KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

2. Z d z i ej ó w O r m i a n po z n a ń s k i (' h *).

Grubą powłoką zapomnienia osłonięte są dzieje Ormian.

osiadłych niegdyś Ha wic1kopol!'kiej ziemi. Głównym terenem ich działań i intere,sów handlowych było miasto Poznań. Toteż w mieście tern powstały piet-wsze ich składy towarowe, które, jak później zobaczymy, stały się łącznildem między miastem Lwowem a Poznaniem. Zanim jedna,k przystąpimy do .;)piania przeszłości dziejowf'j Ormian poznańskich, musImy prledewszystkiem zastanowić F:!ę, co ..;kloniło kupców ormiańskich do osiedlenia się w Wif'lkopolsce, a zwłaszcza w Pozna.niu. Gród Przemysława, położony lIad splawną rzeką Wartą. nie rokował zbyt wielkich korzyści dla handlu rodzimego. Jednakże z początkiem XVI aż do połowy XVII wieku, dzil?,ki przywilejom, nadanym przez książąt i krółów polskich, st.aje się Oli jc<Jnem z najbardziej handlowych miast w Polsce. Han,]el Jego rozciągał się z jcJnej "trony na iemcy, Francję i i\nglk. z d ugiej zaś na państwa wschodnie i Moskwę. Naj-chlubniejszym okresem \V dziejach rozwoju handlu i przi'mysłu wielkopolskiego jest okres panowania Zygmunta I. Król ten nadaje kupiectwu wielkopolskiemu cały szereg przy\"ilejów, nadto zwalnia kupców obcych, przybywających do Poznania z ceł, co w wielkiej mierze przyczyniło się do rozwoju handlu i przemy'Slu pmnańskiego. Tenże król w r. 1530 potwierdza przywileje poprzednich monarchów i ponownie ogłasza Poznań za mia.,to składowe wszystkich towarów, sp.rowadzanych z Niemiec do Polski i odwrotnie. \Vydał on rozporządzenie, aby wszyscy kupcy tak z kraju, jak też i z zagralndcy, którzy mają zamiar z towarami

*) Źródła: Archiw. Państwowe w Poznaniu, Album cvitati.s S. R. M., Poznanie.

Archiwull1 Pań.,twowe w Poznaniu, Alta lawy z r. 1491-1}.

Charewiczowa l..: Handel średniowiecznego L,yo'Wa.

Lechicki Cz.: Kościół ormiański w Po!s,cc.

Łukasiewicz J.: Obraz historyczno - statystyczny miasta Poznania:.

Poznań 1838.

Teodorowicz A.: Kwest ja ormiańska.

Thshakegean: Geschichte der Armenier - \Vipn 1872.

\Vicherkiewiczowa M.: Obrazki z przeszłości Poznania. Poznań 1924.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry