ZAPIS'KI -

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

swemi udać się na zachód do Wrocła;wia, na Śląsk czy do Sakwnji, nie mijali miasta Poznania, lecz wstępowali tu, zatrzymując się trzy dni ".sub poena confiscatiDni,,; omnium honorum in contrarium facie!Utes" (pod groźbą kary). Jego następcy: Stefan Batory, Zygmunt HI, a zwłaszcza Włady,sław [V, przyczynili się do utrzymania kwintnąccgo handlu wielkopobkicgo. Nic więc dziwnego, że kupcy -mipjscowi, korzystając z pr7.ywilejów królewskich, na,wiązują stomllki handlowe, z TDruniem, Gdańskiem, Wilnem, I{rakDwem, L\vowem, Lublincm i ,"Varszawą; z miasta/mi zagranicznemi: \Vroclawiem, Lipskiem, Hamburgiem, Fra.nkfurte,m nad Menem, Edynburgiem, Królewcem, Norymhergą., oraz Turcją, 1\loiJkwą i Dalekim Wschodem. Wskutek tego Poznań iJtał się nh',hawem jednem z najznaczniejszych w dziedzinie handlu i tein samem najbogatszych mila.st w Polsce. Hande,l i bogactwo miasta wabiły cały szereg kupców różnej narodowDści, chDciaż jedllych wiodla chęć poznania 'Okolic zach'Odnio-polskich. innych fortuna, a jeszcze innych ekspansja polityczna. Roiło się w Poznaniu od kupców różnego P'Ochodzenia i religji. SpDtykamy tu: ,"Vłochów, l'rancuzów, Niemców, Greków, Turków, Szkotów, Litwinów, Żydów i Ormian. Ci 'Ostatni przybyli do Poznania wraz z kupcami greckimi, tureckimi, i z Rusi Cz, eł'wDllej zwłaszcza stolicy jej Lwowa. Nadto było i wielu Ormian z Kamierlca Podolskiego, a nawet z odleglej górzystej prowincji abiiJyńskiej Kaffy. Kupcy onniaIliJcy i greccy przyjeżdżając do Poznania, przywozili ze SDhą towary wschodnie, Jako to: różnorakie wina greckie, safja.uy (koźla skóra), kitaje( cienka tkanina bawelniaE-3 z połyskiC'lU), iJzable i tytonie tUł'eckie" cybuchy. Draz korzenie i owoce (gwoździki, figi, cynamon, migdały, r'Odzynki) i ryż, a nadto znaną powszechnie w średni'Owioczu wyzinę t. j. sDlone szczupaki. Wielki PDPyt zyskiwała wyzinH w drugiej pDłowie XvI w., zwłaszcza w czasie postu. Rozróżniano dwojakiego rodzaju wyinę, jesienną i letnią. Sprowadzaniem jej zajął się kupiec poznański Bartłomiej Holschuher. zakupując ją. od Ormian lwowskich, braci Stec7kowiczów. Handp.1 wielkopolski, ujęty w sprężyste ręce biegłe.go w tym procederze kupca Ormianina, zataezał ('oralZ to szersze kręgi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry