ZAPISKIna nabożeństwa w domach prywatnych, jak Grecy, co, zdaje się, jest bardzo wątpliwem, gdyż byłaby wzmianka w "Księdze 'WyznaiI" z XVI i XVII wieku miasta Po.znania). Ormianie poznailcy mieszkali w obrębie miasta, a także i poza murami pierwotnego POoznania, pD drugic'j stronie rzeki \Va.rty na t zw. ChwaIiszewie. Zaznaczam jednakże, że w niniejszym 'Opisie dziejów Ormian poznm-łskich uwzględniam jedynie Ormian, przebyw.ających i osiadłych w sam<:,m mieście Poznaniu. Natomi.a<;t o kupcach ormiańskich, zamieszkujących miastecz.]w ChwaIiszewo, wspomnę innym razem, Pierwszym kupcem ormiańskim w Pozna,niu, jak wskazują na to. "Akta ławy" z ro.ku H91-1555, zachowane w archiwum, .a z ktÓI'Th wyjątek przytaczam dosłownie, był Szymon. duchowny schizmaty,cki, pocho.dzący ze Lwowa "Simon armeynischer pfaffe flUS russisch LCll1berg", On nawiązuje st'Osunki handlowe z wybitniejszymi kupl'ami miejscowymi: Mikołajem Zytem, Janem Nestelbergiem i MikQłajem Zielniewskim. Głównymi dostawcami Andrzeja i Łuk,a,.. sza Górków byli brflcia Steczkowicze, KasLJer Adriasowicz a zwłaszcza Szymon Awedkowicz - Ormianie lwows.cy. Adamaszidem i itlnemi tDwarami łokciowemi han,llował w Poznaniu kupiec Drmiański, pochodzący z KamieilCa. Podolskieg'O, nazwiskiem Roman Ormcna. Natomiast ,z,iomIwwie jego: Jan, Stefan, J akób i Hołubek sprzedają futra i skóry z I:isów pDdDl:,;kich. \V r. 1531 uwij,ają się 'P'O rynku poznańskim Ormianie: Mamiło de CaHa i Iwon z I{affy, zakupując sukna holenderskie t. zw. Im-łskie. W trzy lata później t. j. 1531 r. utrzymują transakcje handlowe z większymi kupcami miej-;CDwymi Ho.mhan i Manuel z Kaffy, handlując aksamitem, adamaszkiem, płótnem l\oloilskiem, a nawet złotem. Perpł i jedwabiów w dowolnej ilości i jakości dostarczał rynkQwi poznailskiemu DQrwecze de Raffa. Aczkolwiek w skromnFh i szczupłych I1apozór ramach rozwijalo się wewnętrzne życie patrycjusza Ormianina poznailkicgo, to jednak powodzpnie finansowe, utrwalane przez liczne tl'ansa1kcje i stosunki handlowe ze \Vschodom, spl'aJwiły, że wśród Or'mian poznailskieh \Vzrosla bardzo. szybko i to. dość zna;;zna kultura Iłlatel'j al li a, co nie pozostalo bez pewnego. wpływu na ów('zesue spoleczeiIstWo. wielkopolskie. Społeczeństwo poznail

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry