzny Tow. Przyjaeiół Nauk IV Poznaniu, przeważnie odbitki próbne: (ilustracje do kSIążek, winiety, pro

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry