KRONIKA MIASTA POZNANIAski e względem Ormian: było zapewne bardzo życzliwe, dowodem czego są. nadane prawa obywatelstwa, którego nabycie podówczas połączone było z \o, ie,lkim trudem i mozołem. Niżej przytaczam autentyczny odpis nada,nego obywatebtwa kupcowi ormiailskiego pochodzenia, przybyłemu z Kamjeilca Podolskiego do Poznania: "Sławetny Daniel Za,charjasiewicz, Ormianin z Kamie(lca Podolskiego, z pochodzenia miezczailskiego (będący) w zaufaniu zacnych panów l{arola Janecy Skabina i Marcina Walelltynowicza rady kupiecki,ej, zaprzysiężeni o wy.stawtie:niu dokumentu powstałego między zbiEgiem ostatniej połowy roku, po Z 10ŻOllcj przysiędze wierności i p()słuszciltwa przez czcigodnych pa.nów, prokonzula i radnych zaprzysiężonych, zostal wpisany jako obywatel tegoż miasta. Dzialo się w piątek wigilję święta Wniebowstąpienia Pa]isk i ego. Tegoż roku 1653" ). Wojna szwedzka pod dowództwem Karola Gustawa w roku 1655, prze.śladowanie religijne i Żydzi zadali. cios śmiertelny handlowi i przemyslDwi wielkopolskiemu. Pierwsza przecięła związki z zagranicznemi a nawet i krajowel11i miastami, lIadto zniszczyła kupców poznańskich. Nietolerancja za,ś religijna zmusiła wiele rodzin kupieckich doopuszczen;ia miasta Poznania. Wre;,;zcie Żydzi, znani od wieków ze swej nierzetelności, odstręczali kuprów zagranicznych, co tern samem zepsuli Poznaniowi kredyt. Za panowania Michał'a Korybuta, Jana Sohieskiego i królów z domu saskiego, wśród wojen domowych, jak i zagranicznych, nie mógł podnieść się handel miasta Pozna.nia. Rynki, które w XVI i XVII wieku były wielce ożywione przez kupców,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

) Ingenuus Daniel Zacllaryaszewicz Al'menus de J(amenicii PodoIiensI civitate orIundus ad fidiussionem spetabilium rlominorum Caroli Janccy Scabini et Martini Walentynowicz SeniOl'is l\Icrcatorum jurati de producentis literis vrtus legiltimi intra dl'cursum llu::dy auni post pracstitum fidelitatis et obcdientiae juramentum Iper sp!'ctabiles Do/'" minos P/'oconsulcm et consulcs jurati civili civitat.is ciusdem ad:"criptus es!. Actum Feria scxta in crastinu Fusti Ascensionis Domini. Anno eiuscł!'m 1653. (Album civitatis S. R. 1\1. Posnaniae).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry