DZIEJE SZTUKI LITOGRAFICZNEJ W POZNANIUpoznańskiego malarza Fabiana Sarneckiego. Rzadka ta rycina, portret al'cyhikupa hr. GórzC11skiego, podpisana: Timoteusz Hrabia Nałęcz Górzeński Arcybiskup Gnieznipński i Poznailski, oznaczona jest u cołu: F. ';m'necki fecit - litho. apud Simon. Posnaniac (w pusiadaniu prywatnym oraz w Archiwum Dielezja]nym w Poznaniu). - Może u Simona wykonana została (talÓe według nsunku Sarneekiego) litografia, przedsta wiają('a portrpt pedla gimnazjum Marii Magda]eny w Poznaniu, niejakiego Schaala, i wydana, jak l\Iotty podaje, z okazji jego pięćdziesi,ęeiolecia ku UCZC.lenju jl1.1bi]ata 9). r SimlIna ukazała się tpż litografia in folio, przedstawiająea pierwszego nadprezydf'uta, \V. Księstwa Poznal'lskiego Józefa von Zerholliego di Spo:-dti, z tekstem niemieekim poniżej rydny, oznaezonej: Lith. Inst. v. C. A. Simon ill Berlin (!) - Y. v. Seydlitz gez. 1828 (egzemplarz w zhiorze graficznym Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Simon, ojciec poznailskiej litografii} umarł w styczniu r.

141. ° jego śmierci donosi "Orędownik Naukowy" tymi słowami: ,,\V tch dniach umarł w Poznaniu dawniejszy księgarz i litogrH'f Simon. Był on pierwszy, który w naszem mieście !itogTafię zaprowadzi I, a wydaniem tak upowszechnionych "ObrazÓw sławnych Polaków" zasłużył sobie na wdzięezne wspomnienie ziomków, umiejących oceniać podobnego rodz.aju usiłowania". ! Kiłka miesięcy po rozwiązalniu rządowej drukarni litograficznej otrzymał G u s t a w E d war d B e u t h, emerytowany książkowy głównej kasy rejencyjnej, po Simonie iMachmarze jako trzeci litograf w Poznaniu, w maju l'. 1826 koncesję na otwarcie drukarni litograficznej w domu ś]usarl'za Grunwa]da }JJ'zy ul. Wrocław,skiej pod nr 232. Po otrzymaniu pozwolenia !la założenip lłrukarni typ.ograficznej, w której pracował jako eze]adnik i składacz Ferdyna:nd Ogurkowski, .otworzył Beuth w r. 1830 drukarniQ i skład papieru przy Rynku pod nr 80. \V r. 1833 posiallał Beuth w swym zakładzie sześć pras ]itograficzn'ch. 300 sztuk kamieni litograficznych, jdł1ą prasę do druko

9) rotty, op, cit., t. 1\, str. 199.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry