DZIEJE SZTUKI LITOGRAFICZNEJ \V POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

1828, lecz jedynie dla wykonywania etykiet, gdyż hył on z zawodu intro]igatorem.') W 1'. 1829 .')trzymał kupiec D. G D Illb e r g, wła.ściciel składu papieru i materiałów pi:mliennyl'll przy H'uku nr 83, pozwojenie na otworzenie drukarni litografieznej. W swej działalności ogranicza się ta drukarnia prawie wyłę.cznie 1:1) do druków użytkowych: formularzy, listów przewOZoOwydl, przekazów, błankietów, ł'achunków, za.proze!'l ua ul'Oczystości, zawiadolilie!'. G śluhie itp.12) \V 1'. 1833 istniały w Poznaniu oprón; drukarii litograficznyrh K A. Simona, Adolfa ,\'ladullara i G. E. Beutha, jeszcze !lwi£' <lruka,rnic litograficzne: dł'ukarnia H. KrysztofO'wicza i (h'ukarnia \V. I<:uIJitzkiego. H. Kry Z' t {} f o \y i e z, mieszkający przy ul. \Vl'odawskiej pod 111' 247, hyl z zawodu mitrz£'m introligatorskim i poOsiadał, jak poprzeduio już wymieuiony Adolf LeIJmauu, PO'ZWOlenie na uruchomienie drukarni litograficznej dla celów intro]igatorskich (od r. 1832). RównDcześnie prowadził skład mateł'iarłów piśmiennych. 12 ) W i ł h e l In K u h i t z k i otrzymał pozwolenie na otwarcie drukaJ'ni litogl'aficznej '\v r. 1829, jednakże z tym z,astrzeżeniem, że będzie praeował tylko Ha zamówienie i nie hędzie uprawiał handlu matpriałem drukowanym luh Iitografow.all1ym. {Trodzony we \Vrol'lawiu {Jkoło r. 1797 uczęszezał początkowo do gimnazjum Elibietanek \H \Vl'Orławiu L już w 13-tym roku żyeia został lH'zniem miedzim'ytnika Exdlera, u któregO' praco,,",aił cz,tery lata. Potem bl'ał udział \V wO'jnie autynapo]eońskiej w 1'. 1813, służąc jako kornecista w drugim detaszemende strze]('ó\y-oehotnikÓw. Po Iedmiu latach służby woj.skO'wej zWD]niony w r. 1820. czynny lIyl we \Vrodawiu jako rysownik i litografpisal'z, PYZ) tym nauczył się też sztuki drukarstwa litogra.ficzn ego. Od r. 1821 do 1825 pracował \V \Viedniu u miedziorytnika i litO'grMlli LoOesera jako sztchal'Z, ITsownik, kaligraf litograficzny i drukarz. PD p{J\vroeie dD \Ył'odawia czynny był pn':ez

12) P. Al'chiwum w Poznaniu: P0znaJ'l C. XIII. h. 13.

13) POI'. litogl'cdit; IJI'zPllsta" iającą wirlok Il'ZemeSZlla (Rrosig, op. dt., 111'. 370),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry