KRONIKA MIASTA POZNANIAwaiJlia biletów wizytowyeh, poza tym wielkie zapasy papieru kalll'e1arrjnpgo i kOlll'eptowego, laku do pieczętowania, materiałów piśmipnnrch i rysunkowyeh; zatrudniał wtedy trzeeh czeladników i pic;'ciu uczniów. Póiuiej przeniósł Beuth swój zakład ("Blll'h- UlIIL Stcindruckprpi, Sdueihmaterialien- Ul III Kunsthamllung") na ul. Wodną pod nr 187. Jak wynika z zachowanego raclnmku firmoOwego, ozdobionego winietą, z litografowanym widokiem ulicy \Vodnej, "klad jego mieśeił się (w 1'. 1838) W domu l1alOżnym ul. \VoOdnej i Klasztornej. POdoOhllY litogTafowan' rachunek firmy z 1'. 1841 z widoOldem "Hotel dr> Varsovie" pochodzi z czasów, kiedy jego "kład z.najdowal !<ię I)J'Z' ul. Wrof'ław!<kiej pod m' 30, w domu wymienionego hotelu, Zaif"hował sil;' również jakiś list lub prosppkt firmy, któlT w nagłówku posiada litografo\Yany widok miasta Poznania, widziany ze stroll' kośeioła św. Wojcipeha. 10 ) Z drukarni litograficzHej Beutha pochodzi m. in. portret Kościuszki z napisem u góry: "Boże dcpOJ]')osz lłIemn orężowi!", litografowanT przez Stanisława Żołą,dkipwieza (w posiadaniu pr;watnym). Poza t'lll wymieniamy dwie litografie \V rl;'kopisie, zatytułowanym "Cl1ronik POSPłl:';" (w Bihl. Radzieckipj w PoOznaniu, sygn. R. B. 143), przedstawiającp (według pierwowzorów Minuto]iego): Kociól pojezuicki i mieszkauie namipstnika oraz ul. Klasztorną z klasztorem SS. Benedyldynpk. Spis mieszkailców m. PozIlallia z I'. 144 wpni€nia Beutha jako litografa, wiaściciela drukarni i kamiellic, mieszkającego przy ul. \Vroeławskiej pod nr 30. \V t mżp roku sprzedał Beuth swoją drukarnię księgarzowi i właścir'iplowi dru]mrni Ernestowi Lamherkowi z Torunia, którr otworz'ł drukarnię w nowo wyłmdowan'm domu Beutha przy ul. św. :\Ial'l'ina w pohliżu Bramy \Vrodaw:-.ldej; w roku nastl;'pnpn lIahrli tę drulwrnię z rąk Lamheclm księgarze Bl'edull i Schil'mer. l1 ) Sztukr; litogra,ficzną uprawiał z pozwolenipm władz takżp niejaki A d o I f L e h m a. n II, po raz piel'\vszr wymieniony w l'.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

O) Brosig, PoznalI - w grafiep. III'. 1.'>2-1)4.

11) P. AI'rhiwum w Pozna IIi u : l'oznmi C. XXI. B. ;;; Poznall C. XXI. n. i.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry