KRONIKA MIASTA POZNANIAwski: "Meisterhrief des Maurer-Gpwel'k - - etc.", drukowany u Simona i oznaczony: l\IieJcarzewil'z Bauinspp. Lit. 1820 - BeIledikt Schildener.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Oprócz takich pra(' rlrukarskich, które nie posiadają żadnych luh tylko malo cech aJ'tystycznych i wlaściwie należą do !lziedziny uprzemysłowionej techniki litografil'zHej, ukaza,ły sil;' w zakładzie Simona prace, które zdradzają aspiracje artystyczne i w pełni też zasługują na l11iallO przedsięwzięć artystycznych. \Vymieniamy tutaj Ha pierwszym miejscu próhne olłbitki, wykollaHe Ila jednym arkuszu i przedstawiające slynną kied'ś w Europie i we wszytkil'h stolicach z entuzjazmem prz"jętą, "Ioską, śpipwaczkQ, lIazwiskiem C.atalani. Litografi!,' t!,', która posiada IJast('pująl'' p-cHlpis: .\Iadame AHgl. Catalani - DesiIie par Kriegel' - Lith. chez C. A. SimQn ił Posen, przp('howujc si w "hiorach Tow. Przyjaciól Nauk w Poznaniu, gdzif' znajduje si!,' przeważna część poznal'lskich inkunahuló,,' litografi!'znych. Owa śpimvaczka Catala.ni występowała takżp w Poznaniu, mianowicie w rJniu 15 listopada r. 1819, następnpgo dnia zaś śpiewala ona w koście]p parafia,]nym, przeznaczając dochody z koncertu na rzecz kuchni dla hiednych.") Wyżej wymieniony I(rieger, który W) konał portrpt śpipwaczki, jest identyczny z znallym Wó\\ czas w Poznaniu i \Varszawie portreeistą Fryderykiem Kn'stianem Kriegerem Nie jest zatem wykluczone, że ukazanip si!,' ]uh zamiar wydania ]itoOgrafowanego portretu tej za:równo dla jej ta]elltu jak altruizmu uwielhianej śpipwaczki, lączy sil;' z pobytem artystki w Poznaniu. :\'IipJibyśmy w takinl wypadku przed sohą pienn;zą, litografię poznalH;ką powstałą z pohudek czysto artystycznych. Dwie dalsze litografie w zhiora,ch graficznych Tow. Przrjaeiół Nauk w Pozllaniu, wykonane jako ilustracje do jakiejś kiążki: "Jezus uzdrawia ślepego od nał'odzpnia", 8,5 X 13,3 cm, sygn. w Poznaniu u K. A, Simona, u dołu: Pow. 25, ora,z "Dawid z oszczepem i kuhkiem Saula", 8,7 X 13,3 cm, sygn. jak wyżejfi) Kan"ow8ki, lIis[Qrh.. Wielkiego Ksił;slwa Poznailskiego, t. l. st!'. 10D, podaje' Jil'ótki życiorys iipit'waczki-iilantropki, która również występowała w \V:l1'szawie (w r. 181li) i Klal.owie,

(Pow. 31i), pochodzą z okresu pOZl1leJszpgo.

Najpoważniejszą p'oOZYCją w stosunko\\"o skromnej artyst.cZl1ej spuściźnie iIlstytutu litograficznego K. A. Simona jest alhum p. t, "Zbiór wizerunków wsławionych w ostatnich czasach Polaków, wydany P! ZPZ J{si!.'garnie i kład sztuk pieknych K.

A. Simona w Poznaniu i Bpl'linip", skladwjący sie z 2()-ciu kart in folio z portretami. O tym w'dawnietwi(' - lIie'wątpliwie warszaw",kie wn1a"nictwo A. 111". Choctkipwicza: ,,Portret. wsławionych I'olaków" z l', 1820 słało sie dla imolla zachętą do podj!,'cia si wydallia podolmego zbioru - pisze ;\l.otty: "Możesz jpszl'ze... na wsip lub w miasteczku w jakim (łomu, gdzie szanują rzpczy po. dziadach i habkaeh, spotkać sil.' z Kościuszką, POlliato\\ skim, Hejtanem, MalachowskilIl, Staszycem, Kołłątajem, Chlopkkim; Sk.rzynpckim, {'mińskim itd., pochodzącymi z litografii Simolla; lIie są to arcydzieła lecz rz.a.dkie' już pamiątki i szczerzp się cieszę, jeśli którego z lIicl! grlzipś ujrze przYIJadkielll, jako "tarych znajomych".6) Do "zbioru l,\"izcnwków" należą następująee portrety: I.

!{l'a,sickiegoO, S, N. Malachowkiego, A. k..;. c.zartoryskiego, S. K.

B. Mokrolloskipgo. L H. Dąbrowskiego, S1. Konarskiego, A. l\1adalińskiego, ,1. Kilil'lskipgo, I. \1. hr. Ooli11skipgo. J. SkrzyI1Pckiego, J. ks. Poniatowskiego. H. J{ołłątaja, P. hl'. BieliJ'1RkiegO;, N. ks. Sapiehy, St. Staszica, I. 'V. Zakrz('wskieg'O, T. I{ocim:zki, 81. hr. Potockiego, M. Sokolnickiego I. hr. Potockiego, A. Zamoyskiego, W. Hzewuskiego, J. Jasiils]dego. T. Hejtana, K Puławskiego i I. C. Niemcewicza!) Wszystkip ryciny wykonane kredą mają u dolu podpis: I'oznall i Berlin w LitogTafii K A Simona, luli tylko: PoznaJ) w Litografii K. A. Simona. \Vspólvraeowali przy tym dziele jako rysownicy wzgl. litografowje, H. Gretsel, L. Kolodziejowski, lICZe11 A. Remy'ego

6) 1\1. Iotty, Przechadzki po IlJi('ście, Poznań 1!J-1!H, 1. IV, str. 1913-200. 7) Niekompletne egzeruplarzC' tego albumu po,;iadajq Bibliotek,! nr,czYllskich i gabinet graJ. Tow. PlZyj. allk w Poznaniu. - Pierwsza seria tych portretów ukazała się w paźc1zi<:>rniku T. lH29. Pał'. "Gazetę W. Xięstwa Pozn." z r. 18,29, nr. Si.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry