DZIEJE SZTUKI LITOGRAFICZNEJ W POZNANIUkowanych cen, dobrze się swym "półoOhywatelom zasługuie, a tem sa.mem taie się godnym ich względów, opieki i zachęc£'nia. Pan Simon, iako znaiący teoretycznie i praktycznie muzy!{ę, szczególniey tey, \Y łonie niebios zrod7..oney sztuce, poświęca swą uwagę". - (W dalszym ciągu wymif'uia artykuł kilka utworów muzyki kośrielnej EIsnera, n:urpińskiego i Hpilińskiego nauczyciela Illuzyki poznailskiego seminarium llauezycie]skipgo, oraz dwa podnczniki ułożol1p przez Simona: Nauki;' ha1'1nonii cZTli szkołę generałha....u i Naukę grania na organach). Przez długi okres czasu był zaklad litograficzn' K A. Simona ("Buch- und Kunsthal1l11ung und Steindruckerei" ]uh ,,"fusikkomtoOir") jedną z naj poważniejszych firm litograficz!lych na terenie miasta Poznania. Majątek firmy, która, okoloO 1'. 1833 zatrudniała czteI:,€ch czeladników i pięciu uczniów, wynosł r7ekol11o 15000 talaró\"" jak dowiadujemy się z zestawienia poznailskieh drukłil'ń i księgari!. którf' właoza rejencyj na sporządziła na skutek rozporządzenia prukiegG. I11inisteró;twa. Tamże czytamy llastępujące orzeczpni£': "Die IIandlung stpht zWar im allgemeineu ill keineI11 ublen Ruie, doch scheint der Chef derselben n}('hr mit den polnischen FamilieH der Provinz aIs den deutschpn im Verkehr zu stehen".ł) W zbiorach graficznych Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu przechowuje się druk rpklamoOwy drukarni ]itoOgTaficznej K A. Simona ("Steindruckerei von C. .\. Simon in Poen am Markt No. 84"), z którego wynika, jakiego rodzaju pracp wykoOnywane były pnpz tę drukarnię: więc kwity, r,a,chunki, blankiety wekslowe, etykiety, recppt dla aptek, formularzp handlowe wszelkiego l'odzaju jako też druki w języku hebraj!>kim, greckim, tureckiI11, karty do gry, hi]ety wizytowe, dyplomy, ohrazki itp. \\ tymżp zhioI'le graficznym zachował' się 111, in. dwa drukowane u Simona, list- wyzwo]C11cze, jeden dla poznańskiego cechu malarzy (,,\Vir b£'rechtigte ::\fla]er - - etc."), drugi dla poznańskiego cechu murarz' i sztameców ("Wir Altund GiJdemeister des Mam'el' und Steinhauer Gewerks - etc."). Wakta('h rejencji poznańskiej w P. Archiwum w Poznaniu (Poznań C XIII C b 13) znajduje się poza tym jeden list mistrzoł) }), Al'chiwum w Poznaniu: Rej. L PoznajI G. L 14,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry